Partner i PwC grillet av Økokrim om bistand-skandale: «Du har ikke noen oppfatning om han har lurt deg?»

Montasje: PwC-revisorens beretning for Rhiptos prosjektregnskap i 2017 / PwCs hovedkontor i Bjørvika. Foto: Harald S. Klungtveit

De to mennene bak foreningen Rhipto, Christian Nellemann og Rune Henriksen, har de siste fire ukene sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett, anklaget for å ha svindlet Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for nær 48 millioner kroner i tilskudd. (Henriksen er tiltalt for medvirkning).

De to private analytikerne nekter straffskyld, og hevder de tolket tilskuddsavtalene som at de kunne bygge opp «egenkapital» selv om det var snakk om bistandspenger.

Ett av temaene i saken er rollen til revisorgiganten PwC, som halvår for halvår gikk god for prosjektregnskap som Økokrim nå mener var rene konstruksjoner.

Filter har tidligere skrevet at det var PwC-partner Vegard Haug Løvlien som signerte de «rene» revisorberetningene som var nødvendige for at departementene skulle utbetale stadig mer bistandspenger til Rhipto. Det skjedde selv om PwC visste om millioner i overskudd, store kostnadsavvik, påfallende reiseregninger, hyttekjøp på fjellet og andre forhold som i dag framstår som ildrøde flagg.

Da Løvlien denne uka forklarte seg i retten, ville han imidlertid ikke gå med på at han hadde sett noe han skulle ha varslet om tidligere, eller at det er opplagt hvordan tilskuddsavtalene skal tolkes.

– Det blir bare spekulasjon, svarte han flere ganger på Økokrims spørsmål om forhold i regnskapene som etterforskerne mener er en del av bedrageriet.

Hektisk på PwC-kontoret da departementet slo alarm

I tingretten har Økokrim lagt fram en rekke interne e-poster i PwC som bevis. Aktoratet har blant annet lagt vekt på hva revisorene skrev seg imellom i perioden der departementene omsider ble kjent med det mystiske overskuddet.

I mars 2021 skrev Løvlien blant annet at han «som tidligere år stusser en del på dette regnskapet» og at det var åpne spørsmål både knyttet til timelister som er vanskelig å sannsynliggjøre, den såkalte egenkapitalen i Rhipto og foreningens kjøp av en fjellhytte (som senere ble del av Økokrim-tiltalen).

Fra en revisormedarbeider fikk han blant annet til svar at all egenkapital tilhører Utenriksdepartamentet og Klima- og miljødepartementet. (De tiltalte hevder i dag at foretaket kunne bruke disse pengene på hva de ville).

Revisormedarbeideren så ut til å være bekymret for hvordan det ville se ut hvis PwC endret syn dagen før en beretning skal leveres, etter å ha «akseptert denne klassifisering i regnskapet flere år nå». Han ble da skutt ned av Løvlien, som konstaterte at «vår samfunnsrolle og integritet tilsier at det skal rettes».

Departementene mener at kjernen i bedrageriet – store beløp som var holdt unna på tross av prosjektregnskaper som gikk i null – i praksis ble avdekket disse marsdagene i 2021. PwC kom da med den eksplosive opplysningen om ubrukte millioner på konto «nærmest i en bisetning» i en telefonsamtale, ifølge Klima- og miljødepartementets saksbehandler. Hun varslet raskt overordnede, som koblet inn KLDs kontrollenhet.

Men PwC-partnerens forklaring om disse dagene er, i rettssalen, langt mindre dramatisk enn Økokrim og departementenes.

Løvlien framstilte det i retten som at han «fikk litt ulike signaler» og at en PwC-revisor så hadde et møte med UD og KLD der alle kom fram til et «omforent nytt prinsipp» om prosjektregnskapene.

PwC-partneren avfeide at det lå noe «svar» i e-poster der en underordnet revisor ser ut til å slå fast at de aktuelle millionene egentlig var statens.

– Det er det en relativt uerfaren medarbeider skriver til meg uten at vi egentlig har diskutert, sa Løvlien.

– Han skriver at all egenkapital tilhører KLD og UD, var det din forståelse på dette tidspunktet?

– Det var derfor jeg reiste dette spørsmålet – hvordan skal vi forstå dette her.

PwC-partneren pekte også på tidspress i dagene rundt departementenes oppdagelse.

– Det var en ekstremt hektisk periode, på en søndag, jeg jobbet tilnærmet døgnet rundt for å få ferdig revisjon til påske. Og det er ikke sikkert at jeg at jeg tok meg tid til å grunne og tenke igjennom alt jeg fikk på mail heller, sa Løvlien i retten.

Mens Økokrim mener den interne dialogen tyder på at PwC-partneren den gang hadde forstått at Rhipto kunne ha skjult penger for departementene, hevdet Løvlien i retten at dette bare var «spørsmål» for å «være helt sikker» på hvem pengene tilhørte.

– Jeg ønsket å være helt sikker på at vi hadde forstått dette riktig, forklarte han.

Alle vitnene fra departementene har forklart seg om at avtalene bare åpner for å dekke faktiske utgifter og at det er åpenbart at eventuelle ubrukte midler hvert halvår enten må betales tilbake eller trekkes fra neste utbetaling.

PwC-revisoren gikk på sin side langt i retning av de tiltaltes beskrivelse, av at overskuddet stammet fra et timesats-system som de hevder departementene må ha skjønt at de godkjente.

Presset på avskilting hos Finanstilsynet

Da PwC-partneren i spørsmål etter spørsmål knapt så ut til å ville anerkjenne noen uregelmessigheter i regnskapsføringen, fikk han hardere medfart av aktoratet.

Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh tok da opp det han beskrev som en «elefant i rommet»: at Finanstilsynet i fjor vedtok å ta autorisasjonen fra Løvlien på grunn av «grove og gjentatte pliktbrudd» i revisjonen av Rhipto.

Tilsynet mener det var «grunnleggende svikt i revisjonsutførelsen» , «fravær av profesjonell skepsis» og understreket alvoret i hvor millionene kom fra: «Pliktbruddene har medført at offentlige midler, herunder bistandsmidler, over flere år har blitt brukt i strid med det som var forutsatt (…)», het det i vedtaket, som slo fast at revisorens mangelfulle oppfølgning bidro til at «lovbruddene har kunnet pågå i flere år».

PwC-partneren har imidlertid sendt anke til revisorklagenemnden, som ennå ikke har avgjort om han skal avskiltes.

– Finanstilsynet har gjort et vedtak som jeg er sterkt uenig i og som bygger på feilaktig avtaleforståelse, sa Løvlien i retten.

Økokrims medaktor antyder at Løvliens tilbakeholdne forklaring i retten skyldes denne egeninteressen:

– De har tilbakekalt din autorisasjon som revisor? Så ditt videre virke som revisor er avhengig av at du ikke har gjort feil i denne saken?

– Det var ditt utsagn. Mitt videre virke… altså, det beror på at mitt syn må komme fram i klagenemd.

(F.v.) Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh og statsadvokat Henrik Horn i Økokrim diskuterer med de tiltaltes forsvarere: advokat Anders Brosveet i Elden advokatfirma og advokat Fredrik Berg i Fend. Foto: Filter Nyheter

– Blir ren spekulasjon

Dagen før PwC-revisoren var i retten, vitnet en mann som på papiret var ansatt i Rhipto i 20 prosent stilling samtidig som han arbeidet i Forsvaret i 100 prosent stilling.

Christian Nellemann har levert timeoversikter for mannen som han skal ha bekreftet at han ikke kan ha jobbet de aktuelle dagene.

Selv ikke da aktoratet fortalte PwC-partneren om dette vitnemålet, hadde han noen betraktning om fraværet av vanlige timelister i foretaket.

– Disse timelistene er ganske langt unna det som skjedde i virkeligheten?, spurte politiadvokat Lieungh.

– Jeg har ikke noen mening om det. Jeg vil ikke sitte og spekulere om det.

– Men, altså, har Nellemann ført PwC bak lyset når han sendte inn stikkprøvetimelister slik som dette?

– Igjen, det blir ren spekulasjon fra meg. Da må jeg snakke med revisjonsteamet om hva det var vi fikk her. Nå ser jeg et øyeblikksbilde.

– Du har ikke noen oppfatning av om Nellemann har lurt deg og dine kolleger når han har sendt inn dette her?, spurte Lieungh, uten å få svar fra PwCs partner.

PwC risikerer millionsøksmål etter straffesaken

Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet har varslet PwC om mulige erstatningskrav mot selskapet. Ett scenario er at Nellemann og Henriksen blir dømt til erstatning, men en lavere sum enn de totale tilskuddsbeløpene og at departementene så prøver å holde PwC ansvarlig for resten.

Løvlien har tidligere henvist Filter Nyheter til arbeidsgiveren når det gjelder Rhipto-saken.

PwC har stilt seg bak partneren som Finanstilsynet ikke mener er skikket til jobben.

– Klagen er fortsatt til behandling i klagenemda og vi har ikke noe annet syn enn vi hadde i fjor. Da sa vi at vi var uenig i vedtakets premisser og konklusjoner, sa kommunikasjonsdirektør Rune Jevne Sjøhelle i PwC til Filter i februar.

Han la til at at PwC er «veldig opptatt» av kvalitet i revisjon og at selskapet «helt uavhengig av denne saken» «jobber kontinuerlig med å sikre kvalitet og forbedre rutinene våre».


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.