PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler publisert av Filter Nyheter om NTNU-ansatte Øyvind Eikrem. Den første artikkelen hevdet at Eikrem hadde benyttet en hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter. Filter Nyheter hadde snakket med flere anonyme kilder som fortalte at Eikrem hadde opprettet kontoen. Det ble publisert en rekke eksempler på hva Eikrem skulle ha skrevet under sin anonyme profil. Den andre artikkelen, publisert noe senere, handlet om at en kollega hadde varslet NTNU-ledelsen om at han mente Eikrem sto bak kontoen. Eikrem benekter alle forhold.

Klager er Øyvind Eikrem. Han reagerer på at Filter Nyheter påstår å vite at han har kommet med en rekke konkrete ytringer. Ifølge klager bygger artikkelen kun på antagelser. Det anvendes utelukkende anonyme kilder, og det finnes ingen bevis. Det vises til en artikkel i Khrono der en annen person innrømmer å ha skrevet det han tillegges. Klager skriver at det ikke kan være opp til ham å bevise sin uskyld. Klager viser også til et brev fra NTNU til Datatilsynet, der NTNU, ifølge klager, skriver at publiseringene i seg selv ikke er bevis nok, og at opplysninger som er kommet til arbeidsgiver fra ansatte ikke gir grunnlag for å bekrefte de påståtte saksforholdene. Klager mener Filter Nyheter ikke opptrer kildekritisk, og minner om en konflikt ved hans arbeidssted.

Filter Nyheter avviser klagen og mener klager ikke peker på noen feil i artiklene. Filter Nyheter har ikke benyttet kilder som er i konflikt med klager, og avviser å ha opptrådt ukritisk. Filter Nyheter forsøkte å få kildene til å stå frem, men da det ikke lot seg gjøre, mener avisen dette er en slik sak der bruk av anonyme kilder er berettiget. Ifølge Filter Nyheter har klager selv fortalt venner og universitetskolleger om kontoen, framstilt den som sin personlige, og disponert den på en måte som samsvarte med alle andre tilgjengelige data og riktige tidsrom. Filter Nyheter viser også til at Universitetsavisa har en kilde som sier det samme. Filter Nyheter opplyser at det er bekreftet at en NTNU-ansatt har varslet ledelsen om klagers tilknytning til kontoen. Klager har fått mange muligheter til imøtegåelse og tilsvar, uten at han har benyttet seg av det i særlig grad.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil først presisere at det kun er de to påklagde artiklene som blir vurdert, selv om Filter Nyheter mener andre artikler er relevante. Videre understreker utvalget at alle innklagede punkter er gjennomgått, men at uttalelsen omhandler det PFU mener er det sentrale.

PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse. Det dreier seg om vesentlig journalistikk.

Utvalget konstaterer at Filter Nyheter fastslår at klager står bak kontoen og at klager har skrevet det eksemplene viser. Spørsmålet blir om dette er dokumentert.

Vær Varsom-plakaten (VVP) stiller strenge krav til opplysningskontroll og kildebredde, ikke minst når pressen publiserer rammende anklager mot enkeltpersoner, jf. VVP 3.2. Hvis en redaksjon ikke har dekning for å slå fast en opplysning, må det tas nødvendige forbehold. Hvis opplysningene kommer fra anonyme kilder, kreves det særlig varsomhet.

Når det gjelder bruken av anonyme kilder i denne saken, mener utvalget at det var forståelig og akseptabelt. Utvalget merker seg at Filter Nyheter hadde flere kilder, og utvalget har ikke grunnlag for å tvile på at Filter Nyheter har vært kritisk både i valg av kilder, og til kildene. Tidligere konflikt klager har vært involvert i, påpekes også i artikkelen.

På bakgrunn av det de anonyme kildene fortalte, hadde Filter Nyheter også grunn til å stille spørsmål ved klagers tilknytning til kontoen. Klager er i en rolle og posisjon som gjør at han må akseptere et slikt søkelys. Han er også en erfaren debattant som kan svare for seg.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at Filter Nyheter er så konstaterende. Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette. Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold. PFU mener derfor at artiklene kommer i strid med VVP 3.2 Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug, Kjell Arne Røvik, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes