Filter avslører: Kjøpte hytte for 3,8 millioner etter statstilskudd og «ingen profitt»

Rhiptos hytte ved Synnfjell i Nord-Torpa.

I forrige uke skrev Filter Nyheter om hvordan det lille analyseforetaket Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses i Lillehammer siden 2014 har mottatt 56 890 000 kroner i tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), basert på søknader og rapportering fra den tidligere villreinforskeren Christian Nellemann (55).

Begge de involverte departementene har nylig krevd millionbeløp tilbakebetalt, etter at det ble avdekket underforbruk i prosjektene som ikke har vært redegjort for. Kontrolldirektørene i UD og KLD samarbeider om en tilsynsrapport om alle Rhiptos tilskudd som kan utløse ytterligere reaksjoner mot foretaket eller personene bak.

Nå kan Filter Nyheter fortelle om et eiendomskjøp gjort midt i perioden som er under granskning.

Kjøpte hytte i 2019

Rhipto-foretaket som har mottatt penger fra begge departementene de siste årene ble opprettet av Christian Nellemann og Rune Henriksen i 2015, i forbindelse med søknader til Utenriksdepartementet.

Nellemann drev tidligere et aksjeselskap med tilsvarende navn, men stiftet i 2015 Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses som  forening i enhetsregisteret og erklærte overfor departementene at organisasjonen var «non-profit» – en ideell organisasjon der alle inntekter går til formålet.

Det var denne foreningen som i september 2019 ble eier av en fjellhytte i Vesleslåtte i Nord-Torpa, mellom Lillehammer og Valdres.

Ifølge grunnboken var kjøpesummen 3,8 millioner kroner. Det ble ikke tingslyst pant i hytta i forbindelse med kjøpet.

Den to etasjer høye hytta ble bygget i 2011, ifølge eiendomsregisteret. Bygningen er registrert med fem rom og et bruttoareal på 124 kvadratmeter.

Rhiptos hytte ved Synnfjell i Nord-Torpa.

Filter Nyheter er kjent med at Christian Nellemann har benyttet hytta så sent som i høst. Han var ikke tilstede da Filter Nyheter var i Vesleslåtte i forrige uke.

Den 1,6 mål store eiendommen ligger i et hytteområde på rundt 800 meters høyde, en drøy times kjøring fra Christian Nellemanns folkeregistrerte adresse i Ringsaker.

Rhipto har ikke hatt noen reell kontoradresse registrert siden våren 2019, da Nellemann sa opp en leieavtale for et lite rom i kontorfellesskapet Fabrikken i Lillehammer.

Fikk 13,6 millioner i tilskudd samme år: «tidligere tildelte midler er brukt»

Foretakets kjøp av hytta skjedde samme år som Rhipto fikk utbetalt til sammen 13,6 millioner kroner fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

En av utbetalingsanmodningene til UD fra Christian Nellemann på vegne av Rhipto kom seks dager før foreningen ble registrert som eier av hytta 19. september 2019.

«I henhold til attestert innlevert regnskap vedlagt er tidligere tildelte midler brukt, og viser til budsjett og plan for neste halvår for videre behov», skrev Nellemann til Utenriksdepartementet.

I rapporteringen er det vanskelig å finne opplysninger som tilsier at Rhipto skulle ha økonomi til å kjøpe eiendom, da Nellemann selv oppgir at tilskuddene fra KLD og UD er den primære inntektskilden.

Premisset bak hver enkelt av de totalt 17 utbetalingene til den lille foreningen de siste sju årene er at pengebruken til det avtalte formålet går omlag som budsjettert. I en rekke prosjektregnskaper og annen korrespondanse som Filter Nyheter har fått innsyn i, rapporterer Nellemann til departementene at alle penger fra forrige periode er brukt slik de var tenkt.

I første halvdel av 2019, halvåret før hytta i Nord-Torpa ble kjøpt, hadde Rhipto ifølge Nellemann knapt penger nok til å få de gode formålene i tilskuddsprosjektene i havn, og regnskap han leverte til UD og KLD indikerte at et lite overforbruk var blitt dekket inn av eksterne inntektskilder.

Rhipto-direktøren har også gitt uttrykk for at foretaket som helhet går i null. Ifølge en 2019-årsrapport for foreningen (datert 1. mars 2020), var Rhiptos årsresultat 0,- i både 2018 og 2019.

Slik presenterer de to norske Rhipto-lederne seg i en årsrapport fra 2019.

I den engelskspråklige rapporten understreker Nellemann og Rune Henriksen at «ubrukte midler returneres årlig til myndighetene», men det var altså ingen penger til overs, ifølge analytikerne. De poengterer også at foretaket heller ikke har noen andre ordninger som noen kan berike seg på:

«Rhipto er en non-profit-organisasjon og ingen profitt eller bonuser er betalt til noen medarbeidere eller samarbeidende partnere eller gjennom andre former for kanaler eller organisasjoner. All renteinntekt er betalt tilbake til myndighetene i januar det påfølgende året», heter det i 2019-rapporten, som ble oversendt UD.

Et sentralt spørsmål i tilsynet med Rhipto er om den faktiske økonomien i foretaket stemmer overens med regnskaper og andre påstander Nellemann har sendt departementene som grunnlag for nye utbetalinger.

– Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennomfører et felles tilsyn med Rhipto for å avklare enkelte spørsmål omkring regnskapene til organisasjonen for tidligere år. Utenriksdepartementet har krevd tilskuddsmidler tilbakebetalt, uttalte kontrolldirektør Margit Tveiten i Utenriksdepartementet til Filter Nyheter i forrige uke.

Pantsatt midt i granskningen

Torsdag i forrige uke sendte Filter Nyheter flere spørsmål til Christian Nellemann og Rune Henriksen om hyttekjøpet, blant annet om hva som var Rhiptos formål med dette, hvilke midler som ble brukt, hvem andre enn Nellemann som har disponert hytta og i hvilken grad de statlige tilskuddene er berørt.

Spørsmålene har ikke blitt besvart.

14. september i år – for under en måned siden – ble det tinglyst pant hos DNB i hytta, på 4 millioner kroner.

Vanligvis innebærer dette at foretaket har tatt opp et lån med sikkerhet i den gjeldfrie eiendommen, men Rhipto-leder Nellemann har ikke svart på spørsmål om bakgrunnen for den ferske pantsettelsen.

Det er ikke kjent hvordan Rhipto har stilt seg til de store tilbakebetalingskravene fra departementene, eller hvilke likvide midler foreningen har tilgang på i dag.

Skulle hjelpe FN med kamp mot terrorfinansiering og Interpol med ulovlig hogst

Det aller meste av penger Rhipto har hatt tilgang på, stammer fra to norske tilskuddsprosjekter:

  • 2016–2020 fikk Rhipto 29,3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet over budsjettposten Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, som er en bistandspost. Tilskuddet er ment å styrke FNs kapasitet i bekjempelsen av såkalt trusselfinansering ved at Rhipto leverer hurtige analyser og større rapporter om temaet. Fra før hadde Nellemanns foretak fått 1,1 millioner kroner til et pilotprosjekt i 2014.
  • Klima- og miljødepartementet har fra 2018 til 2021 utbetalt nær 26,5 millioner kroner til Rhipto for analyser og rapportering i prosjektet «LEAP», som skal redusere avskogingen i tropiske områder ved å bekjempe ulovlig hogst. Interpol og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har vært Rhiptos samarbeidspartnere i prosjektet, som er en del av Det norske klima- og skoginitiativet (NICTI).

Rhipto har ved noen anledninger opplyst å få penger fra FN-systemet og myndighetene i Storbritannia, men ut fra prosjektregnskapene tyder ingenting på at det dreier seg om samme størrelsesorden som de norske tilskuddene.

Rhipto har henvist til opp til fem medarbeidere på ett av tilskuddsprosjektene, men det er vanskelig å få klarhet i hvem andre enn Nellemann og Henriksen som har jobbet fulltid med Rhipto over lengre tid, siden de ikke vil opplyse hvem som er ansatt.

Rhipto har tidligere hevdet å ha kontorer i både Norge, London og Paris, men har i dag ikke noe kjent hovedkontor.

Etter at departementene startet tilsyn ble besøksadressen i Enhetsregisteret i høst endret til «Storgata 54», midt i gågata i Lillehammer, som er lokalene til en stor bank- og eiendomsmegler-kjede uten tilknyktning til Rhipto.

Vil ikke svare på spørsmål

Nellemann og Henriksen har heller ikke besvart noen andre henvendelser fra Filter Nyheter de siste 13 dagene – verken telefonopprigninger, e-poster, tekstmeldinger eller telefonsvarerbeskjeder.

Rhipto har i høst fått bistand av advokat Christian Reusch ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å håndtere pengekrav fra UD og KLD. Reusch har tidligere 18 års erfaring hos Regjeringsadvokaten.

Reusch har ikke svart på noen oppfølgingsspørsmål fra Filter Nyheter, men på spørsmål om pengekravet fra Klima- og miljødepartementet svarte advokaten følgende: «Vi finner det ikke riktig å gi noen kommentarer nå, mens saken fortsatt er til behandling».

Revisjonsgiganten PwC har levert revisjonsberetninger til departementene om de omstridte prosjektregnskapene til Rhipto, uten anmerkninger, samtidig som selskapets revisor har godkjent foreningens årsregnskap.

Filter Nyheter har bedt PwC svare på blant annet hvilken kontroll som faktisk ligger bak revisjonsberetningene og hva som er minstemålet for undersøkelser fra revisorens side. Markeds- og kommunikasjons-direktør Rune Jevne Sjøhelle i PwC mener selskapet ikke har lov til å kommentere dette:

– Jeg kan bekrefte at vi er revisor for foreningen, og nettopp av den grunn så er vi underlagt taushetsplikt.  Dermed har vi rett og slett ikke mulighet til å svare på spørsmålene dine, skriver Sjøhelle i en e-post til Filter Nyheter.

Rhiptos regnskapsfører i Regnskap Innlandet SA, som er del av kjeden Vekstra, har ikke svart på Filter Nyheters henvendelser, og arbeidsgiveren har gjort det klart at spørsmål fra journalister ikke vil bli besvart.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.