Staten sendte trygdemottakere i fengsel for å dra på utenlandsreiser, i strid med loven. Det har både EFTAs kontrollorgan ESA, og nå et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg, konkludert. De mener uretten kan ha foregått siden 1994, da Norge gikk inn i EØS.

Per i dag er det avklart at 1643 personer er rammet av skandalen som sprakk i mediene 28. oktober 2019. Det er vurdert gjenåpning av i overkant av 80 saker med rettskraftig dom. I tillegg anslår Nav at rundt 3 000 personer har fått urettmessig stans eller avslag på en trygdeytelse. 

Granskerne slakter omtrent alle ledd i hierarkiet: Politikerne med departementet, Nav og rettsvesenet.