FNB-toppene tar valgomat: Telemarks bompengegeneral om rødt kjøtt, EØS og privatisering

Takket være måten vi skattlegger bilbruk i byene på i dette landet, står norske fylke- og kommunestyrer i fare for å få et betydelig innslag av et helt nytt parti etter høstens valg: Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

Om disse politikerne vet vi en ting: De er veldig imot bompenger. Når det gjelder alt det andre en folkevalgt lokalpolitiker må ta stilling til i løpet av en fireårsperiode, er FNB-erne uskrevne blad.

I et forsøk på å lære dem bedre å kjenne har Filter Nyheter dermed oppfordret FNB-topper i forskjellige deler av landet om å avsløre hva de personlig svarer i NRKs valgomat. Tidligere har vi hørt fra partistifter Frode Myrhol i Stavanger og Bjørn Revil (52) i Oslo.

Nå har turen kommet til Telemark og Tommy Ballestad (f. 1983).

At alle FNB-politikere som skriver seg inn på listene rundt om i landet er helt uskrevne blad er en sannhet med modifikasjoner. Flere har historikk fra andre partier. Ballestad var med å stifte et nytt parti forrige lokalvalg: Bypartiet i Skien. Etter en opprivende personstrid og maktkamp i det ferske partiet gikk han over til et annet ferskt parti, FNB. Som FNB-politiker forteller han at han stiller seg mer i det politiske sentrum enn som Byparti-politiker, et parti som tilhører høyresiden.

Tommy Ballestad har vært innom andre partier, men nå er det fullt tråkk for FNB. Her i Ironman-konkurranse med logo på hjulet.

Vi går løs på valgomaten, der Ballestad må ta standpunkt til ulike påstander på skalen «helt enig», via litt enig eller litt uenig, til «helt uenig»:

01 Skien kommune bør sørge for at skolene begrenser lekser mest mulig

— Litt enig. Jeg er egentlig for at man bør få lekser med seg hjem, men forskningen sier noe annet. Da må jeg forholde meg til det.

02 Bompenger er nødvendig for å redusere bilbruken og skaffe penger til nye samferdselstiltak

— Den er veldig grei: «Helt uenig»!

03 Eiendomsskatt er nødvendig for å kunne gi gode nok tjenester til innbyggerne

— For å si det sånn, vi er mot eiendomsskatt. Men eiendomsskatt er lagt inn i alle budsjetter, så det er vanskelig å fjerne helt med en gang. «Litt uenig».

04 Det er ønskelig med flere private skoler

— «Helt uenig». Jeg mener det kan skape klasseskiller, så det er noe stat og kommune må stå for.

05 Skien kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima

— «Helt uenig». Det bør handle om å redusere utslippet, ikke trafikken.

06 Skien kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften

— «Helt uenig». Jeg mener vi kan forbedre systemet som allerede er, og digitalisere og effektivisere driften slik at menneskene som jobber i tjenestene blir frigjort til å gjøre jobben sin.

07 Det bør bli gratis SFO og skolemat i Skien

— Det var to spørsmål i ett. Jeg er for gratis skolemat, men ikke for gratis SFO. Jeg kan si «litt uenig» på den.

08 Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø

— Det en stor innsjø, en av Telemarks største. Området der har dødd litt ut de siste årene. Det har blitt slått hardt ned på ulovlig bygging i området, og det er for såvidt greit, men det er bratt der og vanskelig å bygge i hundremetersonen. For at det området skal bli mer attraktivt, mener jeg vi må løsne litt på reglene. Jeg mener vi bør gå ned til femti meters strandsone. «Helt enig».

09 Handelen bør kon­sen­tre­res til Skien sentrum, nye vare­sentre utenfor byen bør ikke tillates

— Ja, faktisk «helt enig», for jeg mener det at man bygger utenfor bybåndet skaper unødvendig konkurranse. Distriktene må ikke glemmes, men jeg mener vi bør holde store kjøpesentre innenfor bybåndet.

10 År­hus­brua bør ikke bygges

— Det må sees i sammenheng med en ringvei som er planlagt. Brua ligger i et naturområde som står litt urørt. Ap ønsker å frede området fordi de egentlig ikke ønsker veien, men det vil de ikke si. Uten brua blir veiprosjektet dårlig. Vi er for bygging av veien. Du kan sette «litt enig».

FNB er «helt uenig» i å skrote brua, ifølge NRKs valgomat. Ballestad mener den ikke bør bygges uten ringveien.

11 Kommunen må ta et større ansvar for å gi eldre hjelp til å bruke data og ny tek­no­logi

— «Litt enig».

Fram til dette har FNB-toppen vært samstemt med eget parti eller vært kun ett ledd unna (for eksempel litt enig i stedet for helt enig). Her skiller Ballestad klart lag med partiet ifølge valgomaten:

12 Skien bør slås sammen med Pors­grunn, Bamble og Siljan

— Det er også vanskelig, for jeg mener Porsgrunn og Skien bør slås sammen, det er tvillingbyer, mens Bamble og Siljan ikke er nødvendig. Hvis de vil henge seg på skal de få lov til det. «Litt enig».

— Nå kommer spørsmålene valgomaten definerer som «ideologiske». NRK skriver: «Dette gjør vi for å plassere deg i et ideologisk landskap, slik at vi bedre kan matche deg mot partiene som stiller til valg. Mindre partier er blokkplassert. Det betyr at ikke alle enkeltsvar du gir samsvarer 100 prosent med det partiet måtte mene, men som helhet skal valgomatresultatet likevel treffe bra».

