Hvor mange muslimer vil det egentlig være i Europa i 2050? Det har forskere fra amerikanske Pew Research Center forsøkt å finne ut. Den ferske rapporten «Europe’s growing muslim population», som du kan lese i sin helhet her, skaper allerede debatt i Norge:

 • Det høyreorienterte nettstedet Resett har brukt rapportens scenario for høy innvandring fram til 2050, laget sitt eget regnestykke og slått fast at det kan bli flere muslimer enn etniske nordmenn i Norge en gang etter år 2120 (og flere muslimer enn etniske svensker i Sverige i 2070-2080).
 • Forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har på sin side ment at Pew-rapporten i utgangspunktet opererer med et for høyt antall muslimer i Norge selv per i dag (cirka 300 000, mens SSBs egne anslag ligger på rundt 200 000).

Demograf og Pew-direktør Conrad Hackett understreker overfor Filter Nyheter at de ulike scenariene i den ferske rapporten må forstås som «tankeeksperimenter, ment for å belyse ulike muligheter heller enn å komme med prediksjoner risset i stein».

Men hvilke scenarier er det rapporten egentlig presenterer?

Tre scenarier: Null, middels og høy innvandring

For det første tar forskerne utgangspunkt i at det per i dag bor 25,8 millioner muslimer i Europa, noe som utgjør 4,9 prosent av den totale befolkningen – og 5,7 prosent i Norge. Deretter skisserer de tre mulige scenarier:

Tall fra Pew Research Center.
 1. Null innvandring: Dersom innvandringen til Europa stopper umiddelbart og permanent, vil den muslimske andelen av befolkningen fortsatt øke til 7,4 prosent (og for Norge: 7, 2 prosent) i årene fram mot 2050. Årsaken er at muslimer er yngre og antas å ha høyere fødselstall enn befolkningen for øvrig.
 2. Middels innvandring: Dersom flyktningstrømmen vi har sett i årene 2014-16 stopper, men den regulære innvandringen utenfor asylretten fortsetter, kan andelen muslimer i Europa være 11,2 prosent i 2050. Andelen i Norge kan bli 13,4 prosent.
 3. Høy innvandring: Dersom den rekordhøye flyktningstrømmen i perioden 2014-16 fortsetter på ubestemt tid, vil andelen muslimer i Europa være 14 prosent (og 17 prosent i Norge) i 2050, noe som fortsatt vil være lavere enn andelen kristne eller ikke-religiøse.

Et sentralt usikkerhetsmoment er altså hvor høy innvandringen faktisk kommer til å bli: «Å predikere fremtidens innvandringsnivåer er umulig. Ikke bare fordi det er knyttet til politiske og økonomiske forhold utenfor Europa, men også skiftende økonomiske og politiske forhold innad i Europa», heter det i sammendraget.

(Tabell: Tall fra Pew Research Centers rapport «Europe’s growing muslim population»).

Pew-forsker: Dette er usikkert

– Vi vet ikke hva som faktisk kommer til å skje i framtida. Og fordi det er så usikkert hvordan forhold både i og utenfor Europa vil påvirke innvandringsmønstre, velger vi ikke å gjøre framskrivinger for lenger enn 2050, skriver Conrad Hackett i en e-post til Filter Nyheter.

Conrad Hackett ved Pew Research Center.

Han poengterer også at rapporten må forstås som en presentasjon av ulike «hva om»-scenarier, men at forskerne ikke tror at utviklingen vil være helt lik som i noen av dem:

– For eksempel tror vi faktisk ikke at det vil være null innvandring i framtida, som i det første scenariet. Vi finner det også vanskelig å tro at den historisk høye flyktningstrømmen vi har sett de siste årene, og som vi beskriver i det siste scenariet, vil fortsette på ubestemt tid, skriver Hackett.

– Men når vi nå har gjort matten rundt disse «hva om»-scenariene, kan politikere og offentligheten bruke dem for å få en bedre forståelse av hvordan restriktiv eller liberal innvandringspolitikk kan påvirke antallet muslimer i Europa, fortsetter han.

SSB har ikke gjort egne framskrivinger av den muslimske befolkningen i Norge, men seniorforsker Lars Østby mener tallene som Pew legger til grunn er for høye. Amerikanerne har anslått at cirka 5,7 prosent av befolkningen i Norge var muslimer i 2016, mens SSBs egne anslag ligger nærmere fire prosent.

Norske tall: 207 000 muslimer

Hackett har tidligere uttalt at Pew legger fordelingen av religiøs tilhørighet i innvandrernes opprinnelsesland til grunn for sitt anslag. Men i en SSB-artikkel fra slutten av november, peker Østby og medforfatter Anne Berit Dalgård på flere utfordringer ved å tallfeste hvor stor andel av innvandrerbefolkningen som faktisk er muslimer:

 • De som innvandrer er ikke nødvendigvis representative for befolkningen i opprinnelseslandet. Blant 20 500 iranske innvandrere og deres norskfødte barn, var for eksempel bare 32 prosent muslimer i 2016, ifølge tall fra SSBs levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn.
 • Basert på den samme undersøkelsen anslår forskerne at 80 prosent av innvandrere fra muslimske land kan karakteriseres som muslimer. Men undersøkelsen omfatter bare åtte land og cirka 54 000 personer er holdt utenfor.
 • Som et «regneeksempel» anslår forskerne at andelen muslimer også er 80 prosent blant de som kommer fra muslimske land som ikke er omfattet av undersøkelsen. De bruker også samme anslag for barn født i Norge med én innvandret og én norskfødt forelder med bakgrunn fra et muslimsk land.
 • I tillegg finnes det ikke sikre tall for antallet konvertitter, altså personer som har konvertert til islam, men forskerne legger til grunn at det er 3000.
 • Av en samlet innvandring fra muslimske land på 250 000 mennesker, kombinert med konvertitter og barn som er født i Norge med én innvandret og én norskfødt forelder med bakgrunn fra et muslimsk land, konkluderer SSB med at det antakelig var 207 000 muslimer i Norge ved inngangen til 2016.
 • Tallet blir imidlertid beskrevet som «vårt beste, men usikre anslag»: Antakelig ligger det et sted «mellom 148 000 og 250 000», altså mellom 2,8 prosent og 4,8 prosent av folketallet, heter det i artikkelen.

«Svært lite realistisk», mener SSB-forsker

– Det vil være viktig for antall muslimer, uansett innvandringsscenario, å vite nok om frafall fra troen. Det er ikke mye vi vet om frafallet i dag, og ingenting om hvordan det kan utvikle seg mellom generasjoner og i framtida, skriver Østby til Filter Nyheter.

Han er kritisk til Pews tall, som han mener er for høye i utgangspunktet:

– Og det høyalternativet som Pew opererer med baserer seg på innvandringstall til Norge og resten av Europa som er dominert av flyktningstrømmen 2015-2016 fra Syria og andre krigsherjede land. Det virker svært lite realistisk at dette også skal bli det framtidige nivået. Asylsøkertallene i 2017 ligger på et svært mye lavere nivå enn de gjorde høsten 2015, skriver han, og fortsetter:

– Det er i det hele tatt vanskelig å lage framskrivinger for 35 eller 100 år for et forhold som har variert svært mye i nær fortid, og som vil vise helt andre tall de nærmest foregående enn de nærmest kommende år.

Høy innvandring-scenario i Sverige: 30,6 prosent muslimer

Antallet muslimer i Europa øker i samtlige av de tre scenariene fra Pew Research Center, mens utviklingen går motsatt vei for ikke-muslimer. Det er imidlertid innvandring som sørger for å utjevne dette noe, da 47 prosent av alle innvandrere til Europa de foregående år har vært ikke-muslimer, skriver de amerikanske forskerne.

De tre scenariene virker også ulikt i ulike europeiske land, heter det i rapporten. Dette gir seg blant annet utslag i at Sverige kan få en muslimsk andel av befolkningen på 30,6 prosent i 2050, dersom man følger scenariet for høy innvandring.

(Tabell: Tall i prosent fra Pew Research Centers rapport «Europe’s growing muslim population»).

Forskerne i Pew understreker imidlertid også at flyktningstrømmen de siste årene har vært «ekstremt høy sammenlignet med tidligere tiår» og at den «allerede har begynt å avta, samtidig som EU og flere medlemsland har endret politikk på området».