Politiet grep inn i valgkampen: Ulike begrunnelser for «forbud» mot Unge Venstres cannabis-tegning

Det vekker sterke reaksjoner at Unge Venstre i forbindelse med skoledebatter på flere steder i landet har fått beskjed om å fjerne eller utelate valgkampmateriell som tar til orde for legalisering av cannabis.

En tegning av en hånd som holder en joint og teksten «Legalize it» på flyveblader, buttons, klistremerker og bannere ble for sterk kost for blant andre fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder, som sendte e-post til alle rektorer med oppfordring om å stoppe kampanjen.

Ifølge Unge Venstre har også skoler i Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland sanksjonert mot ungdomspartiets valgkampmateriell. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark kaller politiets inngripen i deres valgkamp «et langt skritt i autoritær retning».

Filter Nyheters oversikt viser at begrunnelsene fra de ulike skolene og fylkene varierer:

I noen tilfeller henviser de til kontakt med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Det er en politisk organisasjon som ikke representerer politiet, men der mange politifolk er medlem. Foreningen er iherdige motstandere av legalisering av cannabis.

Andre steder viser skolesjefene til konkrete oppfordringer fra det lokale politiets forebyggende-grupper, ordensreglementet ved de aktuelle skolene, opplæringslovens paragraf 9-6 om reklame i skolen eller den samme lovens paragraf om elevens skolemiljø.

Møre og Romsdal: «Svært uheldig»

I forkant av tirsdagens skoledebatt ved Tingvoll skole i Møre og Romsdal skal Unge Venstre ha mottatt en sms fra en lærer som hadde ansvaret for gjennomføringen hvor det het at «dersom de ikke forholder seg til dette (et påbud om å ikke medbringe det aktuelle valgkamp-materiellet, red. anm.) er de uønsket på skolen».

Rektor Øystein Bråthen bekrefter dette overfor Filter Nyheter:

– Skolen har vært tydelig på at materiale som er brukt i Unge Venstres kampanje fremstår på en slik måte at det kan påvirke ungdommenes adferd og holdninger til narkotiske stoffer. Dette mener vi er svært uheldig. Vi mener også at dette bryter med opplæringslovens paragraf 9-6. Det ble kommunisert en tydelig forventning om at dette måtte etterfølges av Unge Venstre, sier Bråthen.

Ungdomspartiet skal ha imøtekommet skolens forventning om å ikke ha med det aktuelle materiellet da de sto på stand på skolen tirsdag, og ifølge Bråthen fått delta i skoledebatten på lik linje med de andre partiene.

Han understreker også at partiet har rett til å diskutere legalisering, men mener det er feil av dem å bruke valgkampmateriell og retorikk der rusmiddelbruk «gjøres til noe kult». Et eksempel på dette skal være utsagn i skoledebatten om at «Venstre skal sørge for at hvis du har lyst til å fyre opp en joint, skal du få lov til det».

Troms: Viser til opplæringsloven

Også fylkesutdanningssjef i Troms, Børre Krudtå, viser til opplæringslovens paragraf 9-6 når han begrunner hvorfor han i slutten av forrige uke sendte ut en e-post til rektorene med oppfordring om å fjerne Unge Venstres legaliseringsmateriell.

I forkant av dette hadde både Venstres ordførerkandidat i Tromsø, Morten Skandfer, og partiets ungdomskandidat Benedicte Bjørnås, blitt kontaktet direkte av en representant for det lokale politiet som ville snakke om det aktuelle valgkampmateriellet.

Fylkesutdanningssjef Krudtå avviser imidlertid overfor Filter Nyheter at han personlig var i kontakt med politiet før han tok tok avgjørelsen om å legge ned forbud mot kampanjen – men bekrefter at rektorene på de ulike skolene har vært i kontakt med dem.

– Jeg har ikke snakket med politiet i det hele tatt, og bare uttrykt skjønn – slik vi skal gjøre som skoleeiere, sier fylkesutdanningssjefen, som begrunner standpunktet sitt slik:

– Ytringsfriheten i Norge står sterkt. Men noen ganger møter ytringsfriheten et annet regel- og lovverk. Opplæringsloven er et sånt lovverk, som ikke kan gripe inn i ytringsfriheten, men likevel ha en betydning for den. Paragraf 9-6 sier noe som markedsføring og reklame. Det kreves at det utvises skjønn hos de lokale skoleeierne. Det er også laget en veileder i direktoratet som skal understøtte det lokale skjønnet, og det er dette grunnlaget jeg har brukt, sier Krudtå.

I den aktuelle lovparagrafen heter det at «skoleeieren skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape et kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, adferd eller verdier, mellom annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir brukt i opplæringen».

I Utdanningsdirektoratets veileder heter det at reklame som kan påvirke holdninger, adferd eller verdier «vil også kunne omfatte reklame fra organisasjoner, politisk reklame og reklame med religiøs påvirkning».

