VIL ENGASJERE ARBEIDSGIVERE: Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler endringer i sykelønnsordningen: Bedrifter skal kun trenge å betale sykelønn de 12 første dagene, i stedet for dagens 16. Så tar staten over. Til gjengjeld må bedriften ta 10 prosent av regningen etter tre måneder, og det skal fortsatt være full sykelønn fra første dag. anken er at arbeidsgiverne skal motiveres til å finne løsninger for å få den sykemeldte i jobb. Utvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO med fageksperter og arbeidslivets parter, serverte sin andre delrapport. Sykelønnsforslaget er endret fra første delrapport: Da foreslo utvalget at syklønnen skulle kuttes til 80 prosent etter et halvt år, til sterk kritikk fra arbeidstakersiden. YS, Akademikerne og Unio støtter forslaget, mens LO fortsatt går imot. LO frykter endringen tvert om kan føre til at folk med helseplager kan få større vanskeligheter med å få jobb i utgangspunktet, fordi arbeidsgiver vil se på dem som mer risikofulle ansettelser. De frykter også at arbeidsmarkedet skal bli mer hardt og ekskluderende for eldre kvinner.

«SOSIALISERER TAP»: Økonom-stormen mot kompensasjonsordningen for næringslivet stilner ikke. Regjeringen «sosialiserer tap og privatiserer gevinst» med dagens korona-ordninger for næringslivet, skriver tre fagøkonomer fra UiS, NHH og SSB i VG i dag. Økonomene har kritisert ordningen ved flere anledninger, og avfeier finansminister Jan Tore Sanners forsvar om at ordningen «sikrer arbeidsplasser». Denne påstanden har ikke støtte i noen data, innvender økonomene, og lister opp en rekke faktorer som taler imot denne, etter økonomenes mening, feilslutningen: