Spørsmålene som gjenstår etter at Hydro renvasket seg selv i forurensnings-skandalen

Hydro innrømmer ulovlige utslipp i Brasil, men hevder at dette ikke har påvirket miljøet.

Hydro gikk mandag langt i å frikjenne seg selv da selskapet la fram to rapporter for presse og investorer. Den ene rapporten er forfattet av Hydro, den andre av det eksterne konsulentselskapet SGW Services, som Hydro selv har leid inn i Brasil. Konklusjonene:

  • Det har ikke vært overløp fra Alunorte-anleggets deponier for giftig rødslam
  • Det finnes «ingen indikasjoner eller bevis» på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn
  • Og det finnes heller ikke indikasjoner eller bevis på «vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten» av rafinneriet

Hydro har imidlertid innrømmet flere ulovlige utslipp av forurenset regnvann. Utslippene ble gjort for å avlaste vannrenseanlegget på fabrikkområdet etter de store nedbørsmengdene natt til 17. februar i år, men også flere ganger mellom 20. og 25. februar.

Bellona: – Et stort paradoks

Under pressekonferansen ble det gjentatte ganger understreket hvor kraftig dette regnværet faktisk var:

  • Geolog Sidney Aluani, som presenterte funnene i den Hydro-finansierte SGW Services-rapporten, poengterte at nedbøren var spesielt kraftig de første 45 minuttene, for deretter å tilta i styrke mot slutten av en periode totalt på ti timer – til sammen falt det 224 millimeter.
  • Hydro-direktør Tom Røtjer forklarte at det var helt riktig av fabrikkledelsen å la vannet gå direkte ut i Pará-elva via en ulisensiert kanal for å avlaste fabrikkens eget renseanlegg og unngå ytterlige oversvømmelser på området (med de farene for rødslam-overløp dette kunne ha medført).
  • På samme tid kommer rapportene med forslag til forbedringer av nettopp vannbehandling og rensekapasitet på fabrikkområdet, i tillegg til at Hydro har varslet en investering på 500 millioner kroner i vannbehandlingssystemet for å øke kapasiteten.

Fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona, som var til stede under pressekonferansen og har fulgt Alunorte-situasjonen tett, stusser over framstillingen:

– Hydro var veldig bastante på at ingen miljøskade er forårsaket, samt at lokal ledelse gjorde det eneste riktige da de slapp ut vannet selv om de manglet tillatelse. Samtidig investerer Hydro 500 millioner kroner i ettersikring av miljø- og vannhåndteringssystemet og sier de skal styrke kompetansen på miljø hos lokal ledelse. Dette fremstår som et stort paradoks, sier hun til Filter Nyheter.

Fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona.

På direkte spørsmål fra Filter Nyheter om dette er et paradoks, svarer informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro følgende:

– Nei, begge rapportene som ble publisert på mandag viser til forbedringspotensial, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre robustheten ved anlegget. Blant annet har vi vedtatt å investere rundt 500 millioner kroner for å oppgradere vannrenseanlegget, hvor vi øker rensekapasiteten med 50 prosent og bassengkapasiteten med 150 prosent. Selv om nedbøren i februar var ekstrem i omfang, ønsker vi ikke å komme i en slik situasjon igjen.

– Hvordan vil Hydro vurdere sitt eget arbeid med å bygge miljøkompetanse ved Alunorte frem til i dag?

– Hydro er et verdensomspennende industriselskap med virksomheter i over 40 land. Miljøansvaret vårt tar vi på høyeste alvor, og vi legger ned mye ressurser i å bygge miljøkompetanse på tvers av fabrikk- og landegrenser, skriver Breivik i en e-post.

– Dersom Hydro og Alunorte ikke har noen skyld i forurensningen som truer lokalsamfunnene, hvorfor er det viktig for dere å investere 250 millioner i samfunnstiltak, slik dere nå også skal gjøre?

– Naboene til verket har gitt tilbakemelding om at vi ikke har vært tett nok på, og at de ikke har følt at de har kunnet stole på hva vi sier. Slike tilbakemeldinger tar vi alvorlig, og vi setter derfor i gang et prosjekt som har som hensikt å skape bredt samarbeid for varige forbedringer i lokalsamfunnet, svarer informasjonssjefen.

Informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro.

«Kontrollerte utslipp»

Informasjonen om de ulovlige utslippene har kommet stykkvis og delt fra Hydro-ledelsen. Da konsernsjef Svein Richard Brandtzæg selv var i Brasil i begynnelsen av mars, rundt to uker etter det kraftige regnværet, avviste han at fabrikken var årsaken til det forurensede drikkevannet i området, selv om Hydros kommunikasjonsavdeling ikke ville bestride funnene i rapporten fra Evandro Chagas-instituttet, som først tok prøver og konkluderte med flere metaller over grenseverdiene i vannet.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg innledet pressekonferansen mandag.

På dette tidspunktet var imidlertid Brandtzæg blitt gjort kjent med utslippene via den ulisensierte kanalen, noe som først ble offentlig kjent halvannen uke senere: 11. mars innrømmet Hydro det de selv omtalte som «kontrollerte utslipp» via dreneringskanalen Canal Velho på fabrikkområdet, samtidig som de avviste at de hadde forsøkt å skjule noe (fordi utslippene ikke var «ukontrollerte»).

Som en reaksjon på Hydros pressekonferanse i går, uttalte påtalemyndigheten i Brasil og lokalt i Pará-delstaten at deres egne undersøkelser «viser at urensede utslipp skjer rutinemessig ved Hydros Alunorte-anlegg, et faktum som selskapet synes å anse helt normalt og akseptabelt. Det er det selvfølgelig ikke», skriver Dagens Næringsliv.

Oversiktsbilde over Alunorte-anlegget. Rødslamdeponiene er merket med DRS 1 og DRS 2.

Filter Nyheter har stilt Hydro spørsmål om ikke uttalelsen fra den brasilianske påtalemyndigheten faktisk blir korrekt, all den tid selskapet har innrømmet utslipp for å avlaste vannrenseanlegget og på pressekonferansen fremstiller dette som det eneste riktige å gjøre i den konkrete situasjonen. Informasjonssjefen svarer følgende:

– At påtalemyndigheten hevder at dette skjer rutinemessig, får stå for deres regning. De baserer i stor grad sine konklusjoner på en rapport som flere tredjeparter har påpekt store svakheter ved (se nedenfor for Hydros kritikk av rapporten, journ. anm.). Når det er sagt, har både vår egen ekspertgruppe og SGW Services påpekt flere forbedringsmuligheter, som vi nå er i ferd med å ta tak i. Dette inkluderer både kortsiktige forbedringer av vannbehandlingssystemene og rensekapasiteten, vedlikeholdssystemene og beredskapsplaner og opplæring, skriver Breivik.

Presenterer rapporten som «uavhengig»

I slutten av mars rettet Hydro kritikk mot både konklusjoner, metoder og akkrediteringer i den første av to rapporter fra Evandro Chagas-instituttet, som først påviste forurensning i vannet ved Alunorte-raffineriet:

Tredjepartsvurderinger gjort av Hydro-innleide SGW Services og forskeren Elizabeth Lima viser at blokker av verdioppføringer går igjen i én av tabellene i rapporten, samt at instituttet tilsynelatende mangler tillatelser fra brasilianske myndigheter til å foreta prøver og analyser av et så stort antall parametre. I sum blir informasjonen omtalt som «mangelfull» og «inkonsistent».

Under pressekonferansen på Vækerø mandag uttrykte konsernsjef Svein Richard Brandtzæg lettelse over at fakta endelig kom på bordet, men Evandro Chagas-instituttet var snare med å reagere på Hydros versjon av fakta: På instituttets hjemmesider blir det poengtert at «det Hydro kaller ‘uavhengige rapporter’ faktisk er bestilt og betalt for av Hydro Alunorte selv», samtidig som rapportene omtales om «ufullstendige».

Evandro Chagas-instituttet publiserte følgende uttalelse på sine egne hjemmesider.

– Hva er det rapporten fra SGW Services som gjør den uavhengig, all den tid Hydro er oppdragsgiver og finansierer den?

– Som SGW selv skriver i rapporten sin, har de gjennomført undersøkelsene som danner grunnlaget for konklusjonene på egenhånd. De fikk full tilgang til verket, og alle uttalelser og konklusjoner i rapporten er basert på SGWs profesjonelle vurderinger. SGW er et anerkjent byrå i Brasil, og rapporten er bestilt av Hydro som et uavhengig oppdrag, svarer Øyvind Breivik.

– Er det riktig at rapportene er ufullstendige?

– Rapporten fra SGW er ikke ufullstendig, men foreløpig. Det er ikke grunn til å tro at hovedkonklusjonene fra rapporten endrer seg, men de gjennomfører nå ytterligere analyser for å verifisere funnene i den foreløpige rapporten.

Hydro: – Regnskyllet var ekstraordinært

Den brasilianske statsadvokaten Ubiratan Cazetta uttalte også til NRK mandag at han ikke stoler på konklusjonene i rapportene fordi de er «ufullstendige», samtidig som han sa at «Hydro manglet riktig lisens for sin drift. Anlegget deres er ikke stort nok til å takle helårsdrift. Vi kan ikke godta at de har flere slike utslipp i året. De sier det ikke er beviselige problemer med vannet, men det er det».

På spørsmål fra Filter Nyheter om hvordan Alunorte-anlegget faktisk kan være stort nok til å takle helårsdrift dersom regnvær var årsaken til ulisensierte utslipp, svarer Breivik i Hydro følgende:

– Regnskyllet i februar var helt ekstraordinært, ulikt noe vi har registrert tidligere. I løpet av få timer kom det mer nedbør enn det gjør i løpet av mer enn fire måneder i Oslo. I tillegg fortsatte det ekstreme regnet i flere dager, og dette ble for mye til at vannrenseanlegget vårt kunne håndtere alt vannet. For å unngå et mer alvorlig utslipp, besluttet verksledelsen å slippe ut regnvann fra fabrikkområdet, som altså SGW Services konkluderer med at ikke har hatt noen vesentlig eller varig innvirkning på miljøet. Videre ser vi klare indikasjoner på at klimaet blir villere og våtere også i Brasil, og derfor investerer vi nå 500 millioner kroner for å øke rensekapasiteten ved Alunorte.

  • Endring 13.04.18: En setning fra e-post-intervju med Øyvind Brevik (om tiltak som «forbedrer robustheten») var utelatt i første publisering, men er nå tilføyd.