Dette er velgerne som stemmer på Sverigedemokraterna – tre av fire er menn

Partileder Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA (CC).

Det er uhyre jevnt mellom blokkene i forkant av riksdagsvalget i Sverige på søndag.

Fredagens oppdaterte meningsmåling fra SVT/Novus viser at dersom det hadde vært valg i dag, ville den rødgrønne blokken vunnet en forsvinnende liten seier med 49,7 prosent av stemmene – bare 0,3 prosentpoeng foran de borgerlige partiene.

Socialdemokraterna med sittende statsminister Magdalena Andersson troner fremdeles på topp blant partiene med 30,3 prosents oppslutning, skal vi tro dagens meningsmåling.

Men Sverigedemokraterna (SD), som for få år siden var et paria-parti i den svenske Riksdagen, ligger an til å bli det nest største politiske partiet i Sverige med en oppslutning på nåværende tidspunkt på 21,2 prosent.

SD er også partiet som helt klart har økt mest i oppslutning dersom man sammenlikner fredagens måling med valget i 2018, med en fremgang på 3,7 prosentpoeng.

Hvem er velgerne som i økende grad har strømmet til urnene for å stemme Sverigedemokraterna frem? Og hvilke saksområder er de opptatte av?

Store blant menn

En fersk undersøkelse fra analysebyrået Kantar Sifo gir et innblikk i hvem som er Sverigedemokraternas støttespillere foran søndagens valg.

Den viser at Sverigedemokraterna står særlig sterkt hos menn, arbeidere og blant folk som bor i distriktene.

I undersøkelsen ble folk spurt om hvilket parti de støtter, hvor gamle de er, hvilket utdanningsnivå de har, hva de jobber med, hvor de bor og om de er medlem av en fagforening. De ble også spurt om husholdningsinntekt og om de stemte ved forrige valg.

Særlig er det stor forskjell i Sverigedemokraternas oppslutning blant kjønnene:

Blant mennene som har deltatt i undersøkelsen står SD like sterkt som det en gang så dominerende Socialdemokraterna, med i overkant av 25 prosent av stemmene. I kontrast vil bare 12,6 prosent av kvinnene stemme på partiet.

De rødgrønne Socialdemokraterna gjør det på sin side sterkt hos kvinnene, med hele 36 prosents oppslutning.

I en tidligere undersøkelse som analysefirmaet Novus gjennomførte mellom april og juni i år, fant de også en stor kjønnsforskjell blant SD-velgerne:

26 prosent var kvinner mot hele 74 prosent menn.

Illustrasjon av funnene fra Novus-rapporten fra april–juni i år. Inntektsskalaen summerer ikke til 100 prosent, da ikke alle deltakerne ville oppgi eller kjente husholdningsinntekten sin. Kilde: Novus Group International AB.

Har fullført videregående, er arbeidere

Også innen utdanning tegner det seg et tydelig bilde:

Et stort flertall av Sverigedemokraterna-velgerne har videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

Kantar Sifo-undersøkelsen fra september fant at hele 61 prosent av SD-velgerne oppga «gymnasium» som høyeste utdanningsnivå. 22 prosent hadde høyere utdanning, mens 16 prosent hadde fullført grunnskolen.

Tilsvarende funn i Novus-rapporten fra juni var 57 prosent for videregående skole, 19 prosent for høyere utdanning og 24 prosent for grunnskole.

Et annet slående resultat er den store oppslutningen Sverigedemokraterna har fått blant arbeidere.

Sverigedemokraterna får den største støtten blant arbeiderne som deltok i undersøkelsen til Kantar Sifo. Rett bak kommer Socialdemokraterna, som tradisjonelt har vært det stolte arbeiderpartiet i Sverige.

Når man ser på Sverigedemokraternas velgere samlet, er hele 39 prosent av dem arbeidere, 26 prosent er pensjonister og 21 prosent er ansatt i offentlig sektor. Et fåtall er studenter eller selvstendig næringsdrivende.

Blant de arbeidsledige som deltok i undersøkelsen utgjorde SD-velgerne nær 17 prosent, men fordi det totale antallet arbeidsledige er lavt, utgjør de også en svært liten andel blant SD-velgerne (1 prosent).

Har mindre støtte i storbyene

Sverigedemokraterna-velgerne er godt fordelt rundt om i Sverige og utgjør omtrent en like stor andel av velgerne i de ulike regionene, viser undersøkelsen fra Kantar Sifo.

Unntakene er de sydsvenske regionene Blekinge og Skåne, der Sverigedemokraterna er det største partiet med en velgerandel på 29,6 prosent. På motsatt hold ligger Stockholmsområdet, der Sverigedemokraterna kun utgjør 12,6 prosent.

Mens oppslutningen til Sverigedemokraterna ligger rundt landsgjennomsnittet i mindre byer og tettsteder, har partiet ikke like bred støtte i de svenske storbyene sett under ett. Her utgjør de kun 11,7 prosent av stemmene.

I Stockholm by er andelen SD-velgere helt nede i 9 prosent.

Novus-rapporten fra juni viser også at flertallet av SD-velgerne bor utenfor byene.

  • Den ferske Kantar Sifo-undersøkelsen ble gjennomført i perioden 15. august–1. september med 10 144 intervjuer. Like mange menn som kvinner var med i undersøkelsen, og de var jevnt fordelt på alder. Halvparten av intervjuene ble gjennomført på telefon, halvparten gjennom panelintervjuer.

