Faktasjekk: Resett har ingen dekning for påstand om muslimske voldtektsmenn

«60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer», skriver det høyreradikale nettstedet Resett i en tekst som framstår som en nyhetsmelding publisert mandag denne uken.

Men det finnes ikke dekning for denne påstanden i kilden Resett selv lenker til, viser Filter Nyheters undersøkelse.

Heller ikke tall fra det nasjonale statistikkbyrået i Nederland gir noen indikasjon på at påstanden er riktig isolert sett.

Samtidig sier den ledende nederlandske kriminologen Anton van Wijk til Filter Nyheter at data som kan påvise en eventuell sammenheng mellom voldtektsforbrytelser og religiøs tilhørighet i landet etter all sannsynlighet ikke finnes.

Faksimile av teksten Resett publiserte mandag denne uken.

Avskrift fra omstridte Gatestone Institute

Teksten i Resett handler ikke først og fremst om voldtekt, men grooming – et begrep som i denne sammenheng blir brukt om en form for menneskehandel der unge jenter blir manipulert inn i prostitusjon av menn som utgir seg for å ønske kjærlighetsforhold.

Forfatter av Resett-teksten er Jan Simonsen, som tidligere har vært Frp-politiker og uavhengig representant på Stortinget, men i dag er organisatorisk nestleder i mikropartiet Demokratene.

For å underbygge påstanden i tittelen, slår Simonsen fast at «forskning har vist at 89% av voldtektsmennene i Nederland har innvandrerbakgrunn, og at 60% er muslimer»:

«Forskning har vist», skriver Jan Simonsen i den aktuelle Resett-teksten.

Simonsen lenker til den anti-islamske stiftelsen Gatestone Institute, som en rekke ganger er blitt tatt i å spre falske nyheter og sterkt forvridde fakta.

Stiftelsen har tidligere publisert dramatiske påstander som at Storbritannia er i ferd med å bli en «islamistisk koloni», at Europa står overfor «Den store hvite døden» som følge av muslimsk innvandring og oppspinn om at innbyggere i Tyskland får boligene sine beslaglagt i stor stil for å huse migranter.

Amerikanske medier satte søkelysetusannheter publisert av Gatestone våren 2018 da John Bolton – USAs nåværende nasjonale sikkerhetsrådgiver – ennå satt i styret til den omstridte stiftelsen mens han var i ferd med å bli utnevnt av Donald Trump.

Studien handler ikke om voldtekt i Nederland

Teksten hos Gatestone handler om det som framstilles som en generell islamisering av Nederland.

I passasjen om manipulering av mindreårige og sexsalg blir det lenket en artikkel i den nederlandske avisen Algemeen Dagblad, som skriver at antallet ofre for denne type virksomhet har økt betraktelig de siste årene, men uten at etnisiteten eller den religiøse tilhørigheten til bakmennene blir nevnt i avisartikkelen.

Videre heter det i Gatestone-teksten at «forskning har vist at 89 prosent av voldtekts-groomerne [vår uthevning] har innvandrerbakgrunn og at 60 prosent er muslimer». Dette underbygges av lenker til en artikkel i avisen de Volkskrant.

Artikkelen i de Volkskrant ble publisert den 25. februar 2005, altså for 14 år siden. Saken handler om såkalte loverboys, som er det nederlandske kallenavnet på personer som manipulerer mindreårige til å selge sex. De fleste «loverboys» er innvandrere, står det i artikkelen, som viser til en studie fra forskerne Linda Terpstra, Anke van Dijke og Marion van San.

Rapporten «Loverboys, et offentlig anliggende» besto av dybdeintervjuer og en undersøkelse av 92 menneskehandlere/halliker.

I studien fra 2005 har forskerne samlet opplysninger om 92 loverboys som er blitt arrestert av politiet i løpet av de siste sju årene. De fleste av disse er mellom 20 og 30 år. De har ingen eller lite utdanning og lang kriminell løpebane forut for hallik-virksomheten, heter det i teksten.

89 prosent av utvalget i den aktuelle studien har innvandrerbakgrunn. Av disse igjen har 60 prosent muslimsk bakgrunn.

Dette er altså ikke generelle tall over alle voldtekter begått i Nederland, verken i 2005 eller i dag. Den aktuelle studien har ikke undersøkt den etniske eller religiøse bakgrunnen til personer som er dømt, siktet eller anmeldt for voldtekt i Nederland.

Når Resett skriver at «60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer», finnes det altså ingen dekning for dette i tekstene som Jan Simonsen eller Gatestone Institute lenker videre til. På et rent matematisk plan er det heller ikke slik at 60 prosent av en andel på 89 prosent utgjør 60 prosent av hele utvalget.

Simonsen: Vil korrigere teksten

Til Filter Nyheter sier Jan Simonsen at han skriver mange tekster for publisering hver dag og at han er opptatt av å lenke til pålitelige kilder. Han sier også at fakta i denne saken må stå for Gatestone Institute sin regning.

– Jeg siterer en seriøs tenketank som har en veldig høy standard, sier Simonsen.

Tidligere Frp-politiker Jan Simonsen.

Konfrontert med at han også har trukket det instituttet skriver for langt i sin gjengivelse hos Resett, gir han uttrykk for at dette var en misforståelse og at han vil korrigere teksten.

Dette er imidlertid ikke første gang at Resett og Simonsen gjør lite grundig kildearbeid. I en tekst fra september i år, slo Simonsen fast at en dansk 20-åring ble voldtatt av en gruppe østafrikanere. Han lenket den gang videre til en tekst der voldtekt ikke var omtalt – det hadde ikke skjedd:

Simonsen skrev at den danske gutten ble voldtatt, men det sto ingenting om dette i originalteksten (t.h.).

