HRS med millioner på bok: Bare fått krav om å tilbakebetale statsstøtte én gang

Stiftelsen Human Rights Service (HRS), som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no, har i en årrekke mottatt millioner over statsbudsjettet via ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet».

Søndag skrev Filter Nyheter om hvordan HRS gikk med nesten én million kroner i overskudd i fjor. Beløpet la seg på toppen av en allerede betydelig egenkapital, som ved årsslutt var nesten 2,8 millioner kroner.

Da hadde de to ansatte – informasjonsleder Hege Storhaug og daglig leder Rita Karlsen – mottatt 1,8 millioner kroner i statsstøtte, i tillegg til over 1,6 millioner i private donasjoner.

Siden 2015 har den eneste synlig aktiviteten i stiftelsen vært publisering av tekster på nettstedet Rights.no. Men selv om HRS helt siden 2005 har mottatt nær 24,4 millioner kroner i overføringer fra staten – og ved flere år gått med overskudd – har stiftelsen bare én gang fått krav om å tilbakebetale ubenyttede penger.

Fjernet vilkår om tilbakebetaling

Det skjedde i 2009, da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjorde en regnskapsmessig vurdering av stiftelsens drift i året som hadde gått. Ifølge et brev som Filter Nyheter har fått innsyn i, ble HRS bedt om å betale tilbake 114 788 kroner, tilsvarende en liten andel av driftsoverskuddet på nær 200 000 kroner.

IMDi bekrefter overfor Filter Nyheter at dette er den eneste gangen HRS er blitt bedt om å tilbakebetale ubenyttede midler siden direktoratet begynte å administrere disse tilskuddene i 2006.

I 2014 ble også vilkåret om tilbakebetaling av ubrukte midler fjernet fra retningslinjene som følger med tilskuddene – det ble senere gjeninnført i 2019. På spørsmål om hvorfor vilkåret ble tatt bort for fem år siden, svarer Katarina Heradstveit, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i IMDi, at «omfanget av ubrukte midler i perioden 2006-2013 var svært lav».

– Dette gjaldt både for de tidligere landsdekkende organisasjonene på innvandringsfeltet (som ordningen het da den var søknadsbasert fram til 2012, red. anm.) og de nasjonale ressursmiljøene. Av hensyn til forenkling og effektivisering, ble derfor vilkåret om tilbakebetaling tatt ut av tilskuddsbrevene fra og med 2014. Uavhengig av ordlyd og ordning, vil imidlertid generelle vilkår for tildeling av midler alltid være at midlene skal benyttes i tråd med formålet og at regnskap er revisorgodkjent, skriver hun i en e-post.

Skal dokumentere «kulturell revolusjon» i Norge

I klartekst betyr dette at HRS har kunnet overføre fjorårets overskudd på 925 155 kroner og resten av den oppsparte egenkapitalen til 2019. Dokumenter stiftelsen sendte til IMDi i starten av året, viser at budsjettet er på over 5,3 millioner kroner.

Her stipulerer HRS blant annet å bruke 930 000 kroner på honorarer «spesielt knyttet til fotodokumentarprosjektet». Prosjektet ble initiert allerede i 2017, da Hege Storhaug oppfordret leserne sine til å ta bilder av «den kulturelle revolusjonen» Norge  – ifølge HRS – gjennomgår.

Til tross for at Storhaugs innlegg om prosjektet på Rights.no var illustrert med et bilde av tilfeldige innvandrerkvinner ved en bussholdeplass på Tøyen, har HRS siden benektet at dette var en oppfordring til leserne om å ta bilder av muslimer på gata.

«Det er uvisst hvordan prosjektet vil publiseres og når det ferdigstilles. Alt avhengig av hva vi sitter med av materiale, kan det resultere i publisering på rights.no/fotobok/film, med eller uten kommentarer», heter det i virksomhetsplanen som HRS har sendt til IMDi.

Stiftelsen skriver også at prosjektet vil handle om å «fotodokumentere hvordan innvandringen har endret Norge», samt at det etter all sannsynlighet vil bli fokusert på Oslo.

Informasjonsleder Hege Storhaug i HRS.

Flyttet til Justisdepartementets budsjett

Også for inneværende år har stiftelsen fått penger for å være et «nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet», noe IMDi har administrert. Men siden fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i vår, har HRS i motsetning til de andre tilskuddsmottakerne sortert under Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Her får HRS penger under posten for «Overføringer til private» – som etter det Filter Nyheter forstår også dekker støtten til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), organisasjonen som blant annet står bak nettsteder som slettmeg.no, nettvett.no og arrangerer «nasjonal sikkerhetsmåned».

Dersom overføringene til HRS blir videreført i statsbudsjettet for 2020, er det også fra Justisdepartementet pengene vil komme, bekrefter kommunikasjonsavdelingen overfor Filter Nyheter. Det er ikke kjent hvilke vilkår som vil knytte seg til et eventuelt slikt tilskudd.

Pengene er generelle driftstilskudd

Pengene til de «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet» er ikke prosjektbaserte, men fungerer heller som generelle driftstilskudd for mottakerne.

Dette betyr at direktoratet heller ikke har gjennomført detaljert kontroll av at tiltak og aktiviteter som organisasjonene omtaler i egne virksomhetsplaner faktisk blir gjennomført: Det holder for eksempel at pengene går til lønn og husleie.

Leder Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som i år har fått 2,6 millioner kroner i overføringer via denne ordningen, sier at pengene blir brukt til løpende drift:

– De går til vårt arbeid som kanal mellom flyktninger eller asylsøkere og media, sivile organisasjoner, menigheter, engasjerte enkeltpersoner, mottaksansatte, lokale myndigheter og institusjoner. Vi bistår med informasjon om regelverk og bidrar til å oppklare spørsmål knyttet til praksis, konsekvenser av nye tiltak og eventuelle omlegginger av politikken, for eksempel overfor folk som blir sittende i mottak og vente på bosetting, sier Austenå.

NOAS har også bygd egenkapital

NOAS gikk med et knapt overskudd på 21 000 kroner i fjor, men har over tid opparbeidet seg en solid egenkapital. Ved årsslutt hadde organisasjonen med rundt 20 ansatte cirka 8,2 millioner kroner på bok.

Dette er med på å «trygge ansatte som jobber med rettssikkerhet på et politisk omstridt område», og fungerer i tillegg som en buffer i år med svake økonomiske resultater, sier Austenå, som understreker at egenkapitalen er bygd opp over en tiårsperiode:

– Etter anbudskontrakter med Utlendingsdirektoratet, gir vi informasjon og veiledning til alle nyankomne asylsøkere. Vi bruker våre ressurser effektivt – og i takt med hvor mange som kommer, har vi kunnet justere antall ansatte. Dette utgjør grunnlaget vårt for å bygge opp kapital.

Hvor mye regjeringen foreslår å tildele organisasjonene som fortsatt sorterer under ordningen for nasjonale ressurssmiljø på integreringsfeltet, blir kjent ved fremleggelsen av statsbudsjettet mandag morgen.

Da kommer også fasiten på om HRS fortsatt vil få millionstøtte, slik flere kilder tidligere har indikert overfor Filter Nyheter.

  • Filter Nyheter har kontaktet HRS med spørsmål om de ønsker å kommentere innholdet i denne artikkelen. Den vil bli oppdatert dersom vi får svar.