Oljeministeren vil ikke svare på om regjeringen følger anbefaling om klimarisiko

Kjell-Børge Freiberg (Frp). MONTASJE

  • Denne artikkelen har 17. januar blitt betydelig endret fra første publisering 16. januar. Tittelen «Regjeringen skroter ferske anbefalinger fra oljebransjen» var en for konstaterende framstilling av Freibergs tale, noe som framgår av denne utdypede versjonen med uttalelser fra departementet.

Regjeringen bestilte en rapport om klimarisiko som ble levert til finansminister Siv Jensen (Frp) før jul. Utvalget anbefalte regjeringen å «gjøre gode analyser av klimarisiko, spesielt i petroleumssektoren» (Filters utheving fra pressemeldingen).

Årsaken er at staten kan tape store summer på å finansiere leting etter olje som ikke lenger er lønnsom når den er klar til å hentes opp av bakken hvis klimapolitikken lykkes.

Klimarisikoutvalgets pressemelding.

 

«Det (er) aktørene i næringen som er best i stand til å forstå det totale risikobildet. Det gjelder også utviklingen av olje- og gasspriser på kort og lang sikt, og hvordan disse påvirkes av klimapolitikken i de ulike land», sa Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) i sin tale til oljebransjen tirsdag.

— Ikke skroting

På bakgrunn av uttalelsene fra utvalget skrev Filter Nyheter onsdag at Freiberg med sin uttalelse gjør det klart at regjeringen skroter utvalgets anbefaling, og selv ikke vil ta ansvar for å sikre at feilinvesteringer i oljebransjen ikke skjer: Regjeringen vil overlate dette til bransjen selv – som har et uttalt mål om å fortsette med norsk oljeutvinning i minst 30 år til.

Olje- og energidepartementet mener dette ikke stemmer, og at ministerens uttalelser derfor er helt i tråd med konklusjonen fra utvalget.

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen skriver i en e-post at utvalget formulerer seg kanskje annerledes i rapportens kapittel 8 enn i pressemeldingen: «Det vil fortsatt være selskapene som er nærmest til å vurdere relevante risikofaktorer, og klimarelatert risiko er én av svært mange risikofaktorer som må vurderes i utbyggingsprosjekter». Departementet mener derfor utvalget ikke har anbefalt at regjeringen gjør noen endringer i rammeverket for petroleumssektoren.

En kombinasjon

Klimarisikoutvalget skriver imidlertid også at myndighetene bør etablere og vedlikeholde et sett med scenarioer for hvilken verdi oljen som ligger i bakken vil ha i fremtiden, basert på hvor godt verden har lykkes i klimapolitikken.
Klimarisikoutvalgets rapport.

— Det er ikke noe enten eller her, at enten må selskapene gjøre vurderingene, eller så må myndighetene gjøre det. Settet med scenarioer utvalget anbefaler gjelder norsk økonomi samlet. Myndighetene analyserer hele tiden utvikling i oljepriser på et overordnet nivå, det er en del av myndighetenes arbeid. Der er det selvsagt naturlig å ta inn spørsmål om klimarisiko. Selskapene gjør sine vurderinger knyttet til det sine enkelte prosjekter. Det er ikke noen motstrid her, det er vårt poeng, sier Ole Berthelsen.

Filter Nyheter kontaktet utvalgsleder Martin Skancke (nei, ikke han rallykjøreren) for å spørre om det stemmer at utvalget mener myndighetene ikke skal gjøre egne klimarisikovurderinger knyttet til beslutninger om utvinning av nye felt.

Han sier at staten allerede i dag gir retningslinjer til selskapene om hvilke analyser som må gjøres, men at staten bør utvikle de nevnte scenarioene og be selskapene om å ta disse med i sine vurderinger for lønnsomheten på hvert enkelt oljefelt.

Selskapene skal fortsatt gjøre risikovurderinger på hvor mye olje de tror de klarer å hente ut fra feltet og alle andre analyser de allerede gjør.

Klimarisikoutvalgets rapport.

— Hvordan stiller regjeringen seg til utvalgets anbefaling om dette?

— Rapporten skal ut på en bred høring. Regjeringen har ikke tatt stilling til det. Det er uansett Finansdepartementet som må svare på det når høringen er ferdig, for det er det som har bestilt rapporten, sier Berthelsen.

Freiberg sa i sin tale at «ved alle beslutninger gjøres det vurderinger av de relevante risikoene for prosjektet. Det er klokt at selskapene – og ikke myndighetene – tar disse beslutningene, fordi selskapene sitter med mest og dypest kunnskap om dette».

— Mener departementet at ministerens tale var krystallklar på at det ikke er noe enten/ eller?

— Ja. Men poenget til statsråden er nettopp at aktørene i næringen er best i stand til å forstå det totale risikobildet. Her har han støtte fra klimarisikoutvalget, sier Bertelsen.

Avviser regjeringspartnernes krav

Ministeren lovet i talen også at ordningen med at staten betaler mesteparten (78 prosent) av pengene oljeselskapene bruker på å lete etter olje, ikke skal røres.

Regjeringspartner Venstre, og KrF som i skrivende stund forhandler om å gå inn i regjeringen, vil utrede endringer i ordningen.

Annonserte oljebonanza

Ut fra talen å dømme vet Freiberg hvilke vurderinger oljebransjen har gjort om bruken av statens penger:

– Jeg er glad for at næringen har så stor tro på fremtiden, sa han til forsamlingen.

Deretter utlyste han 83 nye utvinningstillatelser for olje og gass.

Dette er det største antallet utvinningstillatelser noen gang i en konsesjonsrunde på norsk sokkel.