Ken Purvis (70) har gjennom flere tiår vært Norges mest profilerte lege når det kommer til menns helse og seksualliv. Den innflyttede briten er referert flere hundre ganger i norske medier, vært avisspaltist som sex- og samlivs-eksper, og har gitt ut flere populærvitenskapelige bøker i tillegg til å behandle et stort antall pasienter i egen praksis på Andrologisk senter.

Nå har han mistet autorisasjonen, etter en granskning som stiller store deler av karrieren hans – inkludert tusenvis av resepter på legemidler på statens regning – i et dårlig lys.

De viktigste funnene er forskriving av flere typer testosteron til pasienter basert på deres egne beskrivelser av symptomer, eller til pasienter som egentlig skulle vært utredet ved sykehus.

«Vi har i gjennomgangen av saken påpekt gjennomgående svikt i din legevirksomhet. Det er påpekt lovbrudd for alle de 20 pasientene saken gjelder, og svikten i din virksomhet har vedvart i flere år. (…) », skriver Helsetilsynet i september 2018.

– Det sier noe om at det er alvorlige forhold vi har avdekket i denne saken, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn til Filter Nyheter.

Hun bekrefter at vedtaket er endelig. «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «grove pliktbrudd». (…) Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege», heter det der.

  • Filter Nyheter har gjentatte ganger siden 10. januar forsøkt å få kommentarer fra Purvis til denne artikkelen, uten hell. Se nederst i teksten for deler av hans tilsvar overfor tilsynsmyndighetene.

Filter Nyheter har fått innsyn i den 24 sider lange rapporten og andre dokumenter i saken.

«Tap av libido» kostet staten dyrt

I tillegg til at Purvis har forskrevet testosteron og andre legemidler til mange pasienter uten at det var godt nok begrunnet medisinsk eller var utenfor hans formelle kompetanse, har Helfo (tidl. Helseøkonomiforvaltningen) avdekket at kjendislegen har belastet staten med millionbeløp som ut fra regelverket aldri skulle blitt brukt på disse mennene.

Det har skjedd ved at de har fått testosteron på blå resept der Purvis har gått god for rettigheten til refusjon uten at pasientene har de aktuelle sykdommene.

Egentlig er det bare menn som mangler testikler eller har inaktive testikler som hører hjemme i denne kategorien, mens flere av Purvis’ pasienter har blitt journalført med diagnoser som «tap av libido», «engstelig for hormonsykdom» og «hemning/tap av seksuell drift».

«Helfo konkluderer med at du har gjort deg skyldig i misbruk av trygdens midler. Det er særlig alvorlig at din praksis etter dine egne opplysninger har foregått på denne måten i over 20 år», heter det i vedtaket.

Ingen vet per i dag hvor store utgifter Purvis totalt har utløst ved blåresepter der vilkårene ikke har vært oppfylt, men Helfo bekrefter følgende overfor Filter Nyheter:

  • De 20 pasientene som ble sjekket i detalj, hadde fått slike refusjoner for tilsammen 1 283 745 kroner fra 2010 til 2016.
  • Basert på informasjon legen selv har gitt, antar kontrollørene at dette også gjelder forskrivinger på testosteron i Helfo-systemet som ikke er ettergått nærmere – totalt refusjoner på hele 17 507 000 kroner i sjuårsperioden for testosteron utlevert fra apotek.

«Helfo vektlegger at du har bedt andre leger fortsette rekvireringen av testosteron på feil grunnlag, noe som igjen har ført til ytterligere feilutbetalt refusjon», heter det i tilsynsvedtaket.

Målt i kostnad for staten kan saken være en av de største i sitt slag, men Helfo vil ikke svare konkret på om det har vært aktuelt å gå til politianmeldelse. Seksjonssjef Morten Hodne i Helfo Kontroll understreker overfor Filter Nyheter at det i seg selv er et «alvorlig inngripende virkemiddel å frata en helseaktør retten til å praktisere for trygdens regning».

– Helfo bruker dette virkemiddelet i saker hvor vi mener at vi ikke kan ha tillit til at behandlerens krav blir fremsatt i overenstemmelse med gjeldende regelverk. De mest alvorlige sakene vi avdekker, vil vurderes opp mot straffelovens bestemmelser og anmeldes dersom vi mener at det er forhold i saken som tilsier dette, skriver Hodne i en e-post til Filter Nyheter.

(Det ligger ingen direkte økonomisk vinning for leger i å skrive ut blå resept feilaktig).

– Faglig uforsvarlig og lite omsorgsfull

Purvis var første gang i trøbbel i mai 2015, da Helsetilsynet hadde kikket nærmere på behandlingen av to pasienter:

«Blant annet hadde du rekvirert flere hormonelle legemidler til en pasient uten konsultasjon og undersøkelse. Vi bemerket at legemiddelbehandlingen samlet sett framsto som pasientstyrt, faglig uforsvarlig og lite omsorgsfull. Det var spesielt alvorlig at rekvireringen omfattet et avregistrert legemiddel som er et velkjent dopingmiddel, og at flere hormonelle  legemidler var rekvirert utenfor godkjent indikasjon, og uten at rekvireringen var begrunnet godt nok i journal».

Den gang fikk han en advarsel. Året etter, i 2016, ga han ut boka «Testosterone – the male elixir» på eget forlag, og var igjen i mediene. Tidligere har han uttalt at halvparten av alle 50-åringer og 40 prosent av alle 40-åringer har nytte av testosterontilskudd. «Tenk deg en leder i en stor bedrift. Når han mister testosteron, mister han kanskje guts, energi og motivasjon. Det vil jo påvirke hele firmaet», sa Purvis til VG i 2015.

I 2017 begynte omfanget av lovbrudd å gå opp for helsemyndighetene. Helfo ville sjekke legene som foreskriver mest testosteron i Norge, og Purvis var på toppen av lista. Det var da de oppdaget at den kjente behandlerens massive bruk av blå resept ikke hadde dekning i journalene.

17. mars 2017 mistet han – som eneste lege i Norge dette året – retten til å «praktisere for trygdens regning» for en periode på tre år. En uke senere sendte Helfo bekymringsmelding til Helsetilsynet om testosteronreseptene.

Tilsynets eksperter fant snart ut at det ikke bare var håndteringen av selve reseptene som var i uorden.

Mannepupper og tusenvis av tabletter

16 av pasientene Helsetilsynet undersøkte nærmere,  var menn som hadde kommet til Purvis med helseproblemer etter å ha dopet seg med anabole steroider for å bygge muskler. Myndighetene mener dette allerede i utgangspunktet er personer legen skulle ha henvist til grundige utredninger hos spesialisthelsetjenesten, som Purvis ikke var en del av.

I stedet fikk flere av dem resepter ved første konsultasjon.

«Du har ikke dokumentert kliniske funn eller to separate blodmålinger som bekrefter diagnosen for noen av pasientene», skriver tilsynet om forskriving til de 20 av pasientene hans som hadde fått mest testosteronpreparater.

Resepter ble fornyet mange ganger selv om pasientene sjelden var til konsultasjon. Mens legemidlene han rekvirerte uansett tilsa at pasientene skulle følges nøye for å se effekten, bivirkninger og oppdage skadelig kombinasjon med andre medisiner, mangler dette i Purvis’ praksis, ifølge tilsynets sakkyndige.

«Det forsterker alvorligheten av uforsvarlig rekvirering at du ikke synes å ha nødvendig oppmerksomhet rettet mot at du samtidig rekvirerte to legemidler som begge bidro til økt risiko for blodpropp», skriver tilsynet om en av pasientene. «Det er ikke dokumentert at du i din oppfølging av behandlingen med Halotestin hadde nødvendig oppmerksomhet rettet mot faren for leverskade», heter det om en annen.

Noen av de andre eksemplene fra tilsynets vedtak:

  • Til én pasient som var oppført med «tap av libido» som diagnose rekvirerte han – i tillegg til testosteronsprøyter – totalt 5600 tabletter Rivotril og 1720 tabletter Vival (begge kan gi avhengighet) uten at det var journalført noen kliniske opplysninger knyttet til det.
  • En og samme pasient fikk 30 ganger resepter på vanedannende legemidler (Sobril, Pinex Forte, Vival, Paralgin Forte, Nobligan og Tramadol), også det uten at det framgikk en medisinsk begrunnelse.
  • Én av pasientene fikk i 2015 fem resepter på antibiotika, tilsammen 260 tabletter Keflex, uten at det var journalført kliniske opplysninger.

Helsetilsynet går også i rette med Purvis’ forskriving av tabletter vanligvis brukt som brystkreftmedisin for kvinner, til menn som strever med «mannepupper» etter bruk av anabole steroider:

«Det forventes at leger tar avstand fra illegal bruk av legemidler. Din rekvirering av Nolvadex skaper intrykk av at du gir (det) for å motvirke bivirkning av testosteronholdig legemiddel som du har rekvirert i strid med god praksis».

Purvis manglet ofte skriftlige begrunnelser for hvilke preparater han skrev ut.

«For alle pasientene er det ved første gangs konsultasjon svært lite opplysninger om sykehistorie, dine kliniske undersøkelser og funn, dine differensialdiagnostiske overveielser, og dine vurderinger knyttet til behandling og oppfølging.(…) Journalnotatene knyttet til dine oppfølgingskonsultasjoner er også svært korte. Begrunnelser for valg og skifte av legemidler foreligger ikke, og ofte er notatet kun autogenerert tekst som gjengir reseptene du skrev ut i tilknytning til pasientkontakten», heter det i vedtaket.

– Akkurat nå er det kontroversielt

Purvis «beklager på det dypeste» feil bruk av blå resept og kaller det en misforståelse. Men han mener han var i god tro da han foreskrev testosteron til de aktuelle pasientene, at «nesten alle har opplevd dramatiske positive endringer i livskvaliteten» og at det aldri har ført til noen negative konsekvenser for dem.

«Det store antall pasienter som har blitt henvist til meg fra praktiserende leger og spesialister tyder på at jeg må ha utført mitt arbeide tilfredsstillende. (…) Det jeg har gjort er ikke en refleksjon av medisinsk inkompetanse, men gjenspeiler bare mitt behov og ønske om å gjøre det som er best for mine pasienter», skriver Purvis i et tilsvar før Helsetilsynets vedtak.

«Det er vanskelig som lege å ignorere pasientens rop om hjelp», slår han fast.

Én del av sakskomplekset framstilte legen som en rent faglig konflikt.  Han har i årevis uttalt seg offentlig om at han mener norske menn er underbehandlet og at mange kunne unngått lidelser som beinskjørhet, Alzheimers, hjerteproblemer, belastningsskader og depresjon hvis de hadde fått mer testosteron. «Det handler ikke bare om å våkne opp med ereksjon om morgenen. Dette er samfunnsøkonomi», sa han til VG for fire år siden.

Purvis mener norske myndigheter henger etter utviklingen på feltet hans, og at han har gjort sitt beste for å hjelpe pasienter med testosteron basert på kunnskap fra utlandet.

«Jeg mener oppriktig at kriteriene som brukes til å definere hypogonadisme i
Norge i noen tilfeller kan være for strenge. (…) Akkurat nå er testosteronbehandling kontroversielt i Norge. Forhåpentligvis vil det liberaliseres over de neste årene», skriver Purvis til Helsetilsynet, som mislikte argumentasjonen:

«Alvorligheten av din uforsvarlige behandling forsterkes ytterligere når du begrunner dine behandlingsvalg med å vise til behandlingstradisjoner som gjelder i utlandet og ikke i Norge», heter det i det knusende vedtaket.

– Enhver vurdering er individuell og en pasient kan ha særskilte behov, men da må dette i hvert fall framgå av journalen, utdyper avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet til Filter Nyheter.

– Hvis dette pågikk i mange år, hvorfor ble det ikke oppdaget før?

– Det vi ikke vet om, er vanskelig å følge opp. Tilsynet er som regel avhengig av å bli kjent med eventuelt uforsvarlig virksomhet gjennom bekymringsmeldinger, pasientklager, henvendelser fra pårørende eller informasjon fra samarbeidene helsepersonell.

– I mediene har han lenge vært åpen om liberal forskrivning av testosteron og uenighet med myndighetenes restriktive holdning?

– Det skal veldig mye til at Helsetilsynet begynner å ettergå helsepersonell basert på uttalelser i media, sier Myhr, og viser til ytringsfriheten.

 – Har ingen kommentar

Ifølge klinikken Colosseum Mann, der Purvis jobbet fram til tilsynssaken gjorde det umulig, har 70-åringen pensjonert seg. I et tilsvar til Helsetilsynet før vedtaket skriver han at han håper han ikke blir fratatt autorisasjonen «de siste månedene av mitt yrkesliv».

Filter Nyheter har gjentatte ganger siden 10. januar forsøkt å få snakke med Kenneth Purvis, uten hell. Hans sønn opplyser at faren er på ferie, lite tilgjengelig på telefon og tidligst vil uttale seg om tre ukers tid.

– Han har ingen kommentar angående Helsetilsynets vedtak i fjor, skriver sønnen i en tekstmelding.