Norgesdemokratene-leder vil «håndheve» kristne leveregler som forsvar mot islam: – Kupper kristendommen for å ekskludere

Norgesdemokratene-leder Geir Ugland Jacobsen i intervju med Alternativ Media. Skjermdump, sladdet markedsføring.

– Vi må gjeninnføre en del kristne leveregler som kanskje har gått litt i glemmeboka og kanskje håndheve de litt sterkere enn det vi gjør idag.

Det sa Norgesdemokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen da han 4. september gjestet de høyreradikale youtuberne i Alternativ Media, som tidligere var tilknyttet partiet Alliansen.

I intervjuet beskrev Jacobsen hvordan partiet vil møte islams framvekst i Norge med sterkere lut enn hva sekulære livssyn kan tilby:

– Vi vil gjerne styrke kirken, og kirkens og kristendommens innflytelse, i Norge. Vi mener det er for spedt å møte islam med humanetisk forbund og ateister – det blir for svakt. Vi må ha en religion i ryggen, vi også, og kristendommen har de beste verdiene og det er den vi må satse på, sa partilederen blant annet.

– Dehumaniserende og farlig angrep på muslimer

Ifølge førsteamanuensis Cathrine Thorleifsson ved Universitetet i Oslo er Norgesdemokratenes påberoping av kristne verdier en del av et større, internasjonalt fenomen:

Høyreradikale partier i Vesten bruker kristendommen instrumentelt for å mobilisere velgere, samtidig som de fremmer et ensidig skremselsbilde av islam som noe som truer nasjonen – eller også hele den kristne, hvite, europeiske sivilisasjon.

Forestillingen om kampen mellom kristendom og islam som kampen mellom «det gode» og «det onde» følges som regel opp av svært restriktiv innvandringspolitikk.

Norgesdemokratene foreslår «assimilering» og «DNA-registrering» av innvandrere og mener «muslimer bør oppfordres sterkt til å reise tilbake til sine hjemland» fordi islam angivelig «ønsker å erstatte vår vestlige samfunnsorden, skritt for skritt».

Thorleifsson reagerer på måten Norgesdemokratene peker ut enkeltgrupper i befolkningen som mål for restriktive og innvandringsfiendtlige tiltak:

– Det er et åpent angrep på minoriteter, i dette tilfellet muslimer. Det er dehumaniserende og farlig.

– Gjør en nasjon motstandsdyktig mot ytre krefter

Filter Nyheter ba partileder Geir Ugland Jacobsen, som selv har beskrevet seg som «kulturkristen», utdype hva han mente med å gjeninnføre kristne leveregler i Norge og håndheve disse strengere.

I en e-post til Filter Nyheter skriver Jacobsen at han mener Den norske kirke «forsømmer sin oppgave systematisk» med å holde kristendommen og de kristne verdiene i hevd i Norge, og at det kan bli behov for å legge kirken under staten igjen.

I tillegg bør staten, ifølge Jacobsen, sørge for at folk etterlever kristne leveregler:

«Staten bør legge bedre til rette for at kristne verdier og tradisjoner hevdes, og at blant annet Bibelens ti bud kjennes og etterleves i større grad enn i dag».

Han mener også at vi i dag ser «en samfunnsoppløsning som bærer preg av at disse budene ikke lenger står høyt oppe i folks bevissthet» og at de kristne budene må få større gjennomslag «i lovverk og rettspraksis», deriblant i straffeloven:

«Noen paragrafer som reflekterer kristne verdier synes å bli faset ut (…) Norgesdemokratene vil blant annet gjeninnføre straffelovens §105 (Straffe politikere som lyver eller lover fordeler til noen) og §120 (Straff for å fortelle usannheter for offentlige tjenestefolk).»

(Faktisk.no påpekte i 2020 at straffelovens tidligere §105 ikke handlet om å holde politikere som lyver ansvarlige.)

Jacobsen skriver videre:

«Vårt parti er kritisk til den relativiseringen og normoppløsningen som skjer for tiden. Felles verdier, normer, skikk og bruk, er noe av limet som holder et samfunn sammen og gjør en nasjon motstandsdyktig mot indre strid, samt mot ytre krefter som ikke nødvendigvis vil oss vel.»

Partileder Geir Ugland Jacobsen bærer ofte synlig et smykke som har et kristent kors opp-ned med norrøne elementer som skal forestille Tors hammer og Fenris-ulven. Foto: Privat.

«Islamisering må aktivt motarbeides»

Hvilke «ytre krefter» Jacobsen viser til, går klart fram av Norgesdemokratenes øvrige politiske plattform.

I partiprogrammet skriver Norgesdemokratene at «islam truer våre verdier», at de anser islam «som et politisk konkurrerende samfunnssystem til demokratiet», og at «islamisering er en reell trussel som må aktivt motarbeides»:

«Vi ser historisk og internasjonalt en tendens der samfunn som får en viss andel muslimske innbyggere blir sterkt påvirket og styrt i retning av et islamistisk samfunn, med eller uten vold.»

Islams utbredelse, «islamske parallellsamfunn med shariadommere», og innflytelsen som et «stadig voksende antall muslimer» kan få, blir presentert som en stor utfordring for Norge.

Senest 12. september publiserte Norgesdemokratene i Oslo et innlegg på lokalpartiets Facebook-side som sammenlignet Slaget ved Wien i 1683, med kampen mot muslimsk innvandring i dag:

«Med vår oppførsel spytter vi på alle de menneskene som gjennom historien har gitt sine liv i kampen mot islamsk fotfeste på europeisk soil.»

I partiprogrammet lanserer Norgesdemokratene kristendommen som «et bolverk» mot disse ytre og destruktive kreftene:

«I vår tid, mens våre livsverdier og vår vestlige kultur er under press, mener Norgesdemokratene at kristendommen er et bolverk for å beskytte vår kulturarv og våre grunnleggende verdier som samfunnet er bygget på.»

Assimilering, DNA-registrering og «hjemvandring»

Partiets islamfiendtlige retorikk blir fulgt opp av radikale innvandringspolitiske tiltak og krav om strengere straffer.

Blant annet har Norgesdemokratene regnet på at de vil spare inn flere hundretalls milliarder kroner på innvandringsstans for det de kaller «tungt integrerbare grupper og enkeltpersoner» og på «kutt i sosiale ytelser og strengere krav til immigranter. Opptrapping av returer».

Norgesdemokratene vil legge ned asylinstituttet, som ifølge dem «handler om eksport av mennesker fra den tredje verden, som i sin tur etablerer en kontantstrøm ut av Norge» og som «har vært ekstremt misbrukt de siste førti årene».

De vil aktivt stanse all innvandring, med noen unntak, deriblant innvandring av «etniske europeere eller nordamerikanere» der det er påvist behov for kompetanse.

«Alle nye innvandrere skal registreres med DNA og fingeravtrykk» og innvandrere må «vise sitt fingeravtrykk for at Staten skal kunne verifisere identitet» for å få utbetalt velferdsgoder.

«Allerede innvandrede personer skal forsøkes assimilert ved hjelp av positive tiltak.»

Innvandrere som ikke har opphold på de grunnlag som partiet regner som legitime, skal «oppmuntres til hjemvandring».

«Som forbehold om å få norsk statsborgerskap, må det vises til plettfri vandel, minimum 20 års botid og tydelige tegn på assimilasjon».

Oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap skal tilbakekalles umiddelbart ved «heteroseksuell praksis når man har oppgitt å være forfulgt homofil» som årsak for asyl- eller flyktningstatus.

Norgesdemokratene ønsker også å innføre langt strengere straffer i Norge, fordi den nåværende strafferammen ikke virker «avskrekkende for den grove og uoversiktlige
kriminaliteten som har fulgt med innvandringen og nye kulturer
med en helt annen holdning til statens voldsmonopol».

I intervjuet med Alternativ Media i starten av september hevdet Jacobsen at det ikke er likhet for loven i Norge, og at «livet snus opp ned for en nordmann» for små forseelser, «mens voldelige immigranter, gjerne da fra visse grupper, slipper helt unna.»

– Bruker kristendommen til å markere hvem som hører og ikke hører til

Thorleifsson, som i fjor ble oppnevnt til leder av Ekstremismekommisjonen, har forsket på ytre høyre-partiers bruk av kristendom og kristne symboler.

Hun forteller at det har vært en trend de siste årene at høyreradikale partier og bevegelser i Europa hevder å beskytte kristen kulturarv, og kristne verdier og levesett, som en strategi for å mobilisere velgere.

I forskningslitteraturen blir fenomenet omtalt som identitær kristianisme.

Det handler nemlig ofte mindre om faktisk tro og mer om identitet og tilhørighet, forklarer forskeren.

Kristendomsretorikk og -symboler blir brukt for å markere en ekskluderende nasjonalisme – en idé om hvem som kan og hvem som ikke kan høre til nasjonen:

Man bruker kristendom som identitetsmarkør. Idéen er at hvis de er muslimer, så må vi være kristne. Det skapes et «oss og dem»-bilde.

Forskeren påpeker at det ikke er noe nytt å «kuppe» kristendommen på denne måten.

Man finner det igjen hos høyreekstreme aktører, men også i kristen-karismatiske bevegelser i land som USA og Brasil. I sistnevnte tilfeller er det gjerne snakk om faktisk tro, men religionen blir likefullt brukt instrumentelt i politisk mobilisering.

– Noen steder blir det også brukt for å fremme hvit nasjonalisme og overmakt, gjennom idéen om at kristne også har en etnisitet knyttet til hudfarge.

– Gud delte verden inn i nasjoner

Det er flere eksempler på denne bruken av kristendom i det høyrepopulistiske landskapet i Europa og USA i dag, forklarer Thorleifsson.

I Ungarn trekker Viktor Orbán veksler på kristen kulturarv for å gi nasjonalismen som hans ytre høyre-parti Fidesz står for, et rikere innhold.

Den profilerte statsministeren har siden flyktningkrisen i 2015 gjort politisk karriere ved å posere som kristendommens høye beskytter i det han hevder er et Europa under «beleiring» av inntrengere og utsatt for konstant press fra «den islamske sivilisasjonen».

Orbáns innvandringsfiendtlige retorikk har tidvis glidd over i ren rasisme, med språk om å opprettholde Ungarns «etniske homogenitet» og å unngå at ungarere blir et «blandet rase»-folk, slik han mener resten av Europa er i ferd med å bli.

Statsministeren alluderer ofte til «The Great Replacement» – idéen om at den hvite europeiske befolkningen i Vesten er i ferd med å «skiftes ut» med en ikke-hvit befolkning fra Afrika og Midtøsten – og har lansert idéen om at «Brussel, forsterket med Soros-affilierte tropper, ganske enkelt ønsker å tvinge på oss migranter».

Angrepene på migranter, «globalistene» og «LGBTQ-lobbyen» kombinert med kristenkonservativ retorikk, har gjort Orbán populær blant mange republikanere i USA, og han har blitt fast inventar under de konservative CPAC-konferansene.

Under CPAC-konferansen i Budapest i mai, legitimerte Orbán etno-nasjonalismen med at det var en verdensorden Gud selv sto bak:

«Nasjonen er en av Vestens store oppfinnelser. Det er den frie verdens hjerte. Men det er også akilleshælen i den vestlige verden. Hvis nasjoner fordunster, går i oppløsning eller ruster bort, vil muligheten for det frie liv gå tapt, og Vesten vil falle (…) Den jødisk-kristne tradisjonen lærer oss at Gud delte verden inn i nasjoner».

Ungarns statsminister Viktor Orbán taler til Det republikanske partiet under partiets CPAC-konferanse i Budapest i november 2022. Foto: Elekes Andor / (CC BY-SA 4.0).

I Frankrike har Nasjonal Samling med Marine Le Pen i spissen appellert til den katolske kirkes arv i landet for å beskrive hva partiet mener er kjernen i nasjonens identitet.

Og i Tyskland hevder Alternativ for Tyskland (AfD) at de er det eneste partiet som slåss for kristne verdier i Forbundsdagen. Partiet vil jobbe aktivt for å opprettholde «vår vestlige kristne kultur» og har programfestet at «islam ikke hører hjemme i Tyskland».

