Flere anmelder voldtekt, mishandling og trusler – brorparten henlegges

Illustrasjon.

Politiet registrerte 318 617 anmeldelser i fjor. Det er det laveste antall registrerte lovbrudd i statistikkens 25 år gamle historie i fjor.

Det er spesielt tyveri som anmeldes mindre, både på gata og butikker. Antall anmeldelser har sunket siden tidlig 2000-tallet, og spesielt siden 2013. Ifølge levekårsundersøkelsen skyldes det at vi faktisk opplever mindre stjeling enn før. Antall rusanmeldelser og trafikkovertredelser har også sunket, men det skyldes at politiet ikke kontrollerer dette like tett som før, ifølge SSBs kriminalstatistikk.

Anmeldelse av voldtekt, mishandling og trusler øker.

Størst økning av vold i Akershus

Forbrytelser i kategorien vold holder seg jevn. Den desidert største andelen voldsanmeldelser er kroppskrenkelser. Det kan være alt fra spytting, påkjørsel og steinkasting til slag, hvor handlingen ble gjort med vilje. Kategorien kroppsskade innebærer at gjerningspersonen også hadde til hensikt å påføre skade på offeret.

Akershus ligger lavt på antall anmeldelser av vold og mishandling sammenlignet med andre fylker, men var likevel det fylket med desidert størst økning på dette feltet i fjor, på 20 prosent siden 2016 (justert for befolkningsmengde).

Flere anmelder trusler

Langt flere anmeldte «trusler og annen hensynsløs atferd og personforfølgelse» i fjor sammenlignet med 2016. Økningen var på nær 10 prosent.

Ifølge levekårsundersøkelsen, er spørreundersøkelse som sist ble gjennomført i 2015 med nær 6400 respondenter, oppgir kvinner i større grad enn menn å ha opplevd trusler om vold. Flere menn enn kvinner oppgir å ha blitt utsatt for fysisk vold. Folk er mer utsatte for vold jo yngre de er, mens trusler om vold er jevnere fordelt på alder.

 

Avdekker mørketall i familievold

Anmeldelser av vold i nære relasjoner økte betydelig, 8 prosent siden 2016. Tre av fire mishandlinger hadde pågått inntil en måned før anmeldelsen.

Antall anmeldelser har steget bratt siden loven ble innført for 12 år siden. Utviklingen skyldes også økt rapportering av denne type overgrep til politiet, altså avdekking av mørketall, ifølge Kripos. En del av den økte rapporteringen kommer fra politiet selv, som er pliktig å anmelde mishandling som avdekkes.

Politiet har kjørt flere kampanjer mot familievold. Da Kripos satte igang kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?» høsten 2015 var noe av bakgrunnen at bare én av fire kvinner som utsettes for grov vold i nære relasjoner, anmelder.

I 2016 ble 2027 av 2792 anmeldelser om mishandling henlagt, over 70 prosent. 2000 av henleggelsene skyldtes manglende bevis (kilde: SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd).

En av tre voldtektsoffer er barn

Det ble anmeldt nær 8000 seksuelle overgrep i 2017. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med 2016, og nær 70 prosent økning siden 2014. Anmeldelser av de fleste typer av seksuelle overgrep har økt de to siste årene. I én av tre anmeldelser er offeret barn.

Politiets registrering av bilder og video av seksuelle overgrep mot barn, eller seksualisering av barn (under 18), har bidratt mest til den totale økningen i 2017. Dette gjelder innbefatter også ungdommer som sprer såkalte nakenbilder av hverandre. Sakene ligger i kategorien «annet eller uspesifisert seksuallovbrudd» i statistikken, med totalt 820 flere anmeldelser i 2017 enn året før (se graf).

Anmeldelser av seksuell omgang med barn under 14 år, klassifisert som voldtekt siden 2015, har økt med 17 prosent. 2017 ble det registrert nær 800 slike voldtekter (inkludert grov). Kripos har i ulike rapporter analysert voldtektsstatistikken. En rapport fra 2016 fant at en stor andel av barna har vært utsatt for de mest alvorlige krenkelsene, som penetrering. I 12 prosent av sakene er overgrepet filmet eller fotografert. En av fem barn ble utsatt for overgrepene i mer enn tre år. Litt over halvparten av anmeldelser i denne kategorien ble oppklart i 2016.

Kripos har også rapportert at antall anmeldelser mot mindreårige overgripere øker. Over halvparten av personer dømt for seksuelle overgrep i 2016 var mellom 15 og 24 år da overgrepene startet, ifølge en Kripos-rapport fra i sommer. En «betydelig andel» av unge overgripere er anmeldt av flere.

I over halvparten av anmeldelsene i fjor har voldtekten skjedd mer enn ett år før anmeldelsen ble registrert. Voldtekter av personer over 14 år, eller med ukjent alder, hadde en henleggelsesrate på 77 prosent i 2016, hovedsakelig på grunn av manglende bevis.