– Det handler om solidariteten mellom oss, sa Ingunn Gjerstad til Klassekampen.

Gjerstad er leder for LO i Oslo og uttalte seg om den pågående og langvarige vekterstreiken. Streiken er av et sånt kaliber at LO kan tenkes å ta andre medlemmer ut i såkalt sympatistreik.

For vektere som jobber for et selskapene hvor Gjerstad sitter i styret i kraft av sin lederrolle i fagbevegelsen, Ankerstiftelsen, klinger LO-toppens ord om «sympati» og «solidaritet» hult.

Ankerstiftelsen er en stiftelse som driver hotell og studentboliger i Oslo, og eier en betydelig andel bygg i det som kalles Ankerkvartalet i Oslo sentrum.

«Jeg ønsker dere lykke til i deres videre arbeid i denne stiftelsen og håper for deres skyld at disse varslingene aldri ser dagslys». Slik sluttet en e-postkorrespondanse Filter Nyheter har fått innsyn i. E-posten gikk fra en varsler til styret il Ankerstiftelsen, og var datert 31. august – halvannen måned før vektere i hele landet gikk ut i streik.

  • Ett år tidligere søkte vekterne ved Ankerstiftelsen hjelp hos den lokale LO-toppen for å få hjelp til å få tariffavtale og «ordnede forhold» på jobb.
  • Det motsatte skjedde: Vekterne havnet i en lammende dragkamp mellom to LO-forbund, mens konfliktene på jobb stadig eskalerte.
  • Da selskapsledelsen flere måneder senere besluttet å outsource virksomheten, stod vekterne fortsatt uten signert vektertariff, som Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) skulle hjelpe dem med å få på plass.

Det var imidlertid ikke arbeidsgiver som gjorde det vanskelig for vekterne å lande tariffavtale: Det var LO.

Vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) streiker for bedre lønn og større stillinger. Tora Lind Berg

Kvittet seg med hele avdelingen

Anker ble i sin tid stiftet av LO og NHO for å tilby studentboliger, og LO har fortsatt flere representanter i stiftelsens styre og kontrollorgan (representantutvalget). Det er LO-toppen Svein Spilling som er styreleder – i det som formelt heter Stiftelsen Anker studentboliger og hotel. Han sitter i LOs kontrollkomité i LO sentralt. Styreleder i Fagforbundets Arbeiderpartilag og nestleder Fagforbundet Oslo, sitter også i Ankers styre.

3. juli i år kunngjorde konsernledelsen at hele selskapets vekteravdeling ville bli outsourcet. Virksomhetsoverdragelsen til et annet vaktselskap skulle skje over ferien. Ledelsen hadde ikke ressurser og kompetanse til å drive en vekteravdeling, lød det i begrunnelsen. Alternative løsninger ble ikke presentert. Da tillitsmannsapparatet ble informert tre dager tidligere, var representanter fra selskapet som skulle overta dem tilstede.

5. juli, to dager etter kunngjøringen, ble et varsel om selskapsledelsens håndtering av sterke arbeidskonflikter og en rekke personalsaker i Ankers vekteravdeling sendt til stiftelsens styre. I varselet stod det at flere ved avdelingen «ikke var i tvil» om at outsourcingen var et grep fra konsernledelsens side for å kvitte seg med varslere og brysomme ansatte.

31. august kom styrets svar: Det ville ikke gripe inn i de varslede sakene.

Dagen etterpå var selskapets vekteravdeling historie.

Filter har kontaktet varsleren, som er innforstått med at varselet omtales. Varsleren ønsker imidlertid ikke å uttale seg av hensyn til sin nye arbeidsgiver.

Anker STI forvalter store eiendommer i Ankerkvartalet, som ligger i sentrum av hovedstaden. Tora Lind Berg

Frem og tilbake i månedsvis

For å forstå hva som skjedde ved Ankerstiftelsen, må vi enda litt lenger tilbake i tid.

