Helsedepartementet påsto at Ukraina ikke hadde bedt om ambulanser – det var ikke sant

Tirsdag 22. mars kom regjeringen med nyheten om at Norge hadde tilbudt fire ambulanser til Ukraina i nødhjelp.

Da hadde det imidlertid gått 20 dager siden Helse Midt-Norge ga Helse- og omsorgsdepartementet beskjed om at de ville donere de fire ambulansene.

I en pressemelding 22. mars uttalte departementet at Ukraina ikke hadde bedt om ambulanser tidligere, og at det var det som var grunnen til at departementet først tilbød ambulansene nå:

«Så fort ambulansar var noko Ukraina spurte om, blei dette tilbydd frå norske styresmakter.»

Fredagen før pressemeldingen gikk ut, hadde Filter Nyheter stilt departementet flere spørsmål om hva som hadde skjedd med ambulanse-donasjonen fra Helse Midt-Norge. Samme dag hadde Filter Nyheter snakket med personer i Helse Midt-Norge som ikke visste noe mer enn at saken var blitt liggende i departementene.

Svaret – som Filter Nyheter først fikk etter at pressemeldingen var sluppet – var at det først var den 14. mars at Ukraina formelt anmodet om ambulanser for første gang.

Ifølge departementet tok det bare fire dager fra Ukraina sendte den formelle anmodningen, til Norge meldte inn tilbudet om ambulansene til Ukraina, 18. mars.

Nå viser det seg at forklaringen som departementet oppga i pressemeldingen og til Filter Nyheter ikke stemmer: Ukraina sendte den første formelle anmodningen om ambulanser allerede 24. februar.

Det var Helse- og omsorgsdepartementet fullt klar over.

Påsto at Ukraina ikke hadde bedt om ambulanser tidligere

I pressemeldingen 22. mars skrev Helse- og omsorgsdepartementet at norske myndigheter hadde tilbudt ambulansene til Ukraina med en gang Ukraina ba om det:

«Det er høg aktivitet på europeisk nivå for å handtere bistandsoppmodningar knytt til krigen i Ukraina, og det blir i størst mogleg grad oppfordra til å berre tilby det som det blir bedt om.

Så fort ambulansar var noko Ukraina spurte om, blei dette tilbydd frå norske styresmakter.»

Bakteppet var at regjeringen i ukene forut hadde fått kritikk for myndighetenes trege respons på Ukrainas nødhjelpsanmodninger.

Gjennom flere nyhetsoppslag hadde Filter Nyheter avdekket hvordan Norge var blant de siste landene i Europa til å tilby materiell nødhjelp gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Ordningen formidler hastemeldinger fra land i nød til andre land som på øyeblikkelig varsel kan melde inn hva de kan bidra med av utstyr og kompetanse.

Når det kom til ambulansene, hadde Helse Midt-Norge bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å tilby dem til Ukraina så tidlig som 2. mars.

Etter å ha snakket med flere personer i Helse Midt-Norge den 18. mars som ikke visste hva som hadde skjedd med tilbudet, spurte Filter Nyheter departementet om hvor saken sto.

I svaret som kom 23. mars, understreket departementet det som sto i pressemeldingen fra dagen før: Norge var raskt ute med å tilby ambulansene så snart dette var noe Ukraina ba om.

Grunnen til at departementene ikke hadde meldt inn ambulanse-tilbudet fra Helse Midt-Norge tidligere, var at den første formelle anmodningen fra Ukraina ikke kom før 14. mars:

«Norge fikk den første formelle anmodningen om ambulanser fra Ukraina i oppdaterte bistandsanmodning av 14. og 15. mars. Norge tilbød ambulansene 18. mars (…) Det tok altså fire dager.»

I e-posten oppga departementet også følgende tidslinje:

  • 2. mars: Helse- og omsorgsdepartementet blir kjent med en mulig donasjon av fire ambulanser fra Helse Midt-Norge
  • 7. mars: Tilbud om donasjon av ambulansene blir oversendt Utenriksdepartementet fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • 14. og 15. mars: Ambulanser blir formelt anmodet om fra Ukraina i oppdaterte bistandsanmodninger
  • 16. mars: Helse- og omsorgsdepartementet tar «fornyet kontakt med UD vedrørende donasjon av ambulansene»
  • 18. mars: Norge tilbyr ambulansene via EU-ordningen
  • 20. mars: Ukraina aksepterer tilbudet i EU-ordningen

UD ga annen forklaring

Forklaringen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) var ulik den Utenriksdepartementet (UD) ga overfor Filter Nyheter.

Mens helsedepartementets versjon var at Ukraina ikke hadde etterspurt ambulanser, oppga UD i en e-post 24. mars at de norske ambulansene ble satt på vent fordi Ukrainas behov var blitt fylt opp av andre land:

«De første innmeldte behovene for ambulanser ble imøtekommet av Danmark og andre givere (Ukraina aksepterte ambulanser fra andre land (Italia og Litauen) 1., 5. og 6. mars (…)

Vi kan bekrefte at UD mottok tilbud om donasjon av ambulanser fra HOD 7. mars, jfr tidslinja du fikk fra HOD i går. UD fulgte opp tilbudet med DSB som har dialogen med UCPM. DSB bekreftet 9. mars at behovet for ambulanser på gjeldende tidspunkt var fylt (det vil si at det antallet som landene selv har meldt inn, er dekket)».

Ifølge UD fantes det altså formelle nødhjelpsanmodninger fra Ukraina om behov for ambulanser lenge før 14. mars, men disse var angivelig blitt svart ut av andre land.

UD skrev videre at Norge var «rask til å komme med et formelt tilbud til Ukraina om ambulanser» når Ukraina så sendte «nye anmodninger om ambulanser» 14. og 15. mars.

De fire ambulansene som ble tilbudt fra Helse Midt-Norge 2. mars. Foto: Helse Midt-Norge.

DSB: – Videreformidlet anmodning til helsemyndighetene 25. februar

Helsedepartementets forklaring stred også mot informasjonen Filter Nyheter hadde fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB er den etaten som koordinerer nødhjelpsforespørslene gjennom EU-ordningen her hjemme i Norge.

I en e-post til Filter Nyheter 28. mars, opplyste avdelingsdirektør i avdeling for samordning og beredskap Elisabeth Longva:

«24. februar ble det fremmet en bistandsanmodning fra Ukraina om ambulanser.

I den offisielle anmodningen er det estimert et behov på 10 ambulanser, men i etterkant av opprinnelig anmodning har det blitt kommunisert fra ukrainske myndigheter at det har vært vanskelig å estimere nøyaktig behov. Den opprinnelige bistandsanmodningen ble raskt besvart av flere land (…)»

Ifølge DSB hadde altså Ukraina bedt om ambulanser så tidlig som 24. februar, og ifølge dem hadde Helse- og omsorgsdepartementet fått beskjed om anmodningen dagen etter:

«DSB videreformidlet anmodning om ambulanser fra Ukraina og Moldova til helsemyndighetene 25. februar. DSB mottok beskjed om at fire ambulanser kunne doneres den 18. mars.»

Avdelingsdirektør Elisabeth Longva. Foto: DSB.

Longva opplyste videre at det på grunn av en «administrativ endring i UCPMs krisestøtteverktøy» den 8. mars ikke lenger fremkom noe behov for ambulanser. Men at det i perioden 9.–20. mars likevel ble tilbudt 52 ambulanser til Ukraina (herunder de fire fra Norge), i tillegg til 41 ambulanser som ble tilbudt før 8. mars.

Ifølge DSB hadde Ukraina akseptert alle tilbudene om ambulanser som hadde kommet inn.

«Fikk ikke med» den første formelle anmodningen

31. mars skrev Filter Nyheter til Helse- og omsorgsdepartementet på nytt. Der spurte vi om hvorfor de hadde sagt at Ukraina ikke formelt ba om ambulanser før 14. mars, når informasjonen vi hadde fått fra UD og DSB tilsa noe annet.

6. april kom svaret fra Helsedepartementet.

Der indikerer de at utelatelsen av den første ambulanse-anmodningen var en ren glipp:

«Vi beklager at vi ikke fikk med bistandsanmodningen fra 25. februar i vårt første svar.

Da tilbud om ambulanser ble oversendt til Utenriksdepartementet den 7. mars var bistandsanmodningen fra 25. februar knyttet til ambulanser alt dekket.

Da nye og oppdaterte bistandsanmodninger om ambulanser kom den 14. og 15. mars, tok Helse- og omsorgsdepartementet på ny kontakt med UD vedrørende donasjon av ambulanser.»

Samtidig var den opprinnelige tidslinjen, der den første anmodningen ikke var tatt med, selve kjernen i departementets forklaring på hvorfor de ikke tidligere hadde tilbudt ambulansene til Ukraina.

Det var tilfellet både i pressemeldingen 22. mars og i det første svaret til Filter Nyheter 23. mars.

Utsnitt fra EUs bidragsoversikt som viser deler av Danmarks tilbud til Ukraina via UCPM per 4. mars.

I svaret fra 6. april har Helse- og omsorgsdepartementet skiftet til den samme begrunnelsen som UD og DSB ga:

Ambulansene fra Helse Midt-Norge ble ikke tilbudt Ukraina fordi andre land hadde vært raskere ute med tilbud enn Norge og behovet var derfor på det tidspunktet «dekket».

Samtidig vedgår departementet altså at HOD visste om at Ukraina hadde bedt om ambulanser så tidlig som 25. februar.

Fra Ukraina først ba om ambulanser, til Norge tilbød de fire ambulansene 18. mars, gikk det med andre ord over tre uker – ikke fire dager slik Helsedepartementet først påsto.

Til sammenlikning rakk Danmark å tilby 18 ambulanser til Ukraina innen 1. mars.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.