Filter tar valgomat med bompengepartiet: Se hva Oslo-toppen i FNB mener om boligpolitikk og skole

Takket være måten vi skattlegger bilbruk i byene på i dette landet, står norske fylke- og kommunestyrer i fare for å få et betydelig innslag av et helt nytt parti etter høstens valg: Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

Om disse politikerne vet vi en ting: De er veldig imot bompenger. Når det gjelder alt det andre en folkevalgt lokalpolitiker må ta stilling til i løpet av en fireårsperiode, er FNB-erne uskrevne blad.

I et forsøk på å lære dem bedre å kjenne har Filter Nyheter dermed oppfordret FNB-topper i forskjellige deler av landet om å avsløre hva de personlig svarer i NRKs valgomat. Tidligere har vi hørt fra Frode Myrhol i Stavanger, og i dag har vi kommet til Bjørn Revil (52), adjunkten som topper valglista for FNB i Oslo.

Han ber oss presisere at dette er hans personlige oppfatninger og ikke nødvendigvis i samsvar med det FNB som parti vil falle ned på når de (en gang etter valget) samles for å vedta et partiprogram. Revil er særlig opptatt av å ikke «legge føringer» i betente rikspolitiske spørsmål og nekter dermed å flagge synspunkter på blant annet rovdyrpolitikk og innvandringspolitikk. Ingen A4-politiker dette, med andre ord.

01: Det rødgrønne byrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

– Helt uenig. Synes ikke de gjør noen god jobb.

02: Eien­doms­skat­ten på boliger i Oslo må avvikles.

– Det bør egentlig det – på sikt. Jeg svarer «litt enig».

03: Opptak til videre­gå­ende skole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

– Dette er et rikspolitisk spørsmål, mener jeg, men jeg er litt enig.

4: Oslo­-sko­len bør satse mer på lesing, skriving og regning, om nød­ven­dig på bekost­ning av andre fag.

– Nei, Oslo-skolen legger allerede veldig mye vekt på disse fagene. For meg, som underviser i mange andre fag føler jeg ofte at de blir nedprioritert. Så jeg er litt uenig. (Revil er lærer på en privat videregående skole og underviser i rettslære, historie og samfunnsfag, journ. anm.)

5: Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratis akti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

– Det er et ganske rundt spørsmål, synes jeg, men ja – litt enig.

6: Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrense bil­bru­ken i Oslo.

– Nei, og dette har jeg sagt i mange sammenhenger: Det går an å bygge ordentlig infrastruktur for sykler uten å ødelegge for bilene. De får det til i andre land. Jeg synes det er bedre å lage ordentlige sykkelveier, der det er nødvendig, enn disse røde sykkelfeltene.

Røde sykkelfelt, her i Trondheim. Foto: Knut Opeide (CC BY-SA 2.0)

07: Det må bli mindre bom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

– Siden bare to prosent av bompengene i Oslo går til vei, er dette spørsmålet egentlig irrelevant. Så jeg er helt enig i at det må bli mindre. Det er jo derfor så mange reagerer på bompengene i Oslo – hadde bilistene fått mer igjen for pengene hadde det ikke vært så kraftig motstand.

(Faktasjekk: Bare 64 prosent av bompengeinntektene i årene 2008–2018 gikk til kollektivtrafikk, men Revil har rett – i den kommende fireårsperioden skal 98 prosent av inntekten i Oslo gå til kollektivtrafikk og sykkel, har sekretariatslederen for Oslopakke 3 bekreftet overfor Dagens Næringsliv).

08: Det bør bygges høyere og tettere ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter, også i en del typiske små­hus­om­rå­der.

– Helt uenig. Det er en feilslått strategi. Man må bygge hyggelige steder å bo, ikke stable for høyt og tett.

09: Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

– For en sær problemstilling. Jeg er helt uenig.

10: Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

– Dette er så stort at når spørsmålet forutsetter at vi ikke har en full utredning av spørsmålet, er det lett å si seg helt enig i at det må vi ha. Jeg kjenner ikke spørsmålet i detalj, men det virker som om prosessen har gått fort.

11: Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

– Det er ikke innenfor det jeg ønsker å svare på. Jeg vil ikke uttale meg på vegne av partiet uten at det har vært en større debatt innad. Jeg ønsker heller ikke å flagge noe personlig standpunkt.

12: Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

– Jeg går for «litt enig» på den.

13: Vi kan ha mer ulv i Norge enn i dag.

– Den hopper vi over.

14: Norge trenger færre og større føde­av­de­lin­ger for å sikre et godt tilbud.

– Det logiske er å ha mange, små fødeavdelinger, slik at de ligger i nærheten av de som faktisk føder. Igjen, her snakker jeg bare for meg selv, men jeg er helt uenig

15: Klima­trus­se­len gjør at nordmenn må spise mindre kjøtt enn i dag.

– Helt uenig. Det er ingenting med klimatrusselen som tilsier at vi skal spise mindre kjøtt, så det synes jeg blir rart.

– Det er vel slik at produksjonen av rødt kjøtt er en av de store driverne av klimagassutslipp? Eller er du blant dem som tilbakeviser menneskeskapte klimaendringer? 

– Jeg tror klimaet har blitt endret litt på grunn av mennesker, men mener virkningen er overdrevet og at det er i ferd med å overskygge andre miljøspørsmål, slik som biologisk mangfold, plast og avskoging. Alt handler om at bilen er slem, men jeg synes man skal se helhetsperspektivet. Jeg har også et problem med at all klimapolitikk synes å handle om å skyve regningen over på vanlige folk. Det blir feil at vanlige folk hele tiden skal gjøre mindre av helt vanlige ting.

16: En vanlig arbeids­dag bør bli kortere, uten at det påvirker lønns­ni­vået.

– Det er et nesten umulig spørsmål å svare på. Jeg vil hoppe over den.

17: Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jern­ba­nen.

– Igjen, jeg svarer bare for meg selv – men jeg er litt uenig der. Årsaken til det er at konkurranse på jernbanen ikke har vært altfor vellykket i andre land.

Konkurranseutsatt tog. Foto: Øyvind Berg (CC BY-SA 4.0)

18: Det må fortsatt være enkelt å starte pri­vat­skole i Norge.

– Jeg er jo i bransjen selv og synes det bør være mulig og greit å starte privatskole for de som ønsker det. Svaret er «litt enig».

19: De som tjener og eier mest, må betale mye mer skatt enn i dag.

– Noen av dem betaler mye skatt i dag; andre betaler ikke så mye. Jeg sier meg litt uenig.

20: Private barne­ha­ger og sykehjem må få ta ut over­skudd.

– Inntektene til private barnehager kommer først og fremst fra offentlig støtte, og den støtten er jo ment å skulle gå til barna. Så jeg er litt uenig.

21: Private bedrif­ter må kunne velge å flytte ut av Norge, selv om de ansatte pro­te­ste­rer.

– Ja. det må de nesten få lov til. Helt enig.

22: Det kommer for mange ikke-vestlige inn­vand­rere til Norge.

– Nei, den tror jeg vi hopper over. Dette må partiet få komme fram til internt, og det blir feil av meg å mene noe om dette. Det samme gjelder det neste spørsmålet…

23: Vi trenger stren­gere regler for inn­vand­rere som vil ha familien sin til Norge.

– Jeg kan ikke gå inn på det.

– Men dette er jo en av de store stridstemaene i vår tid?

– Jo, men nettopp derfor. Det må avgjøres på et landsmøte.

24: Norge må gå foran i kampen for et forbud mot atom­vå­pen.

– Vil virkelig atommaktene bry seg om hva Norge mener, tenker jeg. Litt uenig.

25: Kris­ten­dom står for sterkt i under­vis­nin­gen på norske skoler.

– Litt uenig. Kristendommen er viktig for å forstå andre fag, slik som de jeg underviser i. Skal du forstå historien og samfunnet må du forstå kristendommen. Den bør derfor være en del av pensum.

26: Retten til selv­be­stemt abort bør utvides fra 12. til 18. svan­ger­skaps­uke.

– Jeg har ingen forutsetning for å svare på det.

27: EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen.

– Jeg har ikke lyst til å mene noe om det. Jeg er kun listekandidat i Oslo.

28: Norge må mer enn halvere egne klima­ut­slipp innen 2030.

– Helt uenig. Sannsynligvis er dette veldig urealistisk, jeg er i tvil om de andre landene som har signert Paris-avtalen klarer dette. Det som ligger bak er en altfor kraftig endring av det norske samfunnet til at vi klarer det.

– Dine meningsmotstandere vil antakelig innvende at det fører til en langt større endring av samfunnet å ikke halvere klimautslippene. Økt havnivå og enorme flyktningestrømmer fra deler av verden som er blitt ubeboelig?

– Du, hvor realistisk er det, egentlig? Det ble også hevdet for 50 siden at dramatiske endringer ville skje. Jeg tviler på at de kommer så fort som i 2030. Det er mange som sier vi skal avvikle oljeindustrien også, men få sier noe om hvordan vi skal erstatte konkrete, lønnsomme arbeidsplasser. Vi må ha en realisme på hva vi kan få til i Norge, og hvordan vi skal få det til.

– Da har du faktisk tatt stilling til for få spørsmål til at valgomaten vil anbefale deg noe parti. Men for lekens skyld kan vi randomisere to svar, og randomisere hvilke spørsmål vi rabdomiserer svar til. Og da faller vi ned på at du bør stemme på… Folkeaksjonen nei til bompenger!

– Det er betryggende! Jeg så at selv Erna Solberg fikk FNB som nummer to da hun tok valgomaten, det var hyggelig. Riktignok i Bergen, da.

– Du får Demokratene og Kystpartiet som andre- og tredjevalg – hva tenker du om det?

– Jeg har ikke sansen for noen av dem. I det hele tatt har jeg alltid stemt på de partiene jeg misliker minst, ikke de jeg har likt mest. Så noe av bakgrunnen for engasjementet i FNB er å være med på å bygge opp et parti jeg selv synes det er ålreit å stemme på.

– På tampen: FNB er inne i prosess der partiet vil bytte navn. Har du noen tanker om hva dere bør hete?

– Nei, jeg har ingen gode forslag. Jeg er egentlig ganske fornøyd med det navnet vi har og har inntrykk av at det er i ferd med å bli ganske innarbeidet. Så jeg er ganske avslappet på det – hvis vi bytter navn er det helt greit, men det er også helt ålreit hvis vi venter med det.