Sommeren 2019 rekrutterte en representant fra LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) en stor andel av de ansatte i vekteravdelingen i Anker til å melde seg inn i fagforeningen. Målet var blant annet å forhandle frem tariffavtale, Vekteroverenskomsten, med ledelsen. Avdelingen hadde sett dagens lys to år tidligere, da den daværende konsernsjefen besluttet å drive vektertjenestene innomhus. Vekterne ble den gang hentet fra vekterselskapet Anker til da hadde brukt. Det var slett ikke alle i konsernledelsen som var enige i at det var en god idé.

Etter utskiftninger i konsernledelsen høsten 2018 startet det som skulle utvikle seg til en sterk konflikt mellom vekterne og ledelsen om arbeidsoppgaver, drift og arbeidsmiljø. Vektere hadde opplevd ubehagelige ting i tjenesten, som foregår i et til dels utsatt område i Oslo med åpenlys narkotikaomsetning og et aktivt uteliv. De følte at de ikke hadde det apparatet rundt seg som de trengte på jobb. Samme høst utførte Arbeidstilsynet et tilsyn ved bedriften.

Gjennom november og desember kontaktet den tillitsvalgte ved avdelingen flere ganger sin kontaktperson i Naf med spørsmål om status i tariffprosessen, og behov om støtte og veiledning i hvordan konfliktsakene lokalt burde håndteres. Nafs saksbehandler understreket viktigheten av at klubben skoleres. Samtidig ble det klart at det kunne bli en strid innad i LO om hvorvidt Naf skulle kunne forhandle for vekterne. Klubben gikk inn i julen uten å få en avklaring.

I januar 2020, nærmere et halvt år etter første møte med Naf, var vekterne i Anker iferd med å miste tålmodigheten. Først 14. januar fikk vekterne til svar at forbundssekretæren for vakt i Naf hadde konkludert med at «Naf ikke vil lykkes i LO ved fremsettelse av tariffkrav» for vekterne i Anker.

Begrunnelsen var at Anker ikke er et vaktselskap, men driver med hotellvirksomhet og eiendom, og at Fellesforbundet derfor trolig ville bryte inn i prosessen og kreve at vekterne skal inn på deres tariffavtale, Riksavtalen. Naf anbefalte derfor vekterne å henvende seg til Fellesforbundet. De tillitsvalgte hadde fortsatt ikke blitt kurset i hvordan de bør gå fram overfor ledelsen. Tonen var hard.

Stiller spørsmål ved LOs rolle

I samme periode ble Anker pålagt av Arbeidstilsynet å utbedre flere forhold ved vekteravdelingen. Ledelsen fikk blant annet påpakning for ikke å gjøre risikovurderinger for vekternes arbeid, særlig med tanke på fysisk og psykisk truende situasjoner i arbeidshverdagen, deriblant smittefare og fysisk vold.

4. februar sendte en ansatt i vekteravdelingen en henvendelse til Fellesforbundets avdeling 10s postmottak med ordene «håper noen av dere kan hjelpe til her (…) Som dere kan se har vi skreket om hjelp i over fem måneder».

Ledelse og vektere stod steilt mot hverandre i spørsmål om hvor mye av vekternes arbeid på kveld og helg som skal brukes til søppelhåndtering, vaskeritjenester og annet vedlikeholdsarbeid, og tydde på hver sin side til metoder for å få gjennom sin vilje som falt i dårlig jord hos motparten.

Den ansatte vekteren stilte spørsmål ved om fagforeningens bindinger til selskapet påvirket hvordan vekterne ble møtt av Naf: «I styret til Anker sitter det en del LO-topper, noe som har vært uheldig for oss. Dette på grunn av litt av utfordringene vi står overfor skyldes avgjørelser tatt i styremøter hvor LO-topper har verv i».

