VANT I HØYESTERETT: Et enstemmig storkammer i Høyesterett slo i dag fast at en sentral feil bak NAV-skandalen strekker seg tilbake til 1994 – 18 år lengre enn det myndighetene hittil har lagt til grunn. Hvor mange straffesaker og tilbakebetalingskrav som finnes fra tiden før 2012, er ifølge Rett24 ennå ikke undersøkt, og advokat John Christian Elden ber nå regjeringen og NAV om full opprydning.

Høyesterett sier nei til at man kunne ha en søknadsplikt for å få reise utenlands, noe som er i tråd med den rådgivende uttalelsen EFTA-domstolen avsa i mai. Førstvoterende Kine Steinsvik skriver at det norske oppholdskravet for å motta syke- og arbeidsavklaringspenger både var i strid med trygdeforordningen av 2012, og med den grunnleggende retten til å motta tjenester etter EØS-avtalen. Klargjøringen av at feilen har vært der siden EØS-avtalens tilblivelse, vil trolig utløse mange hundre erstatningskrav fra personer som har sonet fengselsstraff for trygdebedrageri.

Professor ved institutt for offentlig rett i Oslo, Ingunn Ikdahl, påpeker at Høyesteretts dom også er et kraftig signal til jurister også i andre saker: – Høyesterett sier rett ut at rettsikkerhetsgarantiene, heller ikke i Høyesterett, har fungert godt nok. Dette er en påminnelse til alle jurister om at vi alltid må være selvstendig tenkende – og kritiske – også når Høyesterett har behandlet saken, sier hun til Rett24.