Først klokka 23 i kveld var Nærings- og fiskeridepartementet ferdig med de varslede oppfølgingsspørsmålene til DNB-styret i skatteparadis-saken.

Kortversjon: Monica Mæland og hennes toppbyråkrater er veldig lite fornøyd med mandagens 13 sider lange redegjørelse fra Rune Bjerke og styreleder Anne Carine Tanum.

I hele 26 nye spørsmål fordelt på 15 temaer signaliserer departementet at ingen DNB-ledere er fredet og at ingen baller er lagt døde.

Dette er noe av det mest pikante vi kan lese ut fra spørsmålslista:

  • Departementet spør i klartekst om Bjerke og styret har kontroll på, vel, noen av sine underordnede ledere. «Kan disse forholdene indikere manglende kontroll og etterlevelse av interne rutiner mer generelt i konsernet?» , heter det blant annet i brevet.

 

  • På pressekonferansen mandag ble det kjent at konsernrevisjonen i Norge hadde fått flere dokumenter om skatteparadis-praksisen fra Luxembourg uten å gjøre nærmere undersøkelser. Nå går departementet langt i å be DNB-styret om å frita konsernrevisjonen for taushetsplikt.

 

  • Næringsdepartementet ber DNB-styret vurdere ekstern granskning. (Kan styret svare «neh, det er det ikke behov for»?)

 

  • Flere spørsmål går konkret på ansvarsfordelingen og retter seg både mot de nåværende DNB-lederne i Norge som har sittet i styret i Luxembourg, og mot andre enkeltpersoner som kan ha skyld i at kontrollrutinene raknet: «På hvilken måte var styret i DNB Luxembourg involvert i utformingen av stillingsinstruks, mandat og strategiplan for internrevisjonen? Hvordan og til hvem rapporterte styret i DNB Luxembourg på sitt arbeid? Hvilken rolle har DNBs kontrollkomité hatt med å føre tilsyn med at styret og konsernsjef har hatt tilstrekkelig tilsyn og kontroll med datterselskapene, særlig DNB Luxembourg? Har komiteen mottatt styredokumenter fra DNB Luxembourg?

 

  • Bjerke og styret har ennå ikke svart på disse grunnleggende spørsmålene, mener departementet: «Gitt henvendelsene og oppmerksomheten over tid på DNBs aktiviteter i Luxembourg og skatteplanlegging generelt: Hvilken oppmerksomhet har styret hatt på DNB Luxembourg og hvilke saker om datterselskapet er behandlet i styret? Burde DNB-styret hatt særskilt oppmerksomhet på DNB Luxembourg og de produktene som ble tilbudt derfra samt på governance-strukturen (inkl. organisering, ansvarsforhold og rapporteringsnivå) i disse?»

 

  • Departementet vil trolig sammenligne informasjonsflyten fra Luxembourg til Oslo med den fra andre ledd i organisasjonen for å se om konsernledelsens uvitenhet er troverdig: «Hvilken oppmerksomhet har styret hatt på andre utenlandske datterselskaper, datterselskaper for øvrig eller filialer?»

 

  • Til tross for den -rimelig- utfyllende smørbrødlista, stoler ikke departementet på at DNB lar være å snike seg unna formuleringene, og slenger på en fortell-oss-alt-takk: «Er det de siste dagene fremkommet nye forhold som er relevante for saken?»

Det er ekspedisjonssjef Mette Wikborg i eierskapsavdelingen og spesialrådgiver Kjetil E. Stensland som står som avsendere av brevet.

DNBs pressekonferanse på mandag var neppe den siste i saken.