I henvendelsen kom det frem at avdelingen hadde involvert lederen i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, to måneder tidligere i håp om å løse problemstillingene som hindret fremgang.

(Ingunn Gjerstad er forelagt uttalelsene i e-posten, se hennes svar lengre ned i saken).

Nye kontrabeskjeder, nye måneder går

I februar jobbet vekterne med å knytte seg til Fellesforbundet, slik de hadde blitt anbefalt. Så kom en ny kontrabeskjed, en måned etter den første: Naf hadde tatt kontakt med Fellesforbundet, og gjort det klart at vekterne skulle forbli medlemmer hos Naf.

De håpet å få til en slags spesialavtale, etter å ha oppdaget at det finnes et liknende tilfelle et annet sted i landet. Vekterne fikk beskjed om å vente til Naf hadde funnet ut hvordan den fungerer. «Dukker det opp saker eller behov for å prate om noe så kan du/dere ta kontakt med meg», skrev kontaktpersonen i Naf.

«Dette er forvirrende for oss (…) Vi føler at vi er blitt kasteball her», skrev klubblederen til Naf. I e-postutvekslingen, som er sendt med hovedtillitsvalgt ved Anker og flere andre på kopi, gjorde vekterne det klart at de ikke var fornøyd med forklaringen fra Naf. Klubblederen understreket at avdelingen hadde stort behov for hjelp, og at det var uforståelig at de trekvart år etter at de organiserte seg fortsatt befant seg «i første fase» av tariffprosessen.

Filter Nyheter har kontaktet den tidligere tillitsvalgte. Hen er inneforstått med omtalen av dette brevet og annen skriftlig dialog Filter har sett, men ønsker ikke å uttale seg i saken.

Naf svarte at problemene i avdelingen må løses lokalt, ved å invitere ledelsen til samarbeidsmøter. Igjen ble behovet for skolering brakt på banen – det hadde ikke blitt noe av dette i all usikkerheten om tilhørighet. Klubben var positiv til kurs, samt å invitere ledelsen til møter om samarbeid. «Det er nettopp slike ting vi ønsker å få veiledelse i, og vi ønsker at fagforbundet vi medlemmer betaler kontigent for hver måned, faktisk følges opp og assisteres når vi har å gjøre med utfordringer på arbeidsplassen», skrev klubblederen.

Underveis hadde koronapandemien begynt å skylle over landet. Flere i Anker ble permittert, også vekterne, og arbeidskonfliktene om de samme problemstillingene som Arbeidstilsynet hadde påpekt i januar, deriblant manglende risikovurderinger i håndtering av biologisk smitte, dro seg til. En rekke avvik ble meldt til konsernledelsen fra vekteravdelingen, også personalsaker. Da klubben endelig lyktes med å sette opp møter med ledelsen i mai, dukket ikke Naf opp.

Først i juni meldte Nafs kontaktperson at prosessen med å søke tariff ble igangsatt. Da var det for sent. Få uker senere fikk vekterne beskjeden om at de skulle outsources til et annet selskap.

Naf stilte spørsmålstegn ved ledelsens fremgangsmåte, men mente outsourcing ikke nødvendigvis var en så dårlig idé. Overdragelsen ville gjøre at vekterne kommer til et profesjonelt drevet vekterselskap.

Vekterne ønsket ikke å outsources. De ville gå fra å være faste ansatte som leverte tjenester for egen bedrift med sterke kontraktsvilkår, til å gjøre de samme oppgavene, på samme sted, men der anbudsregler gjaldt, og hvor Anker som kunde kunne justere ned avtalens omfang.

Kilder Filter Nyheter har snakket med mener virksomhetsoverdragelsen ble en enkel måte for selskapet å spare penger på, samtidig som det kvittet seg med ansvaret for en fastlåst og konfliktfylt avdeling – og at dette var en attraktiv løsning fremfor for eksempel en vond nedbemanningsprosess, særlig siden selskapet er så knyttet til LO.

