Filter tar valgomat med bompengepartiet: Dette mener Stavanger-toppen om EU, innvandring og ulv

Frode Myrhol er politisk leder i FNB sentralt og toppkandidat i Stavanger.

Takket være måten vi skattlegger bilbruk i byene på i dette landet, står norske fylke- og kommunestyrer i fare for å få et betydelig innslag av et helt nytt parti etter høstens valg: Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

Om disse politikerne vet vi en ting: De er veldig imot bompenger. Når det gjelder alt det andre en folkevalgt lokalpolitiker må ta stilling til i løpet av en fireårsperiode, er FNB-erne uskrevne blad.

I et forsøk på å lære dem bedre å kjenne som politikere har Filter Nyheter dermed oppfordret FNB-topper i forskjellige deler av landet om å avsløre hva de personlig svarer i NRKs valgomat. Det var det ikke alle som ville, men blant dem som tok utfordringen var Frode Myrhol (47), partiets listetopp i Stavanger. Her er hans svar:

01: Stav­an­ger bør fjerne eien­doms­skat­ten for boliger.

– Helt enig. Å ta alt på en gang kan riktignok bli problematisk, så i vårt alternative budsjett i 2018 økte vi for eksempel bunnfradraget fra 400 000 til 500 000 kroner. Det vil folk spare cirka 10 millioner kroner på årlig.

02: Stavanger bør fjerne piggdekkavgiften.

– Definitivt. Det er ikke så ofte is på veiene i Stavanger, men når det først er det, dreier det seg gjerne om underkjølt regn. Da kan det være en sikkerhetsmessig fordel med en liten andel piggdekk som knuser opp isen. Så med en piggfri-andel like under 90 prosent er det godt nok. Målinger av svevestøv viser at vi uansett ligger over grenseverdiene bare en eller to dager i året.

(Faktasjekk: NAF hevder å ha vitenskapelig belegg for at det er en fordel at noen få kjører med piggdekk når det er underkjølt regn på veien. Helsesjefen i Stavanger gikk ut med advarsel om dårlig luftkvalitet fire ganger i 2018, og regner piggdekkavgiften som en av flere årsaker til at luftkvaliteten i byen er vesentlig forbedret i forhold til for bare få år siden, journ. anm.).

03: Nye Stav­an­ger bør arbeide for bru – og tun­nel­pro­sjek­tet Øyfast i tid­ligere Finnøy kommune.

– Jeg er sterk motstander. Innbyggertallet på øyene og kostnaden på prosjektet gjør at det ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig.

04: Bom­sta­sjo­nen på Bybrua bør snus, slik at øyboerne betaler når de skal tilbake fra sentrum.

– Det er jeg helt enig i, og det er det stor enighet om innad i Stavanger kommune. De som bor på Hundvåg må nemlig betale to ganger for turer til flere viktige områder, mens folk ellers bare betaler en gang. Problemet er at bypakken er satt sammen slik at vi ikke får snudd bommen med mindre både Randaberg, Sandnes og fylket er enige. I august kommer det et ekstraordinært bystyremøte der vi vil legge fram en idiotsikker plan for å tvinge de andre kommunene til å snu.

05: Flere syke­hjem i Stav­an­ger bør drives av private bedrif­ter.

– Vi har en fin miks av kommunale og private, ideelle sykehjem i Stavanger, og bare ett som drives på kommersielt vis. Jeg ser ikke at vi har noe behov for å endre på dette, så jeg er uenig.

06: Land­bruks­jord må vernes mot bolig­ut­byg­ging.

– Her er kommunen delt. Jeg vil si det avhenger av hvor i kommunen du snakker om.  I Stavanger har det vært press på slike områder, men vi skal slås sammen med nabokommuner og får dermed mer landbruksjord. Jeg synes ikke vi for enhver pris må bygge på denne jorda.

07: Bygge­høyde for nye bygg i Paradis-området i Stav­an­ger skal ikke være mer enn 5-7 etasjer.

– Dette er tricky, for det er et dårlig formulert spørsmål. Jeg sitter selv i bytutviklingsstyret og vi har bestemt at det skal være 5-7 etasjer i dette området, men har en åpning for høyhus i nærheten av togstasjonen. Så jeg svarer litt enig.

Den sentrumsnære bydelen Paradis i Stavanger har ikke endret seg mye siden dette bildet ble tatt på 60-tallet, men FNB mener det må være greit å bygge høyhus nært stasjonen. Foto: Widerøe/Stavanger byarkiv

08: Vi kan ha mer ulv i Norge i dag.

– Hehe. Vi har uansett ikke så mye ulv i Stavanger. Men vi hadde en rådslagning i partiet da vi skulle sende inn svarene til denne valgomaten, og da endte vi på «litt uenig».

09: Norge trenger færre og større føde­av­de­lin­ger for å sikre et godt tilbud.

– Litt uenig. Det er et eksempel på en sentralisering som ikke er heldig, fordi den påvirker tryggheten folk føler når de skal føde. Det kan være en akutt situasjon, så selv om en ikke har et sykehus med alle tjenester bør en opprettholde en fødeavdeling.

10: Klima­trus­se­len gjør at nordmenn må spise mindre kjøtt enn i dag.

– Jeg er ikke helt på linje med partiet i dette spørsmålet, men personlig helt uenig. Jeg tror på klimaendringene, men mener folk må få lov til å spise kjøtt. Det er en naturlig del av kosten.

11: En vanlig arbeids­dag bør bli kortere, uten at det påvirker lønns­ni­vået.

– Der er både jeg og partiet litt uenig.

12: Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jernbanen.

– Her er FNB usikre. Konkurranse er forsåvidt bra, og vi ser at konkurranseutsetting har redusert prisen staten må betale for å få drevet jernbanelinjer. Så er spørsmålet om de greier å levere samme tjenesten – det gjenstår å se. Men jeg sier meg litt enig.

13: Det må fortsatt være enkelt å starte pri­vat­skole i Norge.

– Jeg er enig i at det skal være enkelt, men har selv stemt mot opprettelsen av en ny idrettsungdomsskole som med èn ekstra gymtime i uka ikke egentlig bød på noe annet tilbud enn det stavangerskolene allerede hadde. Så det er ikke slik at alt behøver å startes opp. Det blir «litt enig» her også.

14: De som tjener og eier mest, må betale mye mer skatt enn i dag.

– Jeg er helt for at de som tjener og eier mest må betale mer, men mye mer er noe annet, så der er jeg litt uenig.

15: Private barne­ha­ger og sykehjem må få ta ut overskudd.

– Det må de. Det er jo det de lever av.

16: Private virksomheter må kunne velge å flytte ut av Norge, selv om de ansatte pro­te­ste­rer.

– Ja, er det formålstjenlig for dem må de selvsagt få lov til det.

17: Det kommer for mange ikke-vestlige inn­vandrere til Norge.

– Jeg er helt uenig i det. Men partiet er ikke så liberalt som meg, så skulle jeg svart på vegne av dem ville det vært «litt uenig».

18: Vi trenger stren­gere regler for inn­vandrere som vil ha familien til Norge.

– Litt uenig.

19: Norge må lede kampen for et forbud mot atom­vå­pen.

– Tja. Vi har på den ene siden forpliktelser som NATO-medlemmer, men også tradisjon for å nekte atomvåpen på norsk jord. Vi trenger kanskje ikke stå i første rekke i denne kampen? Jeg svarer «litt uenig», men her er jeg veldig usikker.

FNB-toppen er glad vi ikke har atomvåpen utplassert i Norge, men vil ikke stille seg fremst i demonstrasjonstoget for å forby dem. Foto: Paul Sableman (CC BY 2.0)

20: Kris­ten­do­mmen står for sterkt i under­vis­ningen på norske skoler.

– Det de har i dag er noe helt annet enn den kristendomsundervisningen jeg vokste opp med, og helt innafor. Religionshistorie er en viktig del av historien. Jeg er litt uenig.

21: Retten til selv­be­stemt abort bør utvides fra 12. til 18. svan­ger­skaps­uke.

– Litt uenig.

22: EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen.

– Jeg er helt uenig. Jeg mener at vi som et minimum må holde oss med EØS-avtalen, og hadde helst sett at vi var medlem av EU. Det er en grunn til at det har vært så lite krig i Europa i vår tid: Fri flyt av arbeidskraft er positivt; å kunne bevege seg fritt over landegrensene er positivt. Jeg reiser selv mye til England, har opplevd det som frustrerende at de ikke er Schengen-medlemmer og mener at brexit blir en katastrofe. Men i EU-spørsmålet er det sterke motsetninger i FNB. Vi er nok som et tverrsnitt av befolkningen, altså cirka 50/50. Dette blir et stridsspørsmål når vi skal danne en felles, nasjonal politikk.

23: Norge må mer enn halvere egne klima­ut­slipp innan 2030.

– Litt uenig – det er å gå for fort fram. I Stavanger har vi en klimaplan, men er ikke nærheten av å nå målene, så mer edruelige målesetninger er nok lurt. Vi har store satsinger for å kutte klimagassutslipp på alle områder, og er på rett vei, men kan ikke tvinge gjennom for store kutt. Norge er tross alt en liten del av kloden.

– OK. Da kan jeg gratulere deg med at valgomaten anbefaler deg å stemme på deg selv! Med Pensjonistpartiet og Høyre på delt andreplass.

– Det er jo bra. Jeg synes valgomatene jeg har forsøkt, har truffet ganske godt. Pensjonistpartiet har dukket opp flere steder, og jeg synes Karl (Sandvig, PP-topp i Stavanger, journ.anm) er en fornuftig fyr.

– Du ligger kanskje litt nærmere sentrum enn mange vil tro?

– Grunnen til at vi startet partiet var jo at vi så at det var et tomrom: Det var bare Frp som var et alternativ hvis man ville markere bompengemotstand, og Frp var for langt ute til høyre for meg. Så planen har vært å legge seg et sted mellom Høyre og Arbeiderpartiet – de to eneste partiene jeg selv har stemt på før FNB. Men det er viktig å få med at vi er lite opptatt av blokker. Vi er opptatt av gode vedtak.