Ved siden av å fronte «trusselen fra islam», forenes ytre høyre-bevegelsene på tvers av land som Italia og Russland i idéen om at kristendommen også beskytter mot en annen trussel, sier Thorleifsson:

– De hevder at familie, nasjon og moral må forankres i kristen arv og verdier for å garantere mot forfallet i et liberalt og dekadent Vesten.

«Store sivilisasjoner har gått til grunne før»

Idéen om å beskytte nasjonen mot islam eller andre ytre «destruktive» krefter, beveger seg ofte over i en større idé om å redde en kristen, hvit, europeisk sivilisasjon på randen av sammenbrudd.

Slik sivilisasjonisme er også tilstede i fundamentalistisk kristne miljøer i USA der man leser bibelen bokstavelig, tror på dommedagsprofetier og endetidstegn, og hevder det pågår en eksistensiell kamp i verden i dag mellom det gode og det onde, påpeker forskeren.

Her passer også de innvandringsfiendtlige miljøenes retorikk om «The Great Replacement» / «befolkningsutskiftning» godt inn, noe Norgesdemokratene har omfavnet.

Dette var tema i en Facebook-post fra Norgesdemokratene i Oslo 6. august i år, med tittelen «De fire ryttere fra Johannes Åpenbaringer»:

«Store sivilisasjoner har gått til grunne før, og de som levde da, trodde heller ikke at det kunne ta slutt noen gang. Og når det først begynner å revne, så kan det gå uhyggelig fort. Sannsynligheten for at unge i dag kommer til å bli gamle i en verden som er lik den de vokste opp i, er liten. Og det kommer ikke av Global oppvarming, men av en demografisk atombombe (…)»

I innlegget oppgis også uriktige tall for befolkningsstørrelser og -vekst i Norge og i afrikanske land.

– Åpenbare overlapp med SIAN

31. august gikk forsker Christopher R. Fardan ved C-REX ut i Universitas og stilte spørsmål ved hvorfor Norgesdemokratene fikk lov til å ha valgbod på Blindern.

Fardan viste til det han kaller et «dypt konspiratorisk, men også rasistisk» tankegods i partiprogrammet, deriblant omtalen av den muslimske innvandringsbefolkningen som en trussel mot Norge, og behovet for retur av innvandrere til deres «hjemland».

Norgesdemokratene-leder Geir Ugland Jacobsen skrev i et tilsvar til Fardan at «antydningene om rasisme mangler totalt grunnlag» og at «hudfarge og etnisitet betyr selvfølgelig ingenting for ND».

Samtidig føyde han til: «Det at Norge islamiseres og kan passere «point of no return» ved at ideologien tillates å nå kritisk masse, er farlig.»

– Vi vet at Norgesdemokratene er for «repatriering» eller deportasjon. Det strider mot et liberalt demokrati og mot trosfrihet og menneskerettigheter. Jeg vil si at det er høyreekstreme elementer, her. Det er åpenbare overlapp med SIAN (Stopp islamiseringen av Norge, red.anm.), kommenterer Thorleifsson.

Forskeren beskriver hvordan Norgesdemokratene ellers huker av på alle kjennetegnene til et høyreradikalt parti:

De fremstiller det som om de taler på vegne av folket mot elitene (populisme), de fronter idéen om at nasjonen skal prioritere den innfødte befolkningen (nativisme/ekskluderende nasjonalisme) og de er for strengere straffer (autoritarianisme).

– Når de så sier at staten skal gjeninnføre og skal kunne håndheve De ti bud, går det også mot liberale friheter, som tros- og livssynsfrihet. Det er en autoritær retorikk.

Cathrine Thorleifsson. Foto: Universitetet i Oslo.

Thorleifsson avslutter:

– Norgesdemokratene forfekter en autoritær nasjonalisme. Den er inngripende, fordi den rokker ved helt sentrale verdier og friheter i et åpent, liberalt demokrati. 

– En nasjon er dødsdømt uten nasjonalisme

Filter Nyheter har forelagt partileder Geir Ugland Jacobsen uttalelsene fra Thorleifsson.

På e-post svarer Jacobsen at Norgesdemokratene (ND) ikke anser seg høyreekstreme «på noen måte» og at de oppfatter forsøkene på «ekstremist-stempling» av partiet som en «hersketeknikk»:

«Uten at man forholder seg til programmet, tas ting ut av kontekst og «tilpasses» både retorisk og ideologisk så man på det grunnlaget kan hevde at vi er «ekstreme» (…)

Politiske motstandere som man klarer å demonisere og stemple som ekstreme, blir mer legitime å hate og ekskludere fra offentligheten – og det skremmer sikkert også en del velgere fra å stemme på dem. Det er en ufin, uredelig, hatefull og simpel hersketeknikk som undergraver demokratiet, intet annet.»

Partilederen mener man også bør innse at «ekstrem» er et relativt begrep:

«Hva som er mest ekstremt (og kanskje klanderverdig) av å ville utslette egen nasjonalstat og kultur, eller å ville verne det samme, kan diskuteres.»

Jacobsen skriver videre at det ikke finnes dekning for «tendensiøs retorikk som forleder folk til ukritisk å sette likhetstegn mellom ND og SIAN» og påpeker at Norgesdemokratene ikke brenner koraner.

Et eventuelt overlapp med SIAN må «i så fall være at SIAN og ND begge vil stoppe ukontrollert og potensielt fatal islamsk immigrasjon. At vi ikke ønsker islamisering av det norske samfunnet er velkjent, og ikke noe vi er alene om. Det synet deles med flere andre partier, blant annet Frp og Konservativt.»

Ifølge Jacobsen er en nasjon «dødsdømt» uten en viss nasjonalisme og han mener «de fleste norske rikspolitikere er utilgivelig likegyldige til dette».

Han benekter at Norgesdemokratene er et autoritært parti og sier de tvert imot er for stor individuell frihet og medbestemmelse:

«Vi står for Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, men være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil». Når det er sagt skal det ha klare og avskrekkende konsekvenser å plage andre.»

– Det blir borgerkrigslignende tilstander

Jacobsen avviser at Norgesdemokratenes innvandringspolitikk har noe med dehumanisering å gjøre eller at den er farlig.

Til Filter Nyheter skriver Jacobsen at Norgesdemokratene ikke «angriper» noen minoriteter og at de «selvfølgelig ikke» har noe imot individuelle muslimer. Samtidig slår han fast at «militante» muslimer fort tar over styringen og får «en ellers fredelig majoritet» til å følge dem.

Jacobsen ser for seg at personer som bekjenner seg til islam får «vokse ukontrollert» som gruppe og nå «kritisk masse» der gruppen er i «i direkte opposisjon til den norske befolkningen».

Partilederen skriver videre at det dessuten er «det norske folk som på verdensbasis er i klar minoritet».

Partileder i Norgesdemokratene Geir Ugland Jacobsen «tar en Putin», som han selv skriver i et innlegg på Facebook i sommer. Foto: Privat.

Jacobsen hevder det bor rundt 400 000 muslimer i Norge i dag og påstår det vil være muslimsk flertall i landet rundt år 2060 dersom den muslimske befolkningen i Europa og Norge øker i samme takt som den har gjort siden 1980-tallet (noe han feilaktig hevder er en dobling hvert åttende til tiende år, red.anm.):

«Ser vi på historien, vil samfunnet tvinges til å endre seg radikalt, økonomien vi bli rasert, og det blir borgerkrigslignende tilstander lenge før det.»


Red.anm.: SSB anslår at antallet muslimer i Norge lå på rundt 200 000 ved inngangen til 2016, tilsvarende 4 prosent av folketallet, men tar forbehold om at tallene er usikre.

Ifølge den amerikanske uavhengige tenketanken Pew Research Center, utgjorde den muslimske befolkningen rundt 4,9 prosent av Europas befolkning i 2016, opp fra 3,8 prosent i 2010. I et framtidsscenario med like høy innvandring til Europa som ved flyktningkrisen i 2014–2016, predikerer tenketanken at den muslimske befolkningen kan komme til å utgjøre inntil 14 prosent av Europas befolkning i 2050.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.