Konsernledelsen fastholder at den viktigste vurderingen bak, var kravene til å håndtere forpliktelser og ansvar som en døgnkontinuerlig vektertjeneste krever. (Se konsernledelsens svar lengre ned i saken).

I juli mottok styret varselet nevnt i begynnelsen av denne artikkelen, et varsel om den betente og fastlåste situasjonen i avdelingen. Styret engasjerte en arbeidsrettsadvokat med lang fartstid i fagbevelsen til å undersøke påstandene.

I august konkluderte styret, på anbefaling fra advokaten, at outsourcingen av vekteravdelingen skulle skje som planlagt med oppstart i nytt selskap 1. september.


Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.


Vekterne mener LO er inhabil – søker ekstern hjelp

11. august sendte tillitsvalgt for vekteravdelingen en epost til sine nærmeste saksbehandlere i Naf, hvor vedkommende gjorde det klart at vekterne var svært misfornøyde med oppfølgingen fra fagforeningen: «I vekteravdelingen for stiftelsen Anker STI tok vi for over et år siden kontakt med fagforeningen LO (NAF) da vi ønsket tariff på arbeidsplassen. Hele denne tiden senere har vi fremdeles ikke fått tariff på arbeidsplassen, vi er også usikre på hvor langt i prosessen vi har vært», het det i brevet Filter Nyheter har fått tilgang til.

Det kom frem at vekterne mente at fagforeningen ikke var skikket til å hjelpe dem i den pågående virksomhetsoverdragelsen, arbeidskonfliktene og undersøkelsessaken i kjølvannet av varselet til styret, all den tid LO var så sterkt representert i Ankerstiftelsens styre og kontrollorgan:

«Nå er vi 8+ (åtte, pluss) ansatte i avdelingen som ønsker å engasjere advokat. Vi er klare over at Ingunn Gjerstad sitter som nestleder i styret for bedriften, og at Gjerstad også er LO-sjef i Oslo. Vi er også klare over at stiftelsen Anker STI er en LO-stiftelse. Vi anser derfor fagforeningen som inhabil».

LO-topp og styremedlem: – Går fint an å sjonglere

Filter Nyheter har fremlagt uttalelsene om inhabilitet og dobbeltroller for Ingunn Gjerstad. Gjerstad er leder for LO i Oslo. Under LO sorterer både Fellesforbundet og Naf. Samtidig er hun nestleder i Ankerstiftelsens styre. Hun avviser at det har påvirket vekteravdelingen negativt:

– Hvis vekterne har trodd at jeg som styremedlem har hatt en slags kikador-rolle overfor fagforeningene, så har de i beste fall misforstått. Som leder for LO i Oslo kjenner jeg til de som jobber i de ulike fagforeningene i Oslo. For halvannet år siden medvirket jeg til et fellesmøte mellom Naf, Fellesforbundet og vekterne, med tanke på å bygge styrke på bakken, og muligheten for å danne en felles klubb. Det står jeg inne for, sier hun.

Rollen som styremedlem i Ankerstiftelsen er først og fremst å bidra til at stiftelsens formål oppfylles, sikre elever, lærlinger og studenter gode boliger de har råd til å bo i, sier hun.

– I tillegg har jeg ofte snakket  til ledelsen og i styret om hvor viktig det er å ha gode partsforhold i virksomheten. Jeg mener det går fint an å sjonglere disse rollene, sier hun.

Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo og nestleder i Ankerstiftelsens styre. (CC BY-SA 3.0)

Gjerstad tror at det er mangel på kunnskap om lover og partsforholdet som har gjort at det har spisset seg til i selskapet. Hun mener konfliktene kanskje ikke hadde blitt så sterke om klubben hadde hatt bedre skolering, men fremhever at medlemmer også må ta ansvar selv for å lese seg opp.

