Etter at den mye omtalte migrasjonsplattformen i FN (les hele teksten her) mandag ble stadfestet på en konferanse i Marrakech, kom Norge tirsdag med et innlegg som utdyper regjeringens holdning til dokumentet.

Norge deltar særlig for å «forbedre migrasjonshåndteringen og å demme opp for irregulær migrasjon», ifølge uttalelsen.

Fra talerstolen slo statssekretær Marianne Hagen fast at enigheten er «et skritt videre og et skritt i riktig retning» og at teksten er «sannsynligvis det beste kompromisset som kan oppnås». 

Hun listet opp åtte punkter der Norge understreker sin tolkning av dokumentet. Flere av punktene er åpenbare svar på påstander og krav i debatten her hjemme. Noen utdrag:

  • «Den globale plattformen oppretter (…) ingen nye juridiske kategorier, og den slår heller ikke fast at migrasjon er en menneskerett. I tillegg tillater den at landene forbeholder visse rettigheter og velferdsgoder for de regulære migrantene». 
  • «…bekrefter statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres privilegium til å styre migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten.I så måte har statene myndighet til å skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus. Videre er en effektiv grenseforvaltning avgjørende for sikkerheten til stater, lokalsamfunn og migranter i bekjempelsen av menneskehandel og menneskesmugling.».
  • «(…) kan [ikke] tolkes som en forpliktelse til å utvide norsk lovgivning eller praksis når det gjelder arbeidsmigrasjon, utdanningsmuligheter og familieinnvandring, ettersom norsk rett allerede er i samsvar med folkeretten».
  • «Fra norsk side legges det til grunn at internering av utenlandske borgere, også av mindreårige, kan være nødvendig i noen tilfeller, men bare som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom».
  • «Norge tolker ikke den globale plattformen dithen at den krever endring av reglene for migranters adgang til å eksportere norske velferdsgoder».
  • «Den globale plattformen anerkjenner verdien av en fri presse, og Norge erkjenner at det er ingenting i plattformen som begrenser utøvingen av fri og faktabasert journalistikk om migrasjon».

I Norge tok Frp dissens i regjeringen før Norge formelt anerkjente plattformen.

– Uttalelsen fra Norge ligger veldig på den fra Danmark.  Den er selvsentrert og er mest myntet på et hjemlig publikum for å berolige Frp og andre (kritikere), sier Sylo Taraku i en Facebook-oppdatering fra Marrakech. Taraku er rådgiver i tankesmien Agenda og del av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg.

USA, Australia, Østerrike, Polen, Ungarn, Latvia, Tsjekkia, Slovakia, Den dominikanske republikk og Chile endte med å trekke seg fra plattformen, mens posisjonen er uavklart for enkelte andre land før enigheten mellom de øvrige formaliseres i FNs generalforsamling om en uke.