Trøndelag: «Vi så på dette som propaganda»

Ved Meråker videregående skole i Trøndelag ble Unge Venstres valgkampmateriell plukket vekk av skoleledelsen mens debatten pågikk, opplyser ungdomspartiet til Filter Nyheter. Partiets representant skal deretter ha fått beskjed om at forebyggende avdeling ved politiet i Værnesregionen hadde blitt enig med skoleledelsen om «at dette kunne være propaganda».

Ifølge Patric Zethelius, som er IKT-ansvarlig ved skolen og hadde ansvaret for skoledebatten forrige fredag, er denne fremstillingen bare «nesten» korrekt:

– Det ble ikke fjernet noen ting, men det vi mente var upassende ble lagt til side. Etter at debatten var ferdig, snakket vi med representanten for Unge Venstre og forklarte at vi så på dette som propaganda. Da fjernet han det, sier han til Filter Nyheter.

Zethelius sier at skolen på forhånd hadde blitt kontaktet av politiet i Værnesregionen, som informerte om at tilsvarende valgkamp-materiell var registrert lenger sør i landet.

– Politiet kom ikke med et påbud om å fjerne materiellet, men de ba oss om å se på det, sier Zethelius.

Dette bekreftes av rektor Bjørg Sissel Kvannli:

– For oss ble dette en tosidig sak: Skolen har et reglement som forbyr rus og rusmidler. I tillegg var dette utformet som reklamemateriell, med klistremerker og buttons. Som rektor kan jeg ikke godta reklame i skoletida for noe som er ulovlig, sier hun til Filter Nyheter.

Lensmann: Bekymret av virkemiddelbruk

Lensmann Kjetil Ravlo ved Værnes lennsmannsdistrikt sier det var han som tok kontakt med Meråker videregående skole om saken:

– Vi ble oppmerksomme på at Unge Venstre hadde en kampanje med en virkemiddelbruk som etter min vurdering gikk for langt. Det bekymret meg med tanke på målgruppa. Skolene er en viktig partner i det forebyggende arbeidet. Derfor kontaktet jeg rektor. Politiet har ingen anledning til å forby dette, men det kunne hende at skolen hadde et ordensreglement som kunne si noe om det, sier Ravlo til Filter Nyheter.

Han understreker at skolen selv besluttet hva de ville gjøre med saken, men at han ville tillate seg å ha en mening.

Lensmannen er medlem av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som altså jobber politisk for det motsatte av Unge Venstres standpunkt.

Lederen for foreningen, Jan Erik Bresil, har engasjert seg sterkt i debatten rundt ungdomspartiets valgmateriell – og skrev blant annet om det i Dagbladet på lørdag.

Ravlo avviser imidlertid at han tok kontakt med Meråker videregående skole i kraft av sitt NNPF-medlemskap.

– Nei, jeg representerte ikke dem i denne sammenhengen, men tok kontakt som lensmann. Forebygging skal stå i fokus hos oss. Det var virkemiddelbruken jeg reagerte på. Jeg mener Unge Venstre gjerne kan kjøre debatten om legalisering uten denne virkemiddelbruken rettet mot ungdom under 18 år, sier Ravlo.

Rogaland: «Informert av Norsk Narkotikapolitiforening»

Unge Venstre opplyser til Filter Nyheter at de har fått melding fra seksjonssjef ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune om at:

«Det vil ikke bli akseptert valgmateriell preget av agitasjon for legalisering av cannabis og narkotika generelt under valgtorgene og debattene på de videregående skolene i Rogaland. Deltakelse på arrangementet forutsette at en aksepterer dette». 

Sekssjonssjef Randi Hummervoll hadde ikke anledning til å svare på spørsmål fra Filter Nyheter tirsdag. Det hadde heller ikke fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland, hans stedfortreder Ståle A. Wold, fylkesrådmann Inge Smith Dokken eller andre med kjennskap til saken i fylkeskommunen.

I et brev som ifølge Venstre skal være sendt fra Joar Loland til rektorene i fylket – heter det imidlertid at «fylkesrådmannen er blitt informert av Norsk Narkotikapolitiforening om at valgtorg og skoledebatter i noen fylker er blitt preget av agitasjon for legalisering av cannabis og narkotika generelt. Slik agitasjon vil ikke bli akseptert på de videregående skolene i Rogaland».

I brevet henvises det for øvrig til opplæringslovens paragraf 9a (som omhandler elevenes skolemiljø) og skolenes «eget rusreglement».

Kierulf: – Handler om ulike politiske syn

Lokale Unge Venstre-ledere har kalt skolenes sanksjoner sensur – og til en viss grad fått støtte fra Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Hun sier til NRK at skolene ikke kan nekte utdeling av klistremerker med budskap man er uenig i og samtidig tillate utdeling av andre. Kierulf påpeker også at det er langt fra åpenbart å tolke slagordet «legalize it» som en oppfordring til å bruke cannabis.

– Slik jeg leser det, er en mer nærliggende tolkning at cannabis bør legaliseres. Et slik budskap trenger ikke innebære noen nedvurdering av farene ved misbruk. Det handler om to ulike politiske syn på hvordan samfunnet best bør møte utfordringene ved rusmisbruk. Dette er det legitimt å være uenig om, sier Kierulf.