–  Vi opplever jo at vi må drive litt folkeopplysning om hva en fagforening er. Noen har kanskje en forventning om at fagforeningen skal komme inn i bedriften og ordne opp, men man må gjøre en del ting selv. Vi er ikke noe service-kontor. Man kan ikke kontakte fagforeningen og bestille en ferdig vare. Hvis de hadde etterspurt kurs, så hadde de nok fått det skreddersydd, sier Gjerstad.

Hun blir overrasket over å høre at det har vært så mye frustrasjon og fortvilelse blant medlemmene over hvordan dialogen med fagforeningen har vært.

– Det har antakelig vært et sprik mellom hva jeg har tenkt at jeg har snakket om, og hva de har oppfattet. Jeg har stolt på at de fikk lest og kurset seg opp. Jeg er skikkelig lei meg for at det gikk så skitt. Det er sterkt å beklage at det har vært så mye vondt, sier hun.

Får støtte fra hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet

Filter Nyheter har snakket med hovedtillitsvalgt i Ankerstiftelsen, som representerer selskapets ansatte som er organisert i Fellesforbundet. Han uttaler seg på betingelse om at navnet hans ikke brukes. Fellesforbundets tillitsvalgte sier at han skjønner vekternes reaksjon i saken.

–  Jeg synes det har tatt utrolig lang tid fra fagforeningen å avklare spørsmålet. Hadde det vært meg som stod i vekternes sko, så hadde jeg skrevet til mitt forbund at «dere har fire uker på dere til å komme med et svar», ja eller nei. Jeg ville ikke akseptert at det skulle tatt et år å komme frem til en løsning, sier han.

– Med alle de faktorene som har ligget bak her, så forstår jeg at vekterne føler seg forbigått og gjør seg sine tanker og begynner å stusse. 

Hovedtillitsvalgt for de øvrige ansatte ved Anker sier til Filter Nyheter at verken han eller tillitsvalgt for vekteravdelingen ble informert eller involvert i prosessen fra ledelsen vurderte outsourcing, og at alternativer ikke var oppe til drøfting.

– Outsourcingen var legal, ledelsen har rett til å gjøre det, men her burde ledelsen diskutert dette med oss med én gang det kom opp.

Selskapsledelsen mener alle regler er fulgt

Selskapsledelsen ved konsernsjef Svein H. Skjelle, som startet i selskapet i oktober 2020, sier overdragelsen skjedde i samsvar med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Han fremholder at ansettelsesforholdene for samtlige ansatte ble overført til den nye arbeidsgiveren og at lønns- og andre arbeidsvilkår ble videreført.

«Alternativene til overdragelse var å fortsette med egen vektertjeneste. De tillitsvalgte fremmet forslag om forbedringstiltak som ble vurdert av ledelsen, men disse tiltakene ville ikke gi tilstrekkelig virkning til å oppveie de fordelene som framgår av begrunnelsen for overdragelsen», skriver Skjelle i en epost til Filter Nyheter.

Konsernledelsen mener krav til medbestemmelse er ivaretatt, i og med at de tillitsvalgte ble informert i møte 30. juni og gitt mulighet å uttale seg i drøftelsesmøte 2. juli, dagen før overdragelsen ble kunngjort. I møtene var vaktselskapet representert.

Ledelsen avviser at arbeidskonfliktene og personalsakene ikke ble håndtert som de skulle. «Drift og arbeidsoppgaver ble behandlet i dialog og drøftelser med de ansatte, de tillitsvalgte og i Arbeidsmiljøutvalget», skriver konsernsjefen. Han legger til at selskapet benyttet sin styringsrett innenfor rammene av tariff og arbeidsavtaler.

I kjølvannet av Arbeidstilsynets pålegg sier selskapet at det ble satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra selskapet, tillitsvalgte og verneombud for å utbedre disse påleggene.

