Sverige rystet av talljuks: Slik vil SSB unngå en norsk statistikk-skandale

Det er vanskelig nok å styre et land – om en ikke skal gjøre det i blinde. Helt synshemmet har ikke svenske myndigheter vært, men det er likevel en oppsiktsvekkende sak som er avdekket i landet de siste ukene: Offentlig statistikk fra de siste to årene, blant annet for arbeidsledighet, har vært feil på grunn av juks med datainnsamlingen.

I praksis betyr det at landet i høst hadde inntil 1,1 prosentpoeng lavere arbeidsledighet enn forskere og politikere har trodd, mens det ved tidligere anledninger har vært motsatt – arbeidsledigheten har i virkeligheten vært høyere enn det tallene har vist. Også rapporteringen av bruttonasjonalproduktet har tidvis vært feil, har svenskenes svar på Statistisk Sentralbyrå, SCB, innrømmet.

Årsaken til feilene skyldes ifølge SCB at de har mottatt feilaktige data fra underleverandøren Evry. Det norske IT-selskapet har hatt ansvaret for å gjennomføre en del av telefonintervjuene som arbeidsmarkedsstatistikken baserer seg på.

Aftonbladet avdekket i forrige uke hvordan arbeidsforholdene på Evrys callsenter utenfor Stockholm ga sterke insentiver til å jukse med telefonintervjuene: Ansatte jobbet i praksis på akkord, var under sterkt press fra ledere, og kjente til at kolleger enkelt kom unna med å klikke seg gjennom svarskjemaet uten å snakke med noen.

147 intervjuere kartlegger norsk arbeidsløshet

Hva er risikoen for at liknende feil kan oppstå i offentlig, norsk statistikk? Antakelig mindre, blant annet fordi Statistisk sentralbyrå i Norge så langt har insistert på å holde seg med sitt eget korps av fast ansatte intervjuere.

Deres jobb er blant annet å gjennomføre den kvartalsvise Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som sammen med NAVs egne tall danner grunnlaget for politikken i Norge.

– Hele datainnsamlingen i Norge foregår med intervjuere som er ansatt i SSB. Vi har ett callsenter i Oslo og ett i Kongsvinger samt noen intervjuere som jobber fra sitt eget hjem fordi de i forbindelse med andre undersøkelser enn AKU gjennomfører hjemmeintervjuer. Akkurat nå er antallet ansatte intervjuere 149, men tallet varierer litt etter hvor mye datainnsamling vi har å gjøre, opplyser Bengt Lagerstrøm til Filter Nyheter.

Han sier de 149 er fast ansatte på deltidsstillinger og har fast timebetaling. Uten noen form for akkord eller stykkprisfinansiering skal de dermed ikke ha noen insentiver for å fabrikkere data.

– Intervjuerne jobber typisk fem eller seks timer på ettermiddagen og får betalt etter antall timer, uavhengig av antall svar som produseres. Tiden brukes til ulike ting knyttet til arbeidet, slik som å sette seg inn i oppgavene, sier Lagerstrøm.

Bengt Lagerstrøm. Foto: SSB

Departementet krever sparing, men SSB vil ikke outsource

Årsaken til at intervjuerne ikke har heltidsstillinger er at telefonintervjuer må gjøres utenom ordinær arbeidstid, men ikke for seint på kvelden. Da blir det ikke mulig å jobbe en hel arbeidsdag.

På spørsmål om vi kan slå oss til ro med at den svenske statistikkskandalen ikke ville kunne skje i Norge, understreker Bengt Lagerstrøm at det er knyttet usikkerhet til mange elementer ved datainnsamling  – alt fra hvem som trekkes ut til å svare, målefeil og respondenter som misforstår spørsmålet.

– Det er mange årsaker til at ting ikke blir helt presist. Men kvalitetssikring er ett av argumentene vi bruker for å lønne intervjuerne på den måten vi gjør. Vi tror en sånn avlønning gjør sannsynligheten lavere for at det kan oppstå den typen feil i data, sier han.

Det betyr ikke at ikke outsourcing av intervjuer ikke har vært, og igjen kan komme til å bli, et tema når SSB i likhet med alle andre offentlige organisasjoner skal effektivisere. Men det foreligger ingen slike planer i dag, sier Geir Axelsen, som har vært direktør i SSB siden mai i fjor.

– Outsourcing av intervjuvirksomheten har ikke vært oppe til vurdering i den perioden jeg har vært direktør for SSB, og det foreligger heller ingen planer om dette, sier han.

 

«Utbredt redsel» på callsenter i Sverige

Ifølge Aftonbladet er avtalen mellom SCB i Sverige og Evry utformet slik at Evry har økonomiske insentiver for å opprettholde en svært høy svarandel: Selskapet får 24 ganger så godt betalt hvis antallet svar per måned dobles i forhold til minimumsnivået.

Derfor er det om å gjøre for Evry å få de ansatte til å pløye gjennom så mange intervjuer som mulig.

Dette er det Aftonbladet har avslørt om arbeidet ved Evrys callsenter i utkanten av Stockholm, som kan tyde på at lavtlønte ansatte har fabrikkert intervjusvar:

  • Ansatte forteller om vanskelige arbeidsforhold og press fra ledelsen om å levere store mengder intervjuer på kortest mulig tid.
  • Intervjuerne har flyktige ansettelsesforhold, og kan når som helst miste jobben. Det fører ifølge Aftonbladets informanter til en «utbredt redsel».
  • Mange av de ansatte er unge mennesker med dårlig kjennskap til svensk språk og det svenske arbeidsmarkedet. Likevel er de satt til å gjennomføre til dels komplekse intervjuer om folks ansettelsesforhold.
  • Lønna er det selskapet kaller «aktivitetsbasert».
  • Oppfølgingssamtaler med intervjuobjekter har ofte båret preg av at vedkommende ikke kan huske å ha blitt kontaktet om noe intervju i første omgang.
  • Enkelte intervjuere har levert oppsiktsvekkende mange svar, og blitt belønnet med mer ettertraktede turnuser. Det skal ha vært enkelt å slippe unna med å klikke seg gjennom svarskjemaet uten å snakke med noen.
I kjelleren hos Evry i Solna utenfor Stockholm jobber de lavtlønte intervjuerne med å hente inn arbeidslivsstatistikk for svenske myndigheter. Foto: Peter Barlund / Google

I sitt svar til Aftonbladet poengterer Evry at det fortsatt ikke er klarlagte årsaker til avvikene som er oppdaget i den svenske datarapporteringen. Selskapet sier samtidig at det på grunn av endringer i befolkningens telefonbruk blir stadig vanskeligere å nå en tilfredsstillende svarfrekvens.

Evry sier også at SCB har hatt fullt innsyn i arbeidsmetodene de benytter, og viser til at det å jobbe mot konkrete dag- og ukesmål er utbredt i callsenterbransjen. Evry hevder deres lønnsmodell ikke baserer seg på at de ansatte mottar en viss erstatning per intervju.

Overfor Filter Nyheter vektlegger selskapets norske kommunikasjonsmedarbeider at det er SCB som selv har samlet inn en del av dataene og stått for beregningene og statistikken som til slutt har utgjort AKU, og at SCB har hatt opplæring av alle ansatte i Evry som jobber med å gjennomføre intervjuer på vegne av statistikkbyrået.

Selskapet opplyser i en pressemelding at det har hyret konsulentselskapet Ey til å gjennomføre en revisjon av saken og avklare om det er grunnlag for kritikken som er fremkommet.

«Innsamling av rådata for AKU er en komplisert prosess, som SCB har hatt fullt innsyn i under Evrys utførelse av oppdraget. Evry setter sin ære i å levere kvalitet i de oppgavene vi jobber med. Ettersom det fremdeles er uklart hvilke potensielle avvik og feil som kan foreligge, samt i hvilken grad dette potensielt kan ha påvirket det endelige resultatet i statistikken, har vi bedt SCB om å delta i Eys revisjon» skriver Karin Schreil, leder av Evry Sverige, i en mail formidlet Filter Nyheter av selskapets kommuniksjonsavdeling i Norge.

  • Oppdatering: Denne saken ble oppdatert fredag 15. november med responsen fra Evry i Norge.

 

På Filter Nyheter finner du ingen annonser, bare grundig  journalistikk. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no. Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.