Resett beklaget og fjernet siden teksten.

Et søk i Resetts arkiv viser at Jan Simonsen har skrevet minst 26 tekster der han henter informasjon fra eller lenker til Gatestone Institute.

Offentlig statistikk kan ikke underbygge påstanden

Filter Nyheter har gjennomgått tall fra CBS, som er det nasjonale statistikkbyrået i Nederland. I tallene finnes ingen indikasjoner på at påstanden om at «60 prosent av nederlandske voldtektsmenn er muslimer» er riktig.

I fjor ble det anmeldt 2690 personer for sedelighetsforbrytelser i Nederland, kommer det fram i statistikken. Av disse ble 1420 registrert som etniske nederlendere, altså en andel på 52 prosent. 1250 var registrert som innvandrere, mens de resterende 20 ikke var registrert med bakgrunn.

Av innvandrerne var 310 registrert som innvandrere fra vestlige land, mens 940 var ikke-vestlige. De ikke-vestlige utgjør altså 34,9 prosent av denne totalen.

Brutt ned på landene som er tilgjengelig i databasen, viser tallene at 160 av de anmeldte for sedelighetsforbrytelser kom fra Marokko, 90 fra Tyrkia og 430 fra andre ikke-vestlige land. Samtidig var 110 fra Antillene eller Aruba, samt 140 fra Surinam, altså tidligere nederlandske kolonier.

Gjør man en en overforenkling og slår fast at alle fra Marokko, Tyrkia og kategorien «andre ikke-vestlige land» faktisk er muslimer, blir andelen bare litt over 25 prosent.

Men det er flere utfordringer med denne statistikken: Tallene omfatter anmeldelser av alle sedelighetsforbrytelser etter den nederlandske straffelovens paragrafer 239-250, der voldtekt bare utgjør én av paragrafene. Videre sier tallene ingenting om religiøs tilhørighet.

Kriminolog: – Finnes ikke tilgjengelig data

Den toneangivende kriminologen Anton van Wijk, som driver det nederlandske forskningsinstituttet Bureau Beke, har tidligere forsket på seksualforbrytelser og etnisitet i Nederland, men sier han ikke har sett på religiøs tilhørighet spesielt.

– Så vidt jeg vet finnes det ikke tilgjengelig data i Nederland når det kommer til religiøs bakgrunn og kriminalitet/seksualforbrytelser, skriver van Wijk i en epost til Filter Nyheter.

I den 13 år gamle forskningsrapporten «Seksualforbrytelser og etnisitet», som ble publisert i 2005 og bygger på data fra nederlandsk politi samme år, skriver van Wijk og medforfatter Arjan Blokland at:

  • Av alle anmeldelser av alle typer kriminalitet politiet mottok dette året, var 56 prosent rettet mot etniske nederlendere.
  • Samtlige etniske minoriteter var imidlertid overrepresentert i statistikken, altså etter at anmeldelsene var vektet mot folketallet i den aktuelle gruppen.
  • Overrepresentasjonen var sterkest for personer med bakgrunn fra Antillene, der forskerne registrerte 496 anmeldelser per 10 000 innbyggere.

I undersøkelsen var det fødelandet til foreldrene til den anmeldte som avgjorde «etnisk bakgrunn». Hva fant forskerne da de så mer spesifikt på seksualforbrytelser og voldtekt i 2005?

  • Personer med bakgrunn fra Antillene, Surinam, Midtøsten, Marokko og andre afrikanske land var overrepresentert i statistikken over anmeldelser av seksualforbrytelser.
  • Også her scoret personer med bakgrunn fra Antillene høyest, mens færrest anmeldelser per 10 000 innbygger ble rettet mot etniske nederlendere.
  • Personer fra Antillene og kategorien «Andre afrikanske land» var sterkest overrepresentert ved voldtekstanmeldelser (henholdvis 11,6 og 10,7 per 10 000 innbyggere, sammenliknet med 0,8 per 10 000 innbyggere for etniske nederlendere).
  • Personer med bakgrunn fra Midtøsten og Marokko var sterkest overrepresentert ved anmeldelser av andre seksualforbrytelser (henholdsvis 7,1 og 6,7, sammenlignet med 0,8 per 10 000 innbyggere for etniske nederlendere).

Stadig færre anmeldelser, ifølge integreringsrapport

I sum fant altså forskerne at personer med bakgrunn fra Antillene, Surinam og Marokko var sterkt overrepresentert i både den totale kriminalitetsstatisikken og i statistikken over seksualforbrytelser. Men denne forskningen så altså ikke spesielt på de anmeldtes religion.

For ordens skyld: Befolkningen på Antillene er i hovedsak katolikker, mens kristendom er den største religionen i Surinam.

Generelt sett har kriminaliteten i Nederland falt relativt kraftig de siste fem årene. I mars i år rapporterte det nasjonale statistikkbyrået CBS om en nedgang i registrerte volds- og seksualforbrytelser på over 24 prosent fra 2012 til 2017. For andre typer kriminalitet var nedgangen enda større.

I kapittelet om kriminalitet i den relativt ferske CBS-rapporten om integrering, heter det at antallet innbyggere som blir anmeldt for forbrytelser er nesten halvert de siste 13 årene og at halveringen gjelder både etnisk nederlandske innbyggere og personer med bakgrunn fra ikke-vestlige land. For personer fra nye EU-land, forstått som de østeuropeiske landene, er nedgangen på cirka 25 prosent.

Også i denne rapporten kommer det fram at den høyeste anmeldelses-raten er blant personer med bakgrunn fra Antillene. Dette gjelder for alle aldersgrupper bortsett fra «unge voksne», der marokkanere har den høyeste raten. Men rapporten ser imidlertid ikke på voldtekter spesielt.