Vinner på innvandring og lov og orden

«Lov og orden» har gjennomgående pekt seg ut som det viktigste saksområdet for velgerne i årets riksdagsvalg.

Og en fersk meningsmåling fra Aftonbladet/Demoskop viser at flere velgere mener at nettopp Sverigedemokraterna er partiet som er best på «lov og orden».

Administrerende direktør Karin Nelsson ved Demoskop mener det henger sammen med at velgerne oppfatter at Sverigedemokraterna har advart om segregering, utenforskap og kriminalitet i forbindelse med flyktningpolitikken, og at de har krevd hardere tiltak enn de andre partiene.

– Selv om alle partier nå snakker om hardere tak, oppfattes SD som de originale, ettersom det var de som snakket om denne saken først, sier Nelsson til Aftonbladet.

De har heller ikke sittet i regjering og representerer derfor nye muligheter, tror hun.

I tillegg viste undersøkelsen at partiet også økte sin oppslutning innen områdene «Sveriges økonomi», «miljø og klima», og «forsvar».

Nelsson tolker funnene som at Sverigedemokraterna ikke lenger blir oppfattet som et ensaksparti:

– SD er på samme nivå som de andre partiene nå. De behandles også av de andre partiene som en likeverdig part.

Illustrasjon av funnene fra Novus-rapporten fra april–juni i år. Kilde: Novus Group International AB.

I Novus-rapporten fra juni går det frem at de tre viktigste sakene for SD-velgerne i rangert rekkefølge er «innvandring og integrasjon», «lov og orden» og «helsevesen».

Hele 89 prosent av SD-velgerne mener at samfunnsutviklingen går i feil retning.

Sverigedemokraterna har ellers en lojal velgermasse – 83 prosent av de som stemte på SD i 2018 oppga at de skulle stemme på dem igjen i 2022. Partileder Jimmie Åkesson høster også stor tillit blant velgerne – til sammen ni av ti oppga at de hadde mye eller ganske stor tillit til ham.

  • Novus-rapporten er en sammenstilling av tre ulike undersøkelser som ble gjennomført i tidsperioden 7. april – 21. juni 2022. Intervjuene ble gjort via internett, gjennom et landsrepresentativt og tilfeldig rekruttert Sverigepanel. Totalt 3102 personer i alderen 18–79 år deltok i undersøkelsen, tilsvarende en responsandel på 57 prosent.

Følte seg lite hørt og respektert

I forkant av forrige riksdagsvalg i 2018, gjennomførte analysebyrået Kantar Sifo en undersøkelse blant velgerne for å forstå hvilke faktorer som kunne forklare den store økningen i oppslutning til Sverigedemokraterna (SD).

Den viste at Sverigedemokraternas velgerne svarte et godt stykke unna andre velgere på seks av syv spørsmål i undersøkelsen.

Særlig kraftig skilte SD-velgerne seg fra resten av velgerne på det som handlet om å bli respektert og lyttet til og å få valuta for skattepengene.

Slik svarte Sverigedemokraterna-velgerne på noen av spørsmålene i undersøkelsen:

«Synes du at politikere generelt respekterer ditt valg av levesett eller synes du ikke det?»

  • Bare 23 prosent av Sverigedemokraternas velgere svarte at de følte politikerne respekterte deres levesett, mens tilsvarende andel for velgerne til de rødgrønne partiene samlet var på 63 prosent og for de øvrige borgerlige partiene 60 prosent.

«Hvordan synes du politikere lytter til hva du mener?»

  • Hele 84 prosent av SDs velgere syntes at politikere lyttet svært eller ganske dårlig til hva de mener, sammenliknet med 43 prosent hos rødgrønne velgere og 47 prosent hos borgerlige.
Svar på spørsmål om i hvilken grad velgerne syntes at politikerne lyttet til dem i 2018. Kilde: Kantar Sifo.

«Føler du deg respektert i samfunnet eller gjør du ikke det?»

  • Nesten en tredjedel av Sverigedemokraternas velgere følte seg ikke respektert i samfunnet (31 prosent). Til sammenlikning var det bare 11 prosent av de rødgrønne velgerne og 8 prosent av de borgerlige som sa det samme.

«I hvilken utstrekning synes du at du får valuta for skattepengene du betaler?»

  • Hele 82 prosent av SD-velgerne syntes at de i ganske eller svært liten grad fikk valuta for skattepengene sine. I helt motsatt ende fant man de rødgrønne velgerne der 18 prosent svarte det samme, mens de borgerlige velgerne plasserte seg i midten med 45 prosent.
Svar på spørsmål om i hvilken grad velgerne syntes de fikk valuta for skattepengene i 2018. Kilde: Kantar Sifo.

I tillegg var det en betydelig større andel SD-velgere som syntes at media i ganske eller svært liten grad beskrev mennesker i deres livssituasjon på korrekt vis (55 prosent), sammenliknet med rødgrønne (29 prosent) og borgerlige (33 prosent) velgere.

Forskerne bak undersøkelsen tolker resultatene som at det finnes andre faktorer enn bare innvandring som fører stadig flere velgere til Sverigedemokraterna: «Kanskje blir innvandringsspørsmålet et symbol for at samfunnets fokus og ressurser går til andre enn meg selv.»

  • Kantar Sifo-undersøkelsen før forrige riksdagsvalg gikk ut til 1504 personer i Kantar Sifos tilfeldig rekrutterte, landsrepresentative webpanel og ble gjennomført mellom 23.–28. mai 2018. Den er vektet på kjønn, alder og region.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.