Hadde gyldig tariffavtale – visste det ikke

Styret og selskapet er samtidig klar på at vekterne i Anker hadde tariffavtale på stedet: De var omfattet av Fellesforbundets Riksavtale. Vekterne kunne dermed fått hjelp fra Fellesforbundet straks, om de bare hadde meldt seg inn der. Ifølge Naf stod det i arbeidskontraktene til flere av vekterne kun «Naf-avtale» under punktet for tariff, Riksavtalen ble ikke nevnt.

Ut fra kommunikasjonen Filter Nyheter har fått tilgang til, ser det ikke ut til at vekterne på Anker på noe tidspunkt forstod at de hadde en gjeldende tariffavtale. Det er også nytt for hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet.

– Jeg oppfattet at vekterne var litt på sida av tariffavtalen til Fellesforbundet. Vekternes tillitsvalgte sendte mye henvendelser frem og tilbake, det var tydelig at det hun ønsket var å få ordnede forhold for vekterne. Det har vært mye frem og tilbake. Jeg oppfattet at det de ønsket var å komme inn i systemet. Det kan hende jeg ikke har gjort jobben min som tillitsvalgt, men vekterne gikk til Naf. Hvis Naf mente jeg skulle forhandle for vekterne, burde Naf kommet til meg, sier han.

Naf beklager: – Vi snakket nok litt forbi hverandre

Administrasjonsleder for Nafs avdeling 2, Hilde Nylén, beklager at de brukte så lang tid å avklare vekternes tilhørighet, og sier det var for lang tid.

– Vi snakket nok litt forbi hverandre. Det var også krevende å få på plass en god dialog lokalt. Koronasituasjonen spilte nok også inn, sier hun.

Samtidig fremholder hun at Naf oppfattet at vekterne sterkt ønsket å tilhøre dem, og at Naf prøvde å komme vekterne i møte på dette.

Hilde Nylén, Naf Naf

Nylén synes det er «rart» at vekterne ikke selv forstod at de hadde en gyldig tariffavtale på stedet. Det at vekterne sorterte under Fellesforbundet var noe Naf ønsket «å rydde opp i». Naf mente Vekteroverenskomsten var den beste for vektere, siden Riksavtalen ikke omtaler vakthold og Fellesforbundet ikke har kompetanse på bransjen.

På spørsmål om når og hvordan Naf forklarte dette for medlemmene på Anker, svarer Nylén at «dette har blitt orientert om flere ganger både i epost og i samtaler/møter, allerede fra januar av». I korrespondansen fra Naf til klubben som Filter Nyheter har sett, skrives det aldri eksplisitt at vekterne har en gyldig avtale på stedet.

– Jeg forstår godt at alt dette tariff-tekniske har vært vanskelig å få grep om, kanskje spesielt da vi begynte å vise til disse andre særavtalene som kunne være mulige løsninger. Jeg beklager både at det tok så lang tid og at vi ikke formidlet dette på bedre måter, sier Nylén.

Tror LO-forbindelser var en styrke

Nylén synes det er «kjedelig» at vekterne endte med å hyre en ekstern advokat fordi de ikke hadde tillit til fagforeningens uavhengighet. Hun tror forbindelsene og kontakten underveis tvert imot var en styrke.

– Kan hende hadde det vært enda mer krig uten den dialogen, sier hun.

Nylén mener resultatet i outsourcing-prosessen kunne ha blitt annerledes om klubben også hadde hatt en tariffavtale på plass med Naf i ryggen, og at dersom virksomhetsoverdragelse ikke ble drøftet med hele tillitsmannsapparatet i Anker, så er det «svært kritikkverdig».

 – Det er veldig trist. Sånn skal det ikke være. Når fagbevegelsen i sin tid var med og stifte Anker og er så sterkt representert i styret i stiftelsen, så er det naturlig å forvente at alle ansatte opplever seg godt ivaretatt. Det er pinlig, sier Nylén, og legger til at «det dessverre har vært noen eksempler på at heller ikke fagbevegelsen følger alle regler på en god måte».

