Kutter 500 000 i statsstøtten til Human Rights Service

Hege Storhaug i HRS.

Stiftelsen Human Rights Service mottok i både 2017 og 2018 en støtte på 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet.

Det øremerkede tilskuddet til «nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet», der aktører som Norsk organisasjon for asylsøkere og Innvandrernes landsorganisasjon også mottar midler, skal medvirke til at innvandrere og barna deres deltar og får «mer tillit i det norske samfunnet».

HRS og Hege Storhaug er imidlertid mer kjent for sin sterkt islamkritiske blogg, der de i fjor høst blant annet oppfordret lesere til å bilder av muslimer på gata. I år blir støtten kuttet med en halv million kroner:

Fra en årlig overføring på 1 835 000 kroner, er støtten til HRS nå redusert til 1 335 000. Ingen andre organisasjoner har fått kutt i sin støtte. Organisasjonen Født fri, som arbeider mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, er ny på lista over tilskuddsmottakere og skal motta fem millioner kroner, ifølge forslaget til statsbudsjett.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) foreslo allerede i 2016 at HRS burde miste statsstøtten. Direktoratet har ansvaret for å følge opp de ulike organisasjonene som får penger fra det offentlige for å jobbe med integrering.

I rapporten fra direktoratet het det at «HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten til samfunnet blant deler av innvandrerbefolkningen».

Likevel var HRS fortsatt inne som tilskuddsmottaker da forslaget til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem i fjor. Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) forsvarte HRS-støtten i et intervju med Filter Nyheter:

«Det kan ikke være sånn at bare de med helt korrekte meninger får statsstøtte. Da blir det forferdelig kjedelig. Det er heller ikke poenget med statsstøtten. Den er til for å støtte organisasjoner som jobber litt forskjellig».

I 2017 sørget også Frp for å endre ordlyden i vilkårene for å motta støtte: Setningen om at «tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres». En tilsvarende ordlyd gjelder fortsatt.

Integreringsfeltet ligger nå under kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i Kunnskapsdepartementet. Totalt foreslår regjeringen 33,9 millioner kroner i øremerkede midler til de nasjonale ressursentrene på integreringsfeltet.