13 Vi kan ha mer ulv i Norge enn i dag

— Ulven er en naturlig ting. Vi mennesker må respektere at den er der. Vi mennesker bør heller bli bedre til å passe på buskapen våres. «Helt enig».

Her har NRK plassert FNB på «litt uenig», sammen med Ap, Høyre KrF, Rødt og Bypartiet, som Ballestad var med på å stifte.

Ballestad mener vi må akspetere ulven. Valgomaten plasserer FNB på «litt uenig».

14 Norge trenger færre og større føde­av­de­lin­ger for å sikre et godt tilbud

— Nå er vi på den nasjonale politikken som jeg ikke er så glad i å svare på… Uff. «Litt uenig». Folk i distriktene må ikke bli glemt.

15 Klima­trus­se­len gjør at nordmenn må spise mindre kjøtt enn i dag

— Der kommer det nasjonale igjen. Vi kommer til å bli mange mennesker her på jorda. Det er en tanke vi må ha i hodet. Jeg er «delvis enig».

16 En vanlig arbeids­dag bør bli kortere, uten at det påvirker lønns­ni­vået

— Det er jeg totalt uenig i.

17  Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jern­ba­nen

— Der har vi et spørsmål jeg ikke har så mye… Konkurranse er bra, for tilbudet fra NSB har vært dårlig de siste årene, men jeg ser det som best at transporttilbud er i statlig eierskap. «Litt uenig».

18 Det må fortsatt være enkelt å starte pri­vat­skole i Norge

— Staten bør ikke sette noen begrensninger for det, men jeg mener staten bør drive skolene. Kan vi hoppe over det?

— Ok!

(FNB er plassert på «litt enig» i valgomaten).

19 De som tjener og eier mest, må betale mye mer skatt enn i dag

— Eh. Det kan jeg si «litt uenig» på.

20 Private barne­ha­ger og sykehjem må få ta ut over­skudd

— Det er også vanskelig. Barnehager og sykehjem er to forskjellige ting. Sykehjem burde uansett drives av statlig hold, mens private barnehager går bedre enn statlig. Jeg sier «litt uenig».

Her er partiet plassert på «helt enig» i valgomaten.

Tommy Ballestad har mest til felles med MDG i spørsmålet om profitt i velferden ifølge NRKs valgomat.

21 Private bedrif­ter må kunne velge å flytte ut av Norge, selv om de ansatte pro­te­ste­rer

— Ja, de må jo få velge fritt selv. Norge må gjøre seg attraktiv. «Helt enig».

22 Det kommer for mange ikke-vestlige inn­vand­rere til Norge

— For å si det sånn, de tallene og statistikken har jeg ikke. Det har jeg ikke grunnlag eller kunnskap for å påstå noe om, rett og slett. Vi hopper over den.

(Valgomaten plasserer FNB på «litt uenig»).

23 Vi trenger stren­gere regler for inn­vand­rere som vil ha familien sin til Norge

— Ja, det er jeg «helt enig» i. Vi må være mer klar i talen.

Også her har valgomaten plassert FNB på «litt uenig».

FNBs Skien-kandidat stiller seg litt ulikt til regler for familiegjenforening sammenliknet med partiet generelt, ifølge NRKs valgomat.

24 Norge må gå foran i kampen for et forbud mot atom­vå­pen

— Det er jeg selvfølgelig «helt enig» i.

25 Kris­ten­dom står for sterkt i under­vis­nin­gen på norske skoler

— Helt uenig. Det er greit å undervise i kristendom.

26 Retten til selv­be­stemt abort bør utvides fra 12. til 18. svan­ger­skaps­uke

— Abortloven bør stå som den står. «Helt uenig».

27 EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen

— Der kan du si at jeg er helt totalt enig. Jeg mener vi ikke får noe igjen av avtalen. Vi får for mange restriksjoner, og EU får snart for mye makt.

FNB er plassert på «litt uenig» av valgomaten i EØS-spørsmålet.

FNB-toppen i Skien er på linje med Sp, Rødt og SV i EØS-spørsmålet.

28 Norge må mer enn halvere egne klima­ut­slipp innen 2030

— Jeg mener det ikke er noe vi må. Jeg er helt uenig, vi har en god trend. Det er så irriterende det spørsmålet, rett og slett. Vi må bare gjøre det som er realistisk å få til. Det er veldig diffust. Jeg tror faktisk det er mulig å halvere utslipp om vi går over til sol og får ned metanutslippene, men ikke innen 2030. Jeg er «delvis uenig».

Faktasjekk: Trenden i Norges utslipp er ganske flat. Etter en liten periode med reduserte utslipp, hvor innblanding av regnskogødeleggende palmeoljediesel vises til som en viktig faktor, økte Norges utslipp i 2018.

OBS: Y-aksen starter på 4,6 millioner tonn CO2 i grafen

— Valgomaten setter FNB på topp, så Senterpartiet og deretter Bypartiet!

—Da var FNB ikke så langt fra det jeg sier! Det er litt vanskelig med nummer to og tre, for jeg var med å starte Bypartiet, men vi i FNB er nok nærmere Senterpartiet. Bypartiet heller mer mot Høyre.

Ifølge valgomaten er Ballestad minst enig med Liberalistene, de er kun enig i motstand mot bompenger og reduksjon av bilbruk.

Tommy Ballestads resultat.