– Hvorfor er det sånn?

– Man blir kanskje så opptatt av å passe på andre at man glemmer å stelle sin egen hage.

Mener styret har håndtert saken riktig

Overfor Filter Nyheter gjør styreleder i Ankerstiftelsen Svein Spilling det klart at han mener styret ha håndtert varselet de fikk på riktig måte. Styret hyrte en arbeidsrettsadvokat, Lars Holo, til å gjøre undersøkelser og mekle i konflikten. Arbeidet kom ikke ordentlig i gang før august. I innledende møter overleverte varslerne det de hadde av skriftlig dokumentasjon til advokaten.

Etter to måneder, da dato for overdragelsen nærmet seg, gjorde Holo det klart at partene måtte gjøre opp seg imellom gjennom mekling, «ellers ville de ta med seg problemene over til ny arbeidsgiver». Varslerne avslo å stille opp til et slikt meklingsmøte. Holo fullførte deretter sitt oppdrag på det grunnlaget han da hadde. I sin skriftlige redegjørelse til styret 31. august konkluderte han med at varselet og den øvrige kritikken som var blitt fremsatt under prosessen, ikke ga grunnlag for ytterligere tiltak fra arbeidsgivers side.

– Personalsakene ble ikke løst. Hva tenker du om det som ble resultatet av undersøkelsesarbeidet?  

– Det mener jeg ikke noe om. Vi har fulgt opp det vi fikk. Det er to ting: Var det grunnlag for å gjøre noe, basert på det vi fikk vite? Og det andre var at tiden gikk ut, sier Spilling.

– Tiden gikk ut. Er det en grei avslutning?

– Jeg synes det er helt greit at vi brukte den tiden som var nødvendig for å finne ut hva dette var. Det synes vi var vel verdt pengene.

10 av 15 ansatte i avdelingen engasjerte til slutt advokat, går det frem av varslerens epostdialog med styret. Vekterne mente saken ikke har blitt behandlet som en varslingssak etter arbeidsmiljøloven, og at styret i praksis aksepterte overtrampene gjort av de aktuelle lederne i bedriften.

På spørsmål om hva styreleder Spilling tenker om at en LO-styrt bedrift har ansatte som opplever det som at de jobber uten tariffavtale, svarer Spilling at Naf burde fortalt vekterne at de faktisk hadde en eksisterende avtale på arbeidsplassen som gjaldt dem.

– Jeg og bedriften kan ikke nekte dem å være organisert i et annet forbund. Men når de går til Naf, så forplikter Naf å fortelle dem hvordan det henger sammen. Det må Naf svare på, sier Spilling.

– Har ikke selskapet en rolle i å informere de ansatte om avtaler og ordninger?

– I prinsippet er det tillitsmannsapparatet som skulle tatt imot dem og gitt dem en innføring i deres rettigheter. Som ledelse skal man være forsiktig med å prøve å overta de oppgavene som tillitsmannsapparatet har i en bedrift. Styret har vært veldig tydelig overfor ledelsen på at flest mulig skal kunne ha anledning til å være organisert, og ha ryddige forhold, sier Spilling.

Spilling, som også sitter i kontrollutvalget til LO sentralt og har 20 år i Fellesforbundet bak seg, er overbevist om at en søknad om Naf-tariff for vekterne i Anker ville blitt stoppet i LO. Han sier at han først i august-september i år oppdaget at det var ansatte på Anker som ønsket å tegne avtale med Naf.

– Jeg sa at «det blir over mitt lik, dere får sparke meg om dere gjør det», sier Spilling.

– Vekterne hyret ekstern advokat i frykt for inhabilitet i fagforeningen. Hva tenker du om det?

– Jeg synes ikke det er noe ålreit, men jeg registrerer at det ble sånn. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Vi har invitert dem til oppklarende møte, men de har nektet det.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.