Han var politiets doping-rådgiver – ble avskiltet som lege etter varsel fra Antidoping Norge

Bare noen måneder etter at oslopolitiet brukte den kjente legen Ken Purvis som sin ekspert på anabole steroider, ble han meldt til Fylkesmannen fordi idrettsutøvere som var pasienter hos ham hadde blitt tatt for doping.

Purvis mistet senere legeautorisasjonen, blant annet etter at tilsynsmyndigheteen avdekket svært omfattende forskriving av testosteron til norske menn uten gode nok medisinske begrunnelser og i strid med reglene for blå resept. Den sistnevnte praksisen har trolig kostet den norske staten minst 17 millioner kroner i det Helsetilsynet kaller «misbruk av trygdens midler».

 «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «grove pliktbrudd». (…) Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege. (…)Det er påpekt lovbrudd for alle de 20 pasientene saken gjelder, og svikten i din virksomhet har vedvart i flere år», heter det i vedtaket fra Statens helsetilsyn som Filter Nyheter har fått innsyn i.

  • Kenneth Purvis har ikke ønsket å kommenter Helsetilsynets vedtak overfor Filter Nyheter. (Se lenger ned i artikkelen for utdrag fra hans tilsvar overfor myndighetene.)

– Bisto politiet med råd og dopingrapport

I sitt svar til Helsetilsynet etter deres alarmerende funn i fjor, framhever Purvis bistanden han har gitt politiet til sin fordel:

«Det er viktig å nevne at jeg samarbeider med Boling Seksjonen på Ullevål Universitets Sykehus, som ofte anbefaler at leger henviser pasienter til meg hvis de utvikler ekstreme abstinenssymptomer når de slutter med steroid misbruk. Jeg samarbeider også med «Boling Seksjonen» i Oslo politiet som kontakter
meg for råd og informasjon», skrev den profilerte legen.

Purvis la ved følgende attest, stemplet av Oslo politidistrikt og datert 26. august 2016.

«Politiet kan med dette bekrefte at Andrologisk senter, gjennom Kenneth Purvis bistår her på Etterretningsavdelingen Grønland med sin kunnskap omkring anabole steroider. Han er den i landet som kanskje har størst kunnskap på feltet, og fremstår som meget kunnskapsrik på områder vi ikke vet noe om. Han vil bistå oss i en rapport som blir utarbeidet i disse dager, der fokuset er hvordan vi skal bekjempe steroidemisbruk i den skalaen vi ser nå».

Da politiet samarbeidet med Purvis, var han allerede ilagt en advarsel fra Helsetilsynet i en mer avgrenset sak fra 2015 som gjaldt to pasienter.

«Det var spesielt alvorlig at rekvireringen omfattet et avregistrert legemiddel som er et velkjent dopingmiddel, og at flere hormonellelegemidler var rekvirert utenfor godkjent indikasjon, og uten at rekvireringen var begrunnet godt nok i journal», het det fra Helsetilsynet den gang.

To pasienter doping-tatt

27. februar 2017 kom bekymringsmeldingen til helsemyndighetene fra Antidoping Norge, signert Britha Røkenes, avdelingsleder for kontroll og påtale: Purvis rekvirerer testosteronbehandling til idrettsutøvere «uten tilstrekkelig medisinsk indikasjon».

«I meldingen er det vist til en utøver som er dømt i Norges Idrettsforbunds domsutvalg for bruk av anabole steroider, samt en annen utøver som, etter å ha fått avslag på søknad om medisinsk fritak, har testet positivt for bruk av testosteron. For begge utøverne mener Antidoping Norge at det ikke foreligger tilstrekkelig medisinsk grunnlag for din rekvirering av testosteron», skriver Helsetilsynet i sitt vedtak.


– Ut fra den informasjonen vi hadde innhentet som del av dopingsaker mot idrettsutøvere, anså Antidoping Norge det som riktig å sende inn en bekymringsmelding.Vi synes det er bra at denne bekymringsmeldingen er fulgt opp, skriver kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge i en epost til Filter Nyheter.

Opplysningene fra Antidoping Norge i 2017 kom like før kontrollører i Helfo (tidl. Helseøkonomiforvaltningen) konkluderte med at Purvis med regelstridig forskrivning av testosteron på blå resept hadde belastet staten med enorme summer. (Se oversikten i denne artikkelen)

– Grovt uforsvarlig

I tillegg til bekymringsmeldingen om pasienter tatt for doping i konkurranseidrett, påpeker Helsetilsynet i sitt vedtak en rekke andre tilfeller der de mener Purvis har vært lemfeldig i forskriving av ulike preparater til pasienter som blant annet hadde misbrukt anabole steroider.

«En lege skal alltid motarbeide illegal legemiddelbruk, som for eksempel doping med anabolt virkende hormonlegemidler. Pasienter med kjent misbruk av anabole steroider får av deg flere androgent virkende hormonlegemidler i kombinasjon. Flere av disse pasientene får i tillegg legemidler for illegal bruk mot bivirkninger (gynekomasti) av de anabolt virkende legemidlene som pasientene misbruker. Etter vår vurdering er det grovt uforsvarlig å rekvirere slike kombinasjoner av legemidler», skriver tilsynet.

Gynekomasti er såkalte mannepupper, et vanlig problem blant «bolere».

I avgjørelsen der den profilerte legen mister autorisasjonen, nevner de også resepter på stoffskiftemedisin antatt misbrukt som slankemiddel:

«Det er velkjent at visse idrettsutøvere kan misbruke thyroxin for å oppnå vektreduksjon og/eller reduksjon av fettvev. Hos pasientene 1 og 15, med normalt stoffskifte og kjent misbruk av anabole steroider var det etter vår vurdering grovt uforsvarlig å rekvirere Thyroxin-Natrium»

Ett av stoffene tilsynsmyndigheten oppdaget forskriving av uten at det fantes noen god begrunnelse i journalen, var Testoviron, et uvanlig preparat i behandlingssammenheng i Norge.

«På internett opplyses det at Testoviron inneholder testosteron og er mye brukt i kroppsbyggermiljøer for raskt å øke muskelmassen. Videre opplyses at medisinsk kan Testoviron brukes mot hypogonadisme. Pasient 16 hadde ikke dokumentert hypogonadisme, og var kjent misbruker av anabole steroider.
    Du har ikke dokumentert hvorfor du valgte å rekvirere et legemiddel uten markedsføringstillatelse til pasienten, og det er ikke dokumentert at du ivaretok det særlige ansvaret for å følge opp pasienten med tanke på effekt og eventuelle bivirkninger av Testoviron», skriver tilsynet i vedtaket mot Purvis (Filter Nyheters uthevinger), og fastslår at også denne rekvireringen var i strid med helsepersonelloven.

Noen av preparatene omtalt i vedtaket mot Purvis.

– Har gitt mange et nytt liv

Purvis avviste i sitt tilsvar til Helsetilsynet på det sterkeste at han har skrevet ut testosteron ukritisk, og at det bare er gjort til pasienter som kvalifiserte til den aktuelle diagnosen. Han vedgikk at «ikke all denne informasjonen er inkludert i journalen» men at bakgrunnsinformasjonen han satt på var tilstrekkelig.

Legen slo fast at «de fleste norske spesialister har ikke innsikt i mekanismer og konsekvenser av steroidmisbruk», at hans behandling av dopere «vil kunne redusere framtidig belastning på helsetjenesten», og at man med å være «ufleksibel» med diagnosen av disse mennene «risikerer å presse noen til å gå tilbake til et liv med ulovlig steroidmisbruk» eller at de påføres «alvorlige abstinenssymptomer som suicidal depresjon og psykotisk aggresjon».

Purvis sammenligner pasientgruppen med heroinavhengige som må avvennes forsiktig «eller gis en bro til normalitet ved normale testosteronbehandlinger»

«Begrenset testosteronbehandling under streng kontroll har gitt mange et nytt liv uten bivirkningene av anabole steroider», skrev legen, som altså ikke fikk gjennomslag for sin behandlingsstrategi hos Helsetilsynet.

«Ikke noe formalisert samarbeid»

Det er uklart hvor lenge politiets samarbeid med Purvis pågikk og nøyaktig hva det besto av.

Før Filter Nyheter fikk innsyn i vedlegget med politiets skriftlige «attest», hevdet Oslo politidistrikt at hele deres kontakt med Purvis besto av «ett eller to møter» og at dette var uformelt.

– Etter det vi kjenner til, har ikke politiet i Oslo hatt noe formalisert samarbeid med Purvis. Det har imidlertid vært ett eller to møter med ham tilbake i 2016, for å innhente informasjon om dopingmidler, virkning m.m. på bakgrunn av hans kompetanse, skrev pressesjef Unni T. Grøndal i en e-post, og opplyste at politiet ikke har mer informasjon om saken:

– Tjenestepersonen som hadde kontakten jobber ikke i Oslo politidistrikt lenger.

I det rosende brevet legen la fram til Helsetilsynet, viser politiet imidlertid blant annet til hans medvirkning i en rapport, og Purvis’ egne formuleringer i tilsvaret kan tolkes som at oslopolitiet ennå rådførte seg med ham i 2018.

Etter å ha fått oversendt den omtalte attesten, skriver Grøndal:

«Det har vært ett eller to møter for å innhente informasjon om dopingmidler, virkning m.m. på bakgrunn av hans kompetanse. Altså bistand i form av kompetanse man ikke har hatt, og hvor kunnskap om dette har blitt innhentet gjennom ham».

 – Har ingen kommentar

Ifølge klinikken Colosseum Mann, der Purvis jobbet fram til tilsynssaken gjorde det umulig, har 70-åringen pensjonert seg. I et tilsvar til Helsetilsynet før vedtaket skriver han at han håper han ikke blir fratatt autorisasjonen «de siste månedene av mitt yrkesliv».

Filter Nyheter har gjentatte ganger siden 10. januar forsøkt å få snakke med Kenneth Purvis, uten hell. Hans sønn har opplyst at faren er på ferie, lite tilgjengelig på telefon og tidligst vil uttale seg i slutten av måneden.

– Han har ingen kommentar angående Helsetilsynets vedtak i fjor, skrev sønnen i en tekstmelding 11. januar.

Han er gjort kjent med at Filter Nyheter ønsker å publisere en artikkel knyttet til rollen som dopingrådgiver for politiet og bekymringsmeldingen